OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Den debiterade preliminära skatten beräknas enligt schablon om den inte kan beräknas enligt tillgängliga uppgifter.

Grund för att beräkna enligt schablon

Skatteverket ska beräkna F-skatt och särskild A-skatt enligt schablon om den inte ska beräknas enligt tillgängliga uppgifter (55 kap. 3 § första stycket SFL).

När man beräknar F-skatt och särskild A-skatt för det kommande året (år 3) enligt schablon utgår man från den slutliga skatt som bestämdes senast (år 2). Denna avser inkomsterna året före (år 1).

Om den senast beslutade slutliga skatten (år 2) har omprövats innan Skatteverket fattar beslut om schablondebiteringen, grundas schablondebiteringen på omprövningsbeslutet. Detta för att schablondebiteringen ska grundas på så aktuella uppgfter som möjligt.

Mervärdesskatt ska enligt SFL alltid redovisas i en mervärdesskattedeklaration och ska därmed inte ingå i den preliminära skatten.

Vid alla beslut om debiterad preliminär skatt måste Skatteverket ta hänsyn till de bestämmelser som ska tillämpas när den slutliga skatten bestäms.

Förutsättningar för schablonberäkning

Förutsättningen för schablonberäkning är att skattebetalaren vid tiden för beslutet har något av följande:

Den som har F-skatt, FA-skatt eller särskild A-skatt men har fått den debiterade preliminära skatten nedsatt till 0 kr, kommer ändå att få en ny schablonberäknad skatt.

Skatteverket kan ha beräknat och beslutat den debiterade preliminära skatten enligt tillgängliga uppgifter(55 kap. 4 § SFL) för nästa beskattningsår innan beräkningen enligt schablon genomförs. Då kommer den debiterade preliminära skatten automatiskt att följa det beslutet i stället för att beräknas enligt schablon.

När slutlig skatt föregående år överstiger den debiterade preliminära skatten

Den debiterade preliminära skatten ska beräknas till 110 procent av den slutliga skatt som bestämdes i det senaste beslutet om slutlig skatt enligt 56 kap. 6 § SFL (55 kap. 3 § första stycket SFL).

När slutlig skatt föregående år är lägre än den debiterade preliminära skatten

Om den slutliga skatten understeg den ursprungligen debiterade preliminära skatten, och alltså resulterade i skatt att återfå (Ö-skatt), beräknas den preliminära skatten till 105 procent av den slutliga skatten (55 kap. 3 § första stycket SFL).

Särskild schablon för handelsbolag m.fl.

Vid schablonberäkning ska ingen uppräkning göras för svenska handelsbolag och juridiska personer med fast driftställe i Sverige som delägarbeskattas i utlandet. Detta gäller oavsett hur jämförelsen mellan slutlig och preliminär skatt utfaller. Skatten ska i stället beräknas till ett belopp som motsvarar den senast beslutade slutliga skatten för bolaget eller den juridiska personen (55 kap. 3 § andra stycket SFL).

Stoppregel

Preliminär skatt som beräknas enligt schablon får inte vara lägre än den senast debiterade preliminära skatten (55 kap. 3 § tredje stycket SFL). Om föregående års debiterade preliminära skatt är högre än 105 resp. 110 procent av föregående års slutliga skatt blir schablonberäkningen lika som föregående års debitering.

Lägsta belopp att debitera

Om F-skatten eller SA-skatten vid en schablondebitering eller första debitering (d.v.s. grundbeslut) inte uppgår till 2 400 kr för beskattningsåret, ska den inte debiteras, 55 kap. 2 § stycke 3 SFL. Beloppsbegränsningen gäller inte vid omprövningsbeslut.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar