OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Avdrag enligt 28 kap. IL?

En arbetsgivare kan ha kostnader för utländsk tjänstepension, t.ex. för anställda i en filial utomlands eller för tillfälligt anställda i Sverige som vill ligga kvar i sin utländska tjänstepensionslösning.

För att arbetsgivaren ska få avdrag i Sverige för kostnader för utländsk tjänstepension måste förutsättningarna för avdrag för tryggande i 28 kap. IL vara uppfyllda, på samma sätt som för kostnader för svensk tjänstepension. Detta innebär bl.a. att

Vilka villkor ska pensionsutfästelsen uppfylla?

För att avdrag för tryggandekostnader för en lämnad pensionsutfästelse över huvud taget ska komma i fråga krävs att utfästelsen uppfyller de svenska kvalitativa villkor som ställs på en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 2 § IL (28 kap. 2 § IL).

Detta gäller oavsett i vilken tryggandeform arbetsgivaren tryggar den utländska pensionsutfästelsen.

Kravet i 28 kap. 2 § IL kan även uppfyllas genom att villkoren är sådana att en försäkring för utfästelsen skulle ha varit en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.

Rättsfall: även en utländsk pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL kan uppfylla kravet på en pensionsutfästelse i 28 kap. 2 § IL

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt ett svenskt bolags rätt till avdrag för kostnader för att trygga pensionsutfästelser till anställda i en utländsk filial. Bolaget har tryggat utfästelserna enligt en pensionsordning i det land där filialen är etablerad genom att föra över medel till en trust motsvarande de anställdas intjänade pensionsrätter.

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet bedömt dels innebörden av kravet på att en utfästelse ska uppfylla de villkor som gäller för en pensionsförsäkring, dels om tryggandet av utfästelse har skett genom överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas med en svensk pensionsstiftelse. Enligt domstolen är avtalsvillkoren sådana att en försäkring inte skulle ha varit en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 2 § första stycket IL. Domstolen har dock bedömt att kravet i 28 kap. 2 § första stycket IL även kan uppfyllas om villkoren för utfästelsen är sådana att en försäkring för utfästelsen skulle ha varit en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL. Villkoren för de utfästelser som bolaget har lämnat till de anställda i filialen är sådana att en försäkring för någon av dem skulle ha varit en pensionsförsäkring enligt den bestämmelsen. Eftersom de utfästelser som bolaget har lämnat till de anställda i filialen uppfyller villkoren i 58 kap. 5 § IL och trusten bedöms kunna likställas med en svensk pensionsstiftelse har domstolen funnit att bolaget har rätt till avdrag för tryggandekostnaderna (RÅ 2019 ref. 53).

Vilka utländska tryggandeformer kan accepteras i Sverige?

För avdragsrätt för kostnader för utländsk tjänstepension krävs att pensionsutfästelserna tryggas på det sätt som avses i 28 kap. IL. Vad gäller möjligheten att trygga pensionsutfästelser i någon av de tryggandeformer som är accepterade i den svenska lagstiftningen är förutsättningarna olika beroende på om den utländska tjänstepensionen tryggas inom EES eller utanför EES.

Utländsk tjänstepension som tryggas inom EES

En utländsk kvalificerad pensionsförsäkring är en accepterad tryggandeform i den svenska lagstiftningen (28 kap. 3 § IL). En utländsk försäkring meddelad inom EES som anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL accepteras också.

En arbetsgivare kan även trygga en pensionsutfästelse med avdragsrätt genom att betala till ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring och uppfyller de kvalitativa villkoren i 58 kap. 1 a § IL. En betalning enligt ett sådant avtal om tjänstepension ska behandlas som en betalning av premie för en pensionsförsäkring (28 kap. 2 § andra stycket IL).

Avdrag medges även för överföring av medel till ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES likställt med en pensionsstiftelse enligt tryggadelagen (28 kap. 3 § IL). Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fall bedömt att en trust kan ses som ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES som kan likställas med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen.

Utländsk tjänstepension som tryggas utanför EES

En utländsk försäkring meddelad utanför EES som anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL är en accepterad tryggandeform i lagstiftningen.

En arbetsgivare kan inte med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse genom att föra över tillgångar till ett utländskt tjänstepensionsinstitut som likställs med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen om institutet ligger utanför EES. Det följer nämligen av definitionen av utländskt tjänstepensionsinstitut att institutet ska ligga inom EES (28 kap. 3 § IL). Detta innebär att t.ex. en inbetalning enligt en amerikansk s.k. 401(k)-plan som säkerställs genom inbetalning till en trust i USA inte är ett tryggande enligt 28 kap. IL.

En utländsk kvalificerad pensionsförsäkring ska ha meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i en utländsk stat inom EES. Vidare ska ett avtal om tjänstepension jämförbart med en pensionsförsäkring ha ingåtts med ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES.

Vad gäller tryggande av utländsk tjänstepension genom inbetalning till en pensionsförvaltare utanför EES är arbetsgivaren alltså hänvisad till tryggande genom betalning av premie för en försäkring som uppfyller kraven i 58 kap. 5 § IL för att kostnaden ska kunna dras av vid beskattningen i Sverige enligt 28 kap. IL.

Avdrag enligt 16 kap. 1 § IL?

Först om det kan konstateras att det inte finns någon rätt till avdrag för pensionskostnaden enligt 28 kap. IL, uppstår frågan om avdrag kan medges senare enligt 16 kap. 1 § IL i takt med att pensionen betalas ut.

En arbetsgivare kan säkerställa framtida pension genom att betala premier till en utländsk kapitalförsäkring där den anställda är försäkringstagare eller oåterkallelig förmånstagare. I sådana fall är premiebetalningen en löneförmån för den anställda om den anställda hade varit obegränsat skattskyldig i Sverige och därför är premiebetalning en avdragsgill lönekostnad för arbetsgivaren (16 kap. 1 § IL).

Avdrag enligt 16 kap. 17 § IL?

Kostnader som en arbetsgivare har för utländsk socialförsäkringspension är avdragsgilla som avgifter som hör till näringsverksamheten och avdragsrätten ska alltså inte bedömas enligt de särskilda bestämmelserna i 28 kap. IL (16 kap. 17 § IL).

Avdrag enligt skatteavtal?

En arbetsgivare kan ha avdragsrätt för inbetalningar till vissa utländska pensionsordningar enligt skatteavtal. De förutsättningar för avdrag som ska vara uppfyllda framgår av varje skatteavtal.

Sverige och Danmark har ingått ett särskilt avtal som bl.a. innehåller bestämmelser om rätt till avdrag för inbetalningar till en pensionsordning i det andra landet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]