OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Generellt om skattefriheten

Utländska beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer, diplomater m.fl. har under vissa förutsättningar rätt att köpa varor och tjänster skattefritt inom EU. Även import av varor är skattefri. Skattefriheten omfattar även EU-institutioner och EU-organ.

Skattefriheten uppnås normalt genom att utländska beskickningar, organisationer m.fl. stationerade i Sverige har rätt till återbetalning av mervärdesskatt som betalats vid köp i Sverige av vissa varor och tjänster (10 kap. 5 – 8 §§ ML).

Därutöver uppnås skattefriheten genom att

Av 64 kap. 6 § SFL framgår att den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten.

Detta gäller inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt kan användas:

- 10 kap. 5-8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

- 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

- 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

- 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller

- 15 § lagen (2018:696) om skatt på nikotonhaltiga produkter.

Vilka omfattar skattefriheten?

EU-institutioner och EU-organ räknas som internationella organisationer. Regleringen av den skattefrihet som unionen och vissa unionsorgan vilar på och den som tillkommer andra internationella organisationer finns i olika bestämmelser. Skälet till detta är att de har sitt ursprung i olika rättsliga grunder (prop. 2010/11:28 s. 36).

De som omfattas av skattefriheten kan därför delas in i två grupper, EU-institutioner och EU-organ samt andra internationella organisationer, utländska beskickningar, karriärkonsulat, diplomater m.fl.

EU-institutioner och EU-organ

Till EU:s institutioner hör:

 • Europaparlamentet
 • Europeiska rådet
 • Europeiska unionens råd (ministerrådet eller rådet)
 • Europeiska kommissionen
 • Europeiska unionens domstol
 • Europeiska centralbanken
 • Europeiska revisionsrätten

EU har dessutom en rad organ med särskilda uppgifter samt flera ämbeten, interinstitutionella organ och byråer. Till EU:s organ räknas även så kallade gemensamma företag. Ett gemensamt företag är en juridisk person som bildats i enlighet med artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett gemensamt företag omfattar alla slags verksamheter som är avsedda att effektivt genomföra unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Exempel på gemensamma företag är Ecsel, Clean Sky 2, Shift2Rail, IMI 2 och Sesar-företaget.

EU:s officiella hemsida framgår vilka EU-institutioner, organ och byråer som finns. Se även EU:s publikationsbyrås publikationshandbok.

Andra internationella organisationer, utländska beskickningar, karriärkonsulat, diplomater m.fl.

De utländska beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer, diplomater m.fl. som är stationerade i Sverige omfattas av skattefriheten om de är upptagna i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

När det gäller beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer, diplomater m.fl. som är stationerade i annat EU land avgör stationeringslandet (värdmedlemsstaten) om omsättning från Sverige kan undantas från skatteplikt (jfr 3 kap. 30 c § tredje stycket ML).

För att en organisation ska erkännas som en internationell organisation ska organisationen vara erkänd som sådan av myndigheterna i värdmedlemsstaten (jfr artiklarna 143.1 g och 151.1 b i mervärdesskattedirektivet samt artikel 50 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor [1]

Övrigt

 • EU:s administrativa struktur [1]
 • EU:s institutioner och andra organ [1]