OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivaren tryggar framtida pension

Den anställda ska inte beskattas när arbetsgivaren tryggar tjänstepensionen på något av de sätt som anges i 28 kap. 3 § IL (11 kap. 6 § IL). Den anställda ska i stället beskattas för tjänstepensionen när den betalas ut.

Arbetsgivaren säkerställer framtida pension

Om en arbetsgivare säkerställer tjänstepensionen på annat sätt än som anges i 28 kap. 3 § IL ska den anställda beskattas för förmånen när inkomsten kan disponeras av den anställda eller på annat sätt kommer hen till del (10 kap. 8 § IL) (se När ska inkomster tas upp?).

Den anställda ska inte beskattas för säkerställandet av en framtida tjänstepension (direktpension) om arbetsgivaren tecknar en kapitalförsäkring som pantförskrivs den anställda (RÅ 2000 ref.4, RÅ 2001 not. 166 och RÅ 2003 not. 89).

Den anställda ska däremot beskattas för säkerställandet av en framtida tjänstepension om en anställd sätts in som oåterkallelig förmånstagare till en kapitalförsäkring. Den anställda ska då beskattas för de försäkringspremier som arbetsgivaren betalar som en förmån av tjänst (RÅ 2000 ref. 28 och RÅ 2007 not. 49). Detsamma gäller om den anställda är försäkringstagare till försäkringen.

Amerikansk 401(k)-plan

Beskattningstidpunkten för pension i en amerikansk pensionsplan som uppfyller villkoren för att vara en s.k. 401(k)-plan har bedömts av Högsta förvaltningsdomstolen. En pension ska beskattas i inkomstslaget tjänst när den är disponibel. Enligt domstolen kan inte den anställda anses ha disponerat över inkomsten redan vid arbetsgivarens avsättning till pensionsplanen varför pensionen beskattats först vid utbetalningen från den amerikanska planen (Skatteverkets rättsfallskommentar Beskattningstidpunkten för pension från USA om HFD 2019 ref. 13).

Danska pensionsordningar

Mellan Sverige och Danmark finns ett särskilt avtal som bl.a. innehåller bestämmelser om inbetalningar som en arbetsgivare gör till pensionsordningar. Bestämmelserna innebär för svensk del att om vissa krav är uppfyllda behöver arbetsgivarens inbetalningar till en dansk pensionsordning inte beskattas hos den anställda vid avsättningen, även om de skulle det enligt svensk intern rätt. Läs mer på sidan Öresundsavtalet (2003 års avtal mellan Sverige och Danmark).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2019 ref. 13 [1]
  • RÅ 2000 ref. 28 [1]
  • RÅ 2000 ref. 4 [1]
  • RÅ 2001 not. 166 [1]
  • RÅ 2003 not. 89 [1]
  • RÅ 2007 not. 49 [1]

Lagar & förordningar

Rättsfallskommentarer

  • HFD 2019 ref. 13 – Beskattningstidpunkten för pension från USA [1]