OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Här kan du bland annat läsa om när fri parkering och garageplats är skattepliktig eller skattefri.

Parkering eller garageplats vid arbetsplatsen

Fritt garage eller fri parkeringsplats för förmånsbil vid arbetsplatsen beskattas inte, om inte arbetsplatsen samtidigt är arbetstagarens bostad.

Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen för en anställd med en egen bil är i princip en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet, d.v.s. priset som den anställda själv skulle få betala för en jämförbar parkeringsplats i närheten av arbetsplatsen. En arbetsgivare som tillhandahåller parkeringsplatser för sina anställda måste för att kunna uppfylla sin skyldighet att redovisa förmånerna göra en beräkning av marknadsvärdet. Vidare krävs ett underlag som visar vilka anställda som nyttjat parkeringen och i vilken omfattning.

Om kringliggande parkeringar som kan nyttjas av anställda under arbetsdagarna har varierande pris och ligger på olika avstånd kan ett medelvärde anses som ett skäligt förmånsvärde. Om kringliggande parkeringar som kan nyttjas av anställda är gratis är marknadsvärdet noll och ingen beskattning sker.

Med jämförbar menas att parkeringen ska vara likvärdig. En parkering i ett varmgarage kan exempelvis inte anses jämförbar med en parkeringsplats utomhus. En parkeringsplats utrustad med motorvärmare eller laddstation anses ha ett högre marknadsvärde än en parkeringsplats utan tillgång till sådan utrustning.

Beskattningen kan ske med det faktiska nyttjandet eller dispositionsrätten som grund, beroende på om förmånen ges sporadiskt och i mån av plats eller kontinuerligt som egen plats. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande.

Under förutsättning att bilen används i tjänsten i betydande omfattning kan dock fri parkering vid arbetsplatsen vara helt eller delvis skattefri. Vägledning kan hämtas från reglerna om bilavdrag vid resor mellan bostad och arbetsplats när kravet om tidsvinst inte är uppfyllt, men den anställda gör omfattande tjänsteresor (12 kap. 27 § IL).

Tillämpas dessa regler på förmånen av fri parkeringsplats vid arbetsplatsen blir förmånen helt skattefri om den anställda använt den egna bilen i tjänsten minst 300 mil och minst 160 dagar per år räknat. För en anställd, som kör färre dagar än 160 men minst 60 under året och använt bilen i tjänsten minst 300 mil, skulle förmånen av fri parkering kunna beräknas till ett värde som motsvarar det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten.

Parkering eller garageplats vid den anställdas bostad

Fritt garage eller fri parkeringsplats från arbetsgivaren i närheten av den anställdas bostad är i princip en skattepliktig förmån. Det gäller oavsett om det avser den anställdas egen bil eller en förmånsbil. Om arbetsgivaren har behov av garage eller parkeringsplats kan förmånen vara skattefri. Enbart skydd av bilen i sig innebär inte att arbetsgivaren har behov av detta även om det avser en förmånsbil. För att kriteriet behov ska vara uppfyllt krävs att innehållet i bilen är stöldbegärligt, av högt värde och dessutom är svårt att lasta ur.

Om arbetsgivare hyr garage- eller biluppställningsplats av den anställda som ingår i eller tillhör den anställdas privatbostad gäller särskilda regler.

Parkeringsböter i tjänsten

Om arbetsgivaren betalar parkeringsböter för en anställd betraktas detta normalt som ersättning för en personlig utgift för den anställda och behandlas som lön. Detta gäller oavsett om parkeringsförseelsen uppkommit vid tjänsteresa eller privat.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]