OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Den som flyttar in till Sverige är skyldig att göra en skriftlig anmälan till Skatteverket om detta och anmälan ska lämnas vid en personlig inställelse. Anmälan om flytt till Sverige ska uppfylla vissa formella krav som exempelvis uppgift som namn, födelsetid och inflyttningsdag.

Anmälningsskyldighet

En person som flyttar till Sverige är skyldig att göra en skriftlig anmälan till Skatteverket om detta senast en vecka efter att personen har vistats här i tre månader (23 § och 26 § första stycket FOL). Anmälningsskyldigheten gäller inte utländska medborgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Skatteverket får förelägga en person att anmäla flyttning till Sverige om det kan antas att hen är skyldig att göra en sådan anmälan. Om en person inte följer ett föreläggande kan Skatteverket besluta om ett nytt föreläggande och förena det med vite (31 § och 37 § FOL). Läs mer om föreläggande inom folkbokföring.

Vilka uppgifter ska vara med?

En anmälan om flytt till Sverige ska uppfylla vissa formella krav och ska innehålla följande uppgifter (28 § FOL):

 • Namn,
 • födelsetid alternativt personnummer eller samordningsnummer,
 • eventuellt personnummer som personen har i ett annat nordiskt land,
 • vissa andra personuppgifter som får registreras i folkbokföringen enligt FdbL, till exempel födelseort, medborgarskap, civilstånd och familjerättsliga relationer,
 • inflyttningsdag, avsikten med vistelsen i Sverige och uppgift om hur länge vistelsen är tänkt att pågå, och
 • fastighets- och adressuppgifter samt uppgift om lägenhetsnummer, om fastigheten innehåller flera bostadslägenheter.

Saknas en eller flera uppgifter i anmälan ska Skatteverket ge den enskilde tillfälle att komplettera sin anmälan.

Behörighet att anmäla

Det finns inte något lagstadgat krav på att en flyttanmälan ska undertecknas egenhändigt av den flyttande utan det går bra att använda sig av ett ombud, läs mer om behörig företrädare.

När vårdnadshavare eller en god man anmäler för ett barn

Det är vårdnadshavarna som ska anmäla flytt till Sverige för den som är under 18 år. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare ska anmälan göras gemensamt av dem båda Ett barn som har fyllt 16 år har rätt att själv göra en anmälan om flytt till Sverige (30 § FOL).

Om barnets ena eller båda vårdnadshavare inte flyttar med barnet kan Skatteverket godta en fullmakt, dvs. ett skriftligt medgivande där vårdnadshavaren godkänner barnets aktuella flytt till Sverige. Det ska tydligt framgå att fullmakten gäller barnets flyttning till Sverige, men någon bostadsadress behöver inte anges.

En person som har utsetts till god man för ett barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra förmyndare, ska i föräldrarnas ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter under tiden barnet söker asyl enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

När barnet får uppehållstillstånd ska den gode mannen normalt ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 a § FB. Om det ensamkommande barnet saknar en sådan särskilt förordnad vårdnadshavare vid anmälan om flytt till Sverige kan det i stället företrädas av en god man. Om det ensamkommande barnet är över 16 år kan det själv göra en anmälan.

Skatteverket kräver personlig inställelse vid anmälan

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att en person ska lämna en anmälan eller en uppgift vid personlig inställelse (besök) på ett servicekontor (23 § andra stycket FOL).

Skäl för personlig inställelse finns exempelvis när:

 • det finns risk för missförstånd på grund av språksvårigheter,
 • det finns oklarheter gällande personuppgifterna, eller
 • det finns anledning att undersöka om alla personerna i en anmälan verkligen har flyttat till Sverige.

En person som anmäler flyttning till Sverige ska göra detta genom att personligen inställa sig på ett servicekontor. Samtliga personer som omfattas av en anmälan ska personligen komma till servicekontoret.

Även en anmälan om flyttning till Sverige för den som tidigare varit folkbokförd ska lämnas personligen vid ett besök på ett servicekontor. Detta gäller oavsett om personen är svensk medborgare eller inte och oberoende av vilket land personen flyttar från.

Ett undantag från kravet på personlig inställelse är barn och adoptivbarn till personer utsända i svenska statens tjänst som inte har blivit folkbokförda i samband med födelsen i utlandet, utan som ska folkbokföras genom en anmälan om flytt till Sverige.

Från vilket datum gäller folkbokföringen?

En person ska folkbokföras i Sverige från och med inflyttningsdagen om anmälan görs inom en vecka från det att personen flyttade in (26 § FOL). Om anmälan kommer in senare än en vecka efter inflyttningsdagen gäller folkbokföringen i stället från och med den dag då anmälan kom in (35 § FOL).

Personnummer och samordningsnummer

När Skatteverket registrerar en person för första gången i folkbokföringen tilldelas hen ett personnummer. Om personen redan har ett samordningsnummer skapas en hänvisning i folkbokföringen mellan detta nummer och det personnummer som tilldelas.. En person som har ett äldre så kallat TP-nummer behåller detta vid inflyttningen. Detsamma gäller för en person som har ett personnummer med stöd av 18 b § FOL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Föräldrabalk (1949:381) [1]
 • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]
 • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]
 • Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn [1]