OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för ränteutgifter medges inte för efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av vissa särskilt uppräknade EU-förordningar.

Avdragsförbudet för ränteutgifter på vissa efterställda skulder gäller bland annat för kreditinstitut och värdepappersföretag

Reglerna om avdragsförbud för utgiftsränta på vissa efterställda skulder finns i 24 kap 9 § IL och gäller för företag som omfattas av följande EU-förordningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen), eller
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (värdepappersbolagsförordningen).

Avdragsförbud för utgiftsränta gäller även för vissa andra företagsformer. Läs om efterställda skulder i skadeförsäkringsföretag, livförsäkringsföretag och tjänstepensionsföretag samt utländska tjänstepensionsinstitut.

För att täcka de risker som vissa verksamheter i finanssektorn är förenade med, finns i EU-rätten krav på att kapitalbasen ska hålla viss kvalitet. Kapitalbasen består av kärnprimärkapital, övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål och supplementärkapital (bl.a. efterställda lån). Dessa delar av kapitalet definieras på samma sätt i tillsynsförordningen och i värdepappersbolagsförordningen, med vissa avvikelser och undantag i värdepappersbolagsförordningen. Att en skuld är efterställd innebär att långivaren har rätt till betalning först efter det att andra fordringsägare har fått betalt, t.ex. vid en konkurs.

Vid sidan av eget kapital får således vissa efterställda skulder ingå i kapitalbasen vid tillämpning av tillsynsförordningen och värdepappersbolagsförordningen. Av 24 kap 9 § IL framgår att ränteutgifter på sådana efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen inte får dras av (prop. 2016/17:1 s. 229 och prop. 2020/21:173)

Högsta förvaltningsdomstolen fann i en dom att en bank som omfattas av tillsynsförordningen har rätt till avdrag för ränta vid prövning av 24 kap. 9 § IL på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas. Det aktuella förlagslånet var till sin karaktär en sådan efterställd skuld som fick ingå i bankens kapitalbas men lånet var i slutet av sin löptid och fick därför bara delvis ingå i kapitalbasen (HFD 2020 ref. 43).

Avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skulder tillämpas först

De olika avdragsförbuds- och avdragsbegränsningsreglerna för ränteutgifter i 24 och 24 b kap. IL ska tillämpas i en viss turordning.

Avdragsförbudet på ränteutgifter på vissa efterställda skulder ska tillämpas före övriga avdragsförbuds- och avdragsbegränsningsregler. Läs om turordningen där bestämmelserna om begränsad avdragsrätt för negativa räntenetton tillämpas sist.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2020 ref. 43 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]
  • Proposition 2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag [1]