OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Allmänt

En andel i en ekonomisk förening är en delägarrätt (48 kap. 2 § IL) och beskattas enligt reglerna i 48 kap. IL. På sidorna om aktier kan du läsa mer om den löpande beskattningen samt vad som utlöser kapitalvinstbeskattning och hur en kapitalvinstberäkning går till för delägarrätter.

Vill du istället läsa om de civilrättsliga och skatterättsliga reglerna som gäller när man ska bilda, driva och avveckla en ekonomisk förening, samt de speciella regler som gäller för kooperativa ekonomiska föreningar och sambruksföreningar så kan du läsa mer här.

Medlemsinsatser och insatsemission

Det grundläggande kapitaltillskottet i en ekonomisk förening är medlemmarnas inbetalda insatser. En ekonomisk förening kan även göra överföringar från föreningen till medlemsinsatser genom en s.k. insatsemission. Denna ska inte behandlas som utdelning (42 kap. 21 a § IL). Medlemmen beskattas inte vid tidpunkten för överföringen utan först när emitterat kapital utbetalas.

Förlagsinsatser

Insatser i en ekonomisk förening kan även göras genom förlagsinsatser. För varje förlagsinsats utfärdar föreningen ett förlagsandelsbevis (5 kap. 4 § EFL). Försäljning av förlagsandelar ska beskattas enligt reglerna om delägarrätter (48 kap 2 § IL).

Utträde ur ekonomisk förening

En medlem som avgår ur en ekonomisk förening anses ha avyttrat andelen (44 kap. 5 § IL).

Genom ändringar i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt har en medlem som lämnar en kooperativ hyresrättsförening fått vissa möjligheter att få tillbaka ett belopp som överstiger inbetalda insatser. Vad som utöver inbetald insats utbetalas till en medlem vid utträde ur en kooperativ hyresrättsförening ska tas upp som utdelning i sin helhet (42 kap. 19 a § första stycket IL och 42 kap. 28 § IL). Ändringarna gäller från och med den 1 juli 2016.

En medlem som lämnar en arbetskooperativ ekonomisk förening kan få tillbaka ett belopp som överstiger inbetalda insatser (10 kap. 11 § andra stycket EFL). Vad som utöver inbetald insats utbetalas till en medlem vid utträde ur en arbetskooperativ ekonomisk förening ska tas upp som utdelning om inte utdelningen ska tas upp i tjänst (42 kap. 19 a § andra stycket IL och 11 kap. 16 § IL). Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2019.

Försäljning av andel

En medlem kan sälja sin andel i den ekonomiska föreningen. En försäljning räknas som avyttring (44 kap. 3 § IL).

Om försäljning sker till någon som inte är medlem ska köparen ansöka om medlemskap i föreningen (3 kap. 3 § EFL). Om köparen inte ansöker om medlemskap eller om ansökan avslås har köparen rätt att få ut medlemsinsatsen på samma sätt som en avgående medlem.

Upplösning av ekonomisk förening

Som utdelning från svensk ekonomisk förening anses normalt vad som vid föreningens upplösning utskiftats till medlem utöver inbetald insats (42 kap. 19 § IL). Om föreningen träder i likvidation, utan att det är fråga om ombildning av den ekonomiska föreningen, så anses andelarna avyttrade (44 kap. 7 § IL).

En andel i en ekonomisk förening anses avyttrad om föreningen upplöses till följd av ett beslut om förenklad avveckling (44 kap. 7 a § IL). Bestämmelsen är ny och gäller från och med den 1 juli 2018.

Exempel: upplösning med utskiftning och likvidation

Berith betalar en insats på 10 000 kr i en nybildad ekonomisk förening. Berith säljer sin andel till Tobias för 5 000 kr. Berith gör då en kapitalförlust på 5 000 kr (5 000 kr – 10 000 kr).

Några år senare ska föreningen likvideras. I samband med detta får varje medlem utbetalt 25 000 kr. Det som i samband med upplösningen betalas ut utöver insats ska ses som utdelning. Tobias ska därför redovisa 15 000 kr som utdelning (25 000 kr – 10 000 kr).

Tobias ska dessutom göra en kapitalvinstberäkning eftersom likvidationen ses som avyttring. Tobias köpte andelen för 5 000 kr och har således ett omkostnadsbelopp på 5 000 kr. Av det utskiftade beloppet på 25 000 kr togs 15 000 kr upp som utdelning. Återstående del om 10 000 kr (25 000 – 15 000) blir då försäljningsintäkt. Tobias får då en kapitalvinst på 5 000 kr (10 000 – 5 000).

Vid upplösning av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag) och friköp gäller speciella regler.

Ombildning av ekonomisk förening

Vid ombildning av en ekonomisk förening till ett svenskt aktiebolag utskiftas aktierna i bolaget till medlemmarna i föreningen. Värdet av de utskiftade aktierna ska inte beskattas under förutsättning att följande är uppfyllt:

  • den utskiftande föreningen får inte vara ett fåmansföretag enligt 56 kap. 2 § eller 57 kap. 3 § IL
  • föreningen ska äga samtliga aktier och alla ska skiftas ut
  • värdet av det som skiftas ut utöver aktier får inte överstiga 5 % av aktiernas kvotvärde
  • om de utskiftade aktierna har karaktär av lager hos mottagaren gäller särskilda regler (42 kap. 20 § IL).

Reglerna tillämpas också på vissa utländska motsvarigheter (42 kap. 20 a § IL).

Vad som skiftas ut till en medlem i den överlåtande föreningen vid en fusion eller en fission ska inte heller behandlas som utdelning (42 kap. 21 § IL). Andelarna i den överlåtande föreningen anses i stället avyttrade (44 kap. 8 § IL). Till den del det utskiftade beloppet avser mottagna andelar i den övertagande föreningen kan reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten tillämpas.

Om en ekonomisk förening ombildas till aktiebolag där den skattskyldiges andelar i den ekonomiska föreningen ersätts av aktier i aktiebolaget, anses andelarna inte avyttrade (44 kap. 7 § andra stycket IL).

Upplösning av ideell förening

Till utdelning räknas också det som utskiftats till en medlem utöver inbetald insats i samband med att en ideell förening upplöses eller att medlemmen går ur föreningen (42 kap. 18 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar