OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska underrätta Revisorsinspektionen, tidigare Revisorsnämnden, om omständigheter som gäller en revisor om det kan vara av betydelse för Revisorsinspektionens verksamhet.

Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen är en myndighet för revisorsfrågor. Revisorsinspektionen har två övergripande uppgifter. Den ena huvuduppgiften är att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov. Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag meddelas av Revisorsinspektionen för fem år i taget. Den andra huvuduppgiften för Revisorsinspektionen är att ha tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag.

Tillsyn och disciplinära åtgärder

Revisorsinspektionen ska utföra tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag (kvalificerade revisorer). Som ett led i detta har Revisorsinspektionen en uppsökande verksamhet som går ut på att kontrollera att den revision som utförs håller hög kvalitet. Urvalet av vilka revisionsbyråer och revisorer som Revisorsinspektionen granskar sker systematiskt och riskbaserat.

Revisorsinspektionen tar emot och prövar anmälningar mot kvalificerade revisorer. Sådana anmälningar kommer vanligen från klienter, konkursförvaltare eller myndigheter. Revisorsinspektionen kan öppna granskningsärenden på grund av uppgifter i pressen och andra medier oavsett om det har inkommit någon anmälan.

Om Revisorsinspektionen i något ärende finner att en kvalificerad revisor har åsidosatt sina skyldigheter kan Revisorsinspektionen meddela revisorn en s.k. disciplinär åtgärd. En sådan åtgärd är en erinran, en varning eller ett upphävande av godkännandet, auktorisationen eller registreringen. Ett ytterligare inslag i tillsynsverksamheten är att Revisorsinspektionen kan meddela förhandsbesked i vissa frågor.

Skatteverket ska underrätta Revisorsinspektionen

Om Skatteverket har gjort någon iakttagelse avseende en revisor eller ett registrerat revisions­bolag som kan ha betydelse för Revisorsinspektionens verksamhet ska Skatteverket underrätta Revisorsinspektionen. Denna skyldighet för Skatteverket är reglerad i 31 § revisorslagen (2001:883). Underrättelseskyldigheten omfattar inte omständigheter som Skatteverket har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet [1]
  • Revisorslag (2001:883) [1]