OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Den som ska vara registrerad är skyldig att själv anmäla sig för registrering hos Skatteverket i samband med att verksamheten påbörjas.

Gemensamma bestämmelser för anmälningsplikt

Den som är skyldig att vara registrerad ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket (7 kap. 2 § första stycket SFL). En anmälan måste göras för att det skatteadministrativa systemet ska fungera (prop. 2010/11:165 s. 319).

Anmälan görs för varje skatt för sig.

Tidpunkt för anmälan

Den som ska vara registrerad ska anmäla sig för registrering innan verksamheten påbörjas eller övertas (7 kap. 2 § första stycket SFL).

Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbörjas (7 kap. 2 a § SFL).

Företrädare

Om den som ska registreras har utsett en företrädare enligt 5 kap. SFL, så är det företrädaren som är skyldig att göra anmälan eftersom det är företrädaren som ska registreras (7 kap. 1 § andra stycket SFL).

Fastställt formulär

En anmälan för registrering ska göras enligt ett fastställt formulär (2 kap. 1 § SFF).

Underskrift

Anmälan för registrering ska skrivas under av sökanden om det är en enskild näringsidkare, och av behörig firmatecknare om det är en juridisk person. Om firman enligt bolagsordning eller föreningsstadgar ska tecknas av flera personer i förening måste samtliga skriva under anmälan.

Det är representanten för ett enkelt bolag eller partrederi som lämnar anmälan i sitt namn och också skriver under den.

Även en anmälan från s.k. lagerbolag ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Generalfullmakt ska inte godtas. Om den person som undertecknat inte är behörig företrädare, och anmälan inte kompletteras efter begäran, ska Skatteverket bedöma om anmälan ska avvisas och företaget inte registreras eller om Skatteverket har tillräckliga uppgifter för att göra en prövning i sak och företaget eventuellt ska registreras.

En fysisk person får lämna en anmälan för registrering till mervärdesskatt och som arbetsgivare i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Företagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket om den skrivs under med användande av en e-legitimation (5 § SKVFS 2009:17).

Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551), lämna en anmälan för registrering till mervärdesskatt och som arbetsgivare i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Företagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket, om den skrivs under med användande av en e-legitimation (6 § SKVFS 2009:17).

Ändringsanmälan

Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att ändringen inträffade (7 kap. 4 § SFL).

Underrättelse om ändrade uppgifter om mervärdesskatt ska lämnas skriftligen. Anmälan kan lämnas på blankett SKV 4639. Den som är registrerad som arbetsgivare kan också anmäla ändring av uppgifter på den blanketten.

För den som är registrerad enligt AvPL, LTS, LAS, LSE, LSA, LSB, LSN, RSL, LPG, LSF, LSS, LSKE, LSP, LSAF och LSNP finns inte någon sådan blankett.

Anmälan om ändrade förhållanden avseende kassaregister kan lämnas via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister.

Om Skatteverket får vetskap om att en uppgift som ligger till grund för registreringen har ändrats och den registrerade inte själv anmält ändringen kan Skatteverket på eget initiativ besluta om ändringen i registret. En sådan ändring ska kommuniceras med den registrerade innan den görs, om det inte är uppenbart obehövligt. Beslutet meddelas genom en särskild upprättad beslutshandling.

Särskilt om anmälningsskyldighet för upplagshavare, registrerade varumottagare, registrerade mottagare, registrerade EU-handlare, lagerhållare och frivilligt skattskyldig

Det finns särskilda regler avseende anmälningsskyldigheten för upplagshavare, registrerade varumottagare, lagerhållare, registrerade mottagare, registrerade EU-handlare och frivilligt skattskyldig i (9 § FTS, 8 § FAS, 8 § FSE, 5 § FSKE, 5 § FSP och 6 § FSNP).

Arbetsgivarområdet

Den som ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 SFL ska lämna en arbetsgivardeklaration för varje redovisningsperiod. Om den registrerade skriftligen upplyser Skatteverket om att det varken finns skatteavdrag, arbetsgivaravgifter eller ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift att redovisa för en viss redovisningsperiod, behöver deklaration dock inte lämnas för den perioden, (26 kap. 3 § andra stycket SFL).

Säsongsregistrering

En skriftlig upplysning som lämnas enligt (26 kap. 3 § andra stycket SFL) kan avse en enstaka period men upplysning kan även lämnas om att skattedeklaration bara ska lämnas en gång per år under flera år. Det senare gäller t.ex. bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar som bara betalar ut ersättning en gång om året. I de senare fallen kan Skatteverket registrera den skattskyldige som säsongsredovisare.

För en säsongsredovisare anges normalt – i motsats till vad som gäller för övriga skattskyldiga – ingen redovisningsperiod och förfallodag på utsända skattedeklarationer. Skatteverket bör därför meddela den skattskyldige att han ska lämna skattedeklaration i sådan tid att den finns hos Skatteverket den 12 i månaden efter det utbetalning av ersättning har skett och att inbetalning av skatt och avgift ska finnas på Skatteverkets konto senast samma dag. Skatteverket bör även informera om att skulle ersättning ske under flera månader under ett år så ska den skattskyldige höra av sig till Skatteverket och begära fler skattedeklarationer. På sådana skattedeklarationer ska rätt redovisningsperiod och förfallodag anges. Om det visar sig att utbetalning av ersättning sker under flertalet månader under ett år kan Skatteverket besluta att ta bort säsongsredovisningen och meddela den skattskyldige detta.

Mervärdesskatt

Anmälningsplikten i 7 kap. 2 och 4 §§ SFL motsvaras av artikel 213 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Enligt den artikeln ska varje beskattningsbar person uppge när verksamheten inleds, förändras eller upphör.

Anmälan för olika verksamheter enligt 7 kap. 2 § andra stycket SFL lämnas på ett och samma formulär. Om en utländsk beskattningsbar person har utsett ett ombud enligt 6 kap. 2 § SFL kan anmälan skrivas under antingen av den utländska beskattningsbara personen eller ombudet. Ombudet ska styrka sin behörighet att företräda den utländska beskattningsbara personen genom en fullmakt som ska bifogas anmälan för registrering.

Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi

Den som ansöker om godkännande som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt LTS, LAS eller LSE anses uppfylla anmälningskravet enligt 7 kap. 2 § SFL i och med att ansökan om godkännande lämnas. Detsamma gäller den som ansöker om godkännande som lagerhållare enligt LTS eller LSE samt den som ansöker om godkännande som frivillig skattskyldig enligt LSE.

Den som ska registreras med hänvisning till skattskyldighet enligt bestämmelser om distansförsäljning i LTS, LAS eller LSE ska anmäla det. Det görs i samband med ansökan om godkännande av representant och fullmakt för denne att som ombud svara för redovisning av skatt och i övrigt företräda distansförsäljaren i frågor om den med ansökan avsedda skatten i Sverige.

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Den som ansöker om godkännande som lagerhållare enligt LSKE anses uppfylla anmälningskravet enligt 7 kap. 2 § SFL i och med att ansökan om godkännande lämnas. Detsamma gäller den som ansöker om godkännande som registrerad mottagare samt den som ansöker om godkännande som registrerad EU-handlare enligt LSKE.

Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Den som ansöker om godkännande som lagerhållare enligt LSNP anses uppfylla anmälningskravet enligt 7 kap. 2 § SFL i och med att ansökan om godkännande lämnas. Den som ska registreras med hänvisning till skattskyldighet enligt bestämmelser om distansförsäljning i LSNP ska anmäla det. Till skillnad från LTS, LAS och LSE finns inga bestämmelser om att säljaren ska företrädas av en representant i LSNP.

Skatt på plastbärkassar

Den som ansöker om godkännande som lagerhållare enligt LSP anses uppfylla anmälningskravet enligt 7 kap. 2 § SFL i och med att ansökan om godkännande lämnas.

Kassaregister

En anmälan för registrering som görs av en näringsidkare som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§ SFL ska innehålla uppgifter om de kassaregister som finns i verksamheten (7 kap. 3 § SFL). Anmälningsskyldigheten omfattar inte kassaregister som utgör lagertillgång i inkomstskattelagens (1999:1229) mening (prop. 2006/07:105 s. 92).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2010:173) om alkoholskatt [1]
 • Förordning (2010:177) om tobaksskatt [1]
 • Förordning (2010:178) om skatt på energi [1]
 • Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1]
 • Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1]
 • Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Propositioner

 • Proposition 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]