OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Den som är begränsat skattskyldig och beskattas enligt IL kan ha rätt till skattereduktioner, pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag samt grundavdrag.

För att få sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst gäller samma regler som för en obegränsat skattskyldig person.

Skattereduktion för allmän pensionsavgift, mikroproduktion av förnybar el och underskott av kapital

Bestämmelserna om skattereduktion för allmän pensionsavgift, mikroproduktion av förnybar el och underskott av kapital gäller även för en begränsat skattskyldig fysisk person. En utländsk juridisk person kan få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Regional skattereduktion – boende i vissa områden

En person som är begränsat skattskyldig hela året kan inte få regional skattereduktion. Vad som gäller för en person som är obegränsat skattskyldig en del av året kan du läsa om på sidan Regional skattereduktion – boende i vissa områden.

Övriga skattereduktioner enligt 67 kap. IL, pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag samt grundavdrag

Följande skattereduktioner och avdrag har en begränsat skattskyldig fysisk person rätt till om hen har valt att beskattas enligt IL i stället för SINK eller A-SINK, eller beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige, om personens överskott av förvärvsinkomster, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige (se nedan):

Om det finns en rätt till avdrag eller skattereduktion gäller samma regler som för den som är obegränsat skattskyldig hela året.

Är det fråga om avdrag för inbetalning till en dansk pensionsordning, se även under Artikel 2 – Bestämmelser om danska pensionsordningar.

Både obegränsat och begränsat skattskyldig under året

Bestämmelserna om skattereduktion för gåvor, installation av grön teknik samt rot- och rutarbete gäller för en fysisk person som är obegränsat skattskyldig en del av året.

Särskilda regler gäller för skattereduktion för förvärvsinkomster, jobbskatteavdrag, skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning, pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag samt grundavdrag för en fysisk person som är obegränsat skattskyldig en del av året. Om personens överskott av förvärvsinkomster uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige gäller dock samma rätt till skattereduktion och avdrag som för den som är obegränsat skattskyldig hela året.

Överskott av förvärvsinkomster ska uteslutande eller så gott som uteslutande utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige

För att en person som är begränsat skattskyldig hela året ska kunna få vissa skattereduktioner och avdrag krävs alltså att personens överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. För den som är obegränsat skattskyldig en del av året finns det bestämmelser som ger en utökad rätt till avdrag eller skattereduktion om detta krav är uppfyllt.

I inkomstdeklarationen ska personen lämna de uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna avgöra om personen uppfyller kravet (31 kap. 3 § SFL). Det kan t.ex. göras genom att personen redovisar sina nettointäkter av förvärvsverksamhet i Sverige och utlandet samt åberopar intyg från behörig myndighet i utlandet (prop. 2004/05:19 s. 68).

Vilka inkomster ska räknas med i överskott av förvärvsinkomster i Sverige?

Skatteverket anser att med begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige menas det överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet som beskattas enligt IL och som ingår i beslut om slutlig skatt i Sverige. Det är inkomsterna efter avdrag för kostnader men före allmänna avdrag och grundavdrag.

Inkomster som har sin källa i Sverige men som inte beskattas enligt IL anser Skatteverket inte ska ingå i överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Det innebär t.ex. att inkomster som beskattas enligt SINK eller inkomster som är undantagna från beskattning i Sverige p.g.a. bestämmelser i ett skatteavtal inte ska tas med. Om sådana inkomster har beskattats i utlandet får de i stället ses som utländska förvärvsinkomster.

Inkomster som beskattas enligt IL och som även beskattas utomlands anser Skatteverket ska ingå i överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Det gäller oavsett var inkomsterna har sin källa och oavsett vilket land som ska undvika en eventuell dubbelbeskattning (Skatteverkets ställningstagande Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige).

Vad menas med uteslutande eller så gott som uteslutande?

Med begreppet uteslutande eller så gott som uteslutande menas minst 90 procent (prop. 2004/05:19 s. 45).

Exempel: beräkning av hur stor del som utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige

Anna flyttade från Sverige till land X den 1 juli och blev därefter begränsat skattskyldig i Sverige. Anna fick under första halvåret 200 000 kr i pension och under andra halvåret 200 000 kr i pension. Anna har inga andra förvärvsinkomster i Sverige eller i utlandet.

Anna beskattas enligt IL för de 200 000 kr hon får under det första halvåret och enligt SINK för de 200 000 kr hon får under det andra halvåret.

Det är endast de 200 000 kr som beskattas enligt IL som ska räknas med i överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

  1. Om Anna inte beskattas i land X för den pension hon får efter flytten dit blir hennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige 100 procent av hennes totala förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder (200 000 kr/200 000 kr). I det här fallet utgörs Annas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder uteslutande av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
  2. Om Anna beskattas i land X för den pension hon får efter flytten dit blir hennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige 50 procent av hennes totala förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder (200 000 kr/400 000 kr). De 200 000 kr som beskattas enligt SINK ska inte räknas med i överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Eftersom de beskattas i land X ses de som en utländsk inkomst och ingår i hennes totala förvärvsinkomster. I det här fallet utgörs inte Annas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Tabell: fysiska personers möjlighet att få avdrag och skattereduktioner

Avdrag eller skattereduktion

Begränsat skattskyldig som valt beskattning enligt IL i stället för SINK/A-SINK eller som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige

Obegränsat skattskyldig en del av året

Mindre än 90 % av förvärvs-inkomsterna är inkomster i Sverige

Minst 90 % av förvärvs- inkomsterna är inkomster i Sverige

Mindre än 90 % av förvärvs-inkomsterna är inkomster i Sverige

Minst 90 % av förvärvs-inkomsterna är inkomster i Sverige

Pensionssparavdrag (allmänt avdrag eller avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet)

Nej

Ja

(59 kap. 16 § första stycket IL)

Ja, men bara rätt till avdrag som avser tid då hen varit obegränsat skattskyldig.

(59 kap. 16 § andra stycket IL)

Ja

(59 kap. 16 § andra stycket IL)

Allmänt avdrag för utländska socialförsäkrings-avgifter, periodiskt understöd, påförda socialavgifter och underskott av nystartad eller konstnärlig verksamhet

Nej

Ja

(62 kap. 9 § första stycket IL)

Ja, men bara rätt till avdrag som avser tid då hen varit obegränsat skattskyldig.

(62 kap. 9 § andra stycket IL)

Ja

(62 kap. 9 § andra stycket IL)

Grundavdrag

Nej

Ja

(63 kap. 2 § första stycket IL)

Ja, men bara rätt till ett reducerat avdrag för varje kalendermånad eller del av kalendermånad som hen varit obegränsat skattskyldig.

(63 kap. 2 § första stycket och 4 § IL)

Ja

(63 kap. 2 § första stycket IL)

Skattereduktion för allmän pensionsavgift

Ja

(67 kap. 4 § IL)

Ja

(67 kap. 4 § IL)

Ja

(67 kap. 4 § IL)

Ja

(67 kap. 4 § IL)

Skattereduktion för förvärvsinkomster

Nej

Ja

(67 kap. 46 § andra stycket IL)

Ja, men bara rätt till 1/12 av full reduktion för varje månad som hen varit obegränsat skattskyldig.

(67 kap. 48 § första stycket IL)

Ja

(67 kap. 48 § andra stycket IL)

Skattereduktion för gåvor

Nej

Ja

(67 kap. 24 § andra stycket IL)

Ja

(67 kap. 24 § första stycket IL)

Ja

(67 kap. 24 § första stycket IL)

Skattereduktion för installation av grön teknik

Nej

Ja

(67 kap. 36 § andra stycket IL)

Ja

(67 kap. 36 § första stycket IL)

Ja

(67 kap. 36 § första stycket IL)

Jobbskatteavdrag

Nej

Ja

(67 kap. 5 § IL)

Ja, men bara rätt till 1/12 av fullt avdrag för varje månad som hen varit obegränsat skattskyldig.

(67 kap. 9 § första stycket IL).

Ja

(67 kap. 9 § andra stycket IL)

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Ja

(67 kap. 27 § IL)

Ja

(67 kap. 27 § IL)

Ja

(67 kap. 27 § IL)

Ja

(67 kap. 27 § IL)

Skattereduktion för rot- och rutarbete

Nej

Ja

(67 kap. 11 § andra stycket IL)

Ja

(67 kap. 11 § första stycket IL)

Ja

(67 kap. 11 § första stycket IL)

Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Nej

Ja

(67 kap. 9 a § IL)

Ja, men bara rätt till 1/12 av full reduktion för varje månad som hen varit obegränsat skattskyldig.

(67 kap. 9 a § och 9 d § första stycket IL)

Ja

(67 kap. 9 a § och 9 d § andra stycket IL)

Skattereduktion för underskott av kapital

Ja

(67 kap. 10 § IL)

Ja

(67 kap. 10 § IL)

Ja

(67 kap. 10 § IL)

Ja

(67 kap. 10 § IL)

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta [1] [2]

Ställningstaganden

  • Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster