OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

Vid omvänd skattskyldighet är beskattningsunderlaget detsamma som ersättningen.

Allmänt om bestämmelserna

Vid skattepliktig omsättning inom landet av varor och tjänster beräknas beskattningsunderlaget normalt utifrån ersättningen för de sålda varorna eller tjänsterna minskat med den mervärdesskatt som ingår i ersättningen.

I de fall köparen är skattskyldig för omsättningen (omvänd skattskyldighet) liksom vid unionsinterna förvärv, ingår mervärdesskatt inte i ersättningen. Ersättningen ska därför inte minskas med någon mervärdesskatt vid beräkningen av beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget är i dessa fall detsamma som ersättningen.

Om leverantörsfakturan är i utländsk valuta ska omräkning till svenska kronor göras innan mervärdesskatten beräknas.

Unionsinternt förvärv

När det gäller unionsinterna förvärv av varor vid tvåpartshandel består beskattningsunderlaget av ersättningen för varan och eventuell punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land (7 kap. 2 § första stycket och 3 § 3 ML). Detta gäller även den som förvärvar en vara i det sista ledet i en trepartshandel.

Skatteverket anser att lydelsen i 7 kap. 2 § första stycket ML medför att även punktskatt som påförs köparen i Sverige ska ingå i beskattningsunderlaget.

Om en företagare inte har åberopat sitt VAT-nummer i samband med ett förvärv till sin verksamhet och av den anledningen blivit debiterad mervärdesskatt i ett annat EU-land, ska förvärvet ändå beskattas och redovisas som ett unionsinternt förvärv i Sverige. Det innebär att beskattningsunderlaget vid ett unionsinternt förvärv även ska inkludera eventuell utländsk mervärdesskatt som säljaren har debiterat köparen (artikel 16 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Rättelse av denna skatt får sökas i det land från vilket varorna transporterades. Läs mer om beskattningsgrundande händelse.

Exempel: utländsk mervärdesskatt

En advokat reser till Tyskland och köper en personbil som han har för avsikt att ta in i sin advokatverksamhet. Han åberopar inte sitt svenska VAT-nummer utan får betala tysk mervärdesskatt för förvärvet. Beskattningsunderlaget ska beräknas på hela fakturabeloppet inklusive den tyska mervärdesskatten. Då förvärvet avser en personbil saknas rätt till avdrag/återbetalning för den ingående skatten (8 kap. 15 § ML).

Överföring av vara

När det gäller varuöverföringar enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4 ML från ett annat EU-land till Sverige består beskattningsunderlaget av varornas eller liknande varors inköpspris. Om ett sådant pris saknas består beskattningsunderlaget i stället av självkostnadspriset vid tidpunkten för överföringen av varorna (7 kap. 3 § 4 ML).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar