OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalningen av skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift och kontrollavgift om den skattskyldiga begär det, tills beslutet prövats av Skatteverket/domstol.

Vid omprövning eller när beslutet överklagats

Skatteverket ska efter ansökan bevilja anstånd med betalning av skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift och kontrollavgift om den som avgiften gäller har begärt omprövning till Skatteverket, eller till förvaltningsrätten överklagat

1. beslutet om avgiften (skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift eller kontrollavgift), eller

2. beslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget eller återkallelseavgiften (63 kap. 7 § första stycket SFL).

Ovillkorlig rätt till anstånd

För att Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift eller kontrollavgift behöver Skatteverket inte bedöma tveksamheten ifall avgiften ska bestå. Det finns en ovillkorlig rätt till anstånd med betalningen tills det finns ett beslut i själva sakfrågan om avgiften ska bestå.

Detsamma gäller när någon begärt omprövning av, eller till förvaltningsrätten överklagat det beslut som skattetillägget eller återkallelseavgiften föranletts av.

Bakgrunden till den ovillkorliga rätten till anstånd

Bakgrunden till den ovillkorliga rätten till anstånd med betalning av ovanstående avgifter är att skattetillägg ansågs utgöra en brottsanklagelse enligt Europakonventionen och den som är anklagad för ett brott har rätt att få sin sak prövad av en domstol innan det verkställs. Regeringen ansåg att en omedelbar verkställighet riskerar att strida mot Europakonventionen. För att undvika detta föreslog regeringen att anstånd alltid skulle beviljas i avvaktan på domstolsprövning om den skattskyldiga begärde omprövning av skattetillägget eller överklagade skattetillägget.

Ovillkorligt anstånd bara en gång vid omprövning

Anstånd ska beviljas inte bara vid överklagande utan även när den skattskyldiga har begärt omprövning utan att ha överklagat. Den skattskyldiga kan begära omprövning flera gånger men Skatteverket måste inte ge anstånd med betalning av skattetillägget om den skattskyldiga tidigare har fått anstånd i avvaktan på Skatteverkets omprövning av samma fråga (63 kap. 7 § andra stycket SFL).

Det är inte meningen att den skattskyldiga ska ha ovillkorlig rätt till upprepade anstånd genom att begära omprövning flera gånger. Att anstånd beviljats vid en omprövning hindrar inte att anstånd sedan också beviljas om beslutet överklagas (prop. 2002/03:106 s. 249).

Ovillkorligt anstånd också vid överklagande

Skatteverket kan alltså vara skyldigt att ge anstånd med att betala t.ex. skattetillägg två gånger för prövningen av en och samma fråga. Första gången om den skattskyldiga först begär omprövning av Skatteverkets beslut och i samband med detta begär anstånd. Den andra gången är om samma ärende är avgjort och den skattskyldiga överklagar beslutet till förvaltningsrätten och begär anstånd med betalningen.

Återkallelseavgift

Skatteverket ska även bevilja anstånd med betalning av återkallelseavgift om det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldiga och framstå som oskäligt att betala avgiften (63 kap. 7 a § första stycket SFL). Betydande skadeverkningar kan bl.a. vara att den betalningsskyldiga riskerar att hamna på obestånd eller tvingas att avyttra tillgångar som är av betydelse för verksamheten (prop. 2015/16:127 s. 138).

Anståndstiden får bestämmas till längst fem år efter dagen för beslutet om anstånd (63 kap. 7 a § andra stycket SFL). Reglerna om återkallelseavgift regleras i 49 a kap. SFL.

Kontrollavgifterna

Reglerna om obligatoriskt anstånd gäller för samtliga kontrollavgifter. Kontrollavgifterna regleras i 50 kap. SFL.

Anståndsbeloppet

Anstånd ska beviljas med ett belopp som motsvarar det belopp som begäran om omprövning eller överklagandet gäller (63 kap. 16 § andra meningen SFL och prop. 2010/11:165 s. 1041).

Exempel på hur man räknar ut anståndsbeloppet

Om Skatteverket har beslutat om skattetillägg med 10 000 kronor och den som beslutet gäller begär omprövning eller överklagar och yrkar att tillägget ska sättas ned med 5 000 kronor ska Skatteverket ge anstånd med 5 000 kronor.

Den skattskyldiga kan begära omprövning av eller överklaga beslutet i en fråga som har föranlett ett skattetillägg. Om han eller hon då begär anstånd med att betala skattetillägget ska Skatteverket ge anstånd. Anståndet för skattetillägget ska beräknas utifrån förutsättningen att den skattskyldiga får fullt bifall till sakfrågan, även om anståndet för själva sakfrågan hamnar på ett annat skäligt belopp.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]
  • Proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem [1]