OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

Bidrag som är direkt kopplade till priset på varan eller tjänsten ska ingå i ersättningen.

Bidrag direkt kopplade till priset

Bidrag som inte är en direkt ersättning för varan eller tjänsten ska trots det ändå ingå i ersättningen under vissa förutsättningar. Det gäller sådana bidrag som har en direkt koppling till priset för varan eller tjänsten (7 kap. 3 c § ML och artikel 73 i mervärdesskattedirektivet). Sådana bidrag utgör en form av tredjemansbetalning.

Dessa fall avser situationer där tre parter är inblandade: säljaren av varan eller tjänsten, köparen av varan eller tjänsten och bidragsgivaren. Om säljaren är skattskyldig för omsättningen till köparen så ingår mervärdesskatt i hela den ersättning som säljaren får från köparen och bidragsgivaren. Bidraget som är direkt kopplat till priset ska alltså ingå i ersättningen för varan eller tjänsten. Hela mervärdesskatten ska debiteras köparen. Bidragsgivaren ska inte debiteras någon mervärdesskatt.

Vem som betalar ut bidraget saknar betydelse. Det innebär att även EU-bidrag och bidrag från privatpersoner kan omfattas av denna bestämmelse om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Syftet med att beskatta sådana bidrag är att uppnå en neutralitet i beskattningen och förhindra konkurrenssnedvridningar.

Exempel: beräkning av beskattningsunderlaget

En säljare har avtalat med kunden om en ersättning på 5 000 kronor inklusive mervärdesskatt. Säljaren får även ett bidrag kopplat till priset på 2 000 kronor. Om skattesatsen är 25 procent kan beskattningsunderlaget beräknas till 5 600 kronor ((5 000 kronor + 2 000 kronor) x 0,8). Kunden faktureras 5 000 kronor, varav mervärdesskatt 1 400 kronor (5 600 kronor x 0,25).

Om säljaren istället har avtalat med kunden om en ersättning på 4 000 kronor exklusive mervärdesskatt och får ett bidrag kopplat till priset på 2 000 kronor blir beskattningsunderlaget 6 000 kronor (4 000 kronor + 2 000 kronor). Kunden faktureras 5 500 kronor, varav mervärdesskatt 1 500 kronor (6 000 kronor x 0,25).

Förutsättningar som ska vara uppfyllda

Med bidrag som är direkt kopplade till priset avses endast sådana bidrag som utgör hela eller del av ersättningen för en försäljning av en vara eller en tjänst, d.v.s. bidrag som kan ha en inverkan på priset. För att bidraget ska vara direkt kopplat till priset krävs dessutom att bidraget utbetalas av en tredje part till säljaren.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att bidraget ska anses kopplat till priset:

  • Bidraget ska utbetalas särskilt till bidragsmottagaren för att denne ska leverera en bestämd vara eller tjänst.
  • Priset på varan eller tjänsten ska i princip fastställas senast vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde och det ska konstateras att ett åtagande att utbetala bidraget som gjorts av bidragsgivaren medför en rätt för bidragsmottagaren att få bidraget när mottagaren i egenskap av säljare har genomfört en skattepliktig transaktion.
  • Köparen av varan eller tjänsten får en fördel till följd av det bidrag som beviljats bidragsmottagaren (d.v.s. säljaren). Detta eftersom det är nödvändigt att det pris som ska betalas av köparen fastställs på ett sådant sätt att det minskar i proportion till det bidrag som beviljats säljaren av varan eller tjänsten. Bidraget är därmed en omständighet som kan ligga till grund för att fastställa det pris som säljaren begär (C-184/00, Office des produits wallons).

Rättsfall: bidrag direkt kopplat till priset

Utbetalningar ur driftsfonder till producentorganisationer ingick i ersättningen för leveransen av varor till organisationernas medlemsproducenter som ett bidrag direkt kopplat till priset på leveransen och som betalas ut av tredje part. I det aktuella fallet fick producentorganisationerna medel ur driftsfonderna för att köpa varor av leverantörer för att leverera dessa varor till sina medlemsproducenter. Medlemsproducenterna fick köpa varorna för ett lägre pris än inköpspriset eftersom priset hade minskats med exakt det belopp som producentorganisationerna fick från driftsfonderna.

Att utbetalningarna i det aktuella fallet räknas som ett bidrag direkt kopplat till priset säkerställer att skatteneutraliteten upprätthålls. Om mervärdesskatten på inköpet av varan skulle minskas i proportion till den andel som finansieras av driftsfonden, så skulle medlemsproducenten få en lägre beskattning än en medlemsproducent som köper en likvärdig vara utan producentorganisationens medverkan och finansiering från driftsfonden. En sådan skillnad i behandling skulle strida mot principen om skatteneutralitet (förenade målen C-573/18 och C-574/18, C).

Rättsfall: bidrag inte direkt kopplat till priset

De bidrag som utbetalas till förädlingsföretag i enlighet med rådets förordning (EG) nr 603/95, avseende torkat foder, var inte direkt kopplade till priset på den skattepliktiga transaktionen eftersom bidragen inte särskilt utbetalats för att förädlingsföretaget skulle tillhandahålla torkat foder till en köpare. Bidragen betalades inte heller ut till förmån för förädlingsföretaget för att det skulle utföra torkningstjänster på uppdrag av en foderproducent. Bidragen skulle därför inte ingå i beskattningsunderlaget (C-463/02, kommissionen mot Sverige).

Olika typer av bidrag

Nedan följer några exempel på olika slags bidrag där frågan är om de ska anses vara kopplade till priset eller inte.

Bidrag från Trafikverket

Skatteverket anser att stöd till interregional persontrafik som Trafikverket utbetalar till trafikoperatörer efter ett anbudsförfarande av Trafikverket inom ramen för ett nettoavtal inte är ett bidrag direkt kopplat till biljettpriset. Det innebär att trafikoperatören inte ska redovisa mervärdesskatt på utbetalningar som trafikoperatören får från Trafikverket genom ett nettoavtal.

Bidrag från EU:s strukturfonder

Skatteverket anser vad gäller mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder att det måste finnas ett klart samband mellan å ena sidan priset för de tillhandahållna varorna och tjänsterna och å andra sidan det bidrag som fåtts från tredje part för att det ska vara fråga om ett bidrag direkt kopplat till priset. Det innebär att priset på varan eller tjänsten ska fastställas på sådant sätt att det minskar i proportion till det bidrag som beviljats säljaren.

Glasögonbidrag till barn

Regionerna betalar som regel ut bidrag till barn som behöver glasögon, s.k. glasögonbidrag. Även om bidraget är till barnet hanteras bidraget av optikern som säljer glasögonen. Optikern säljer alltså glasögonen till barnet. Mervärdesskatt ska tas ut på hela ersättningen för glasögonen, d.v.s. även för den del som betalas genom bidraget från regionen. Regionens bidrag ska således endast ses som en slags delbetalning. Regionen ska därför inte debiteras någon mervärdesskatt.

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Hyresvärdar som med anledning av coronapandemin träffar överenskommelser med sina hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran, kan under vissa förutsättningar få en tillfällig kompensation från staten. Stödet betalas ut av länsstyrelsen och ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen, dock högst till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran. Skatteverket anser att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset. Bidraget ska därför ingå i ersättningen vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-184/00 [1]
  • EU-dom C-463/02 [1]
  • EU-dom C-573/18 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Ställningstaganden

  • Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder [1]
  • Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt [1]