OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Den eller de som adopterar ett barn ska normalt ansöka om ett nytt efternamn för barnet inom tre månader från adoptionsbeslutet. Ansökan ska lämnas till Skatteverket.

Förvärv av efternamn genom adoption

Efter ett beslut om adoption ska adoptivbarnet som huvudregel ges ett nytt efternamn (6 § första stycket PNL). En ansökan om nytt efternamn ska göras till Skatteverket. Någon ansökan om nytt efternamn ska dock inte göras i följande situationer.

 • Om en make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn (styvbarnsadoption). I denna situation behåller barnet sitt efternamn och inget namnbyte ska registreras.

  Om den domstol som har meddelat adoptionsbeslutet också har beslutat om adoptivbarnets efternamn. Domstolen får besluta att adoptivbarnet ska behålla sitt efternamn eller att det ska förvärva ett dubbelt efternamn bestående av adoptivbarnets efternamn och ett efternamn som en adoptivförälder bär (8 § PNL).

Bestämmelser om förvärv av efternamn genom adoption finns i 6-8 §§ och 10 § PNL. Bestämmelserna är tillämpliga i samtliga fall där någon har adopterats efter beslut av svensk domstol. Detta gäller oavsett om den som adopterats var svensk eller utländsk medborgare (32 § tredje stycket PNL).

I de fall någon har adopterats i utlandet ska bestämmelserna i PNL tillämpas om barnet blir svensk medborgare genom adoptionen, d.v.s. när det utländska adoptionsbeslutet är giltigt i Sverige och barnet var under 12 år vid tidpunkten för adoptionen (4 § MedbL och prop. 2015/16:180 s. 95). I andra fall vid adoption i utlandet bestäms adoptivbarnets efternamn av den utländska lag som är tillämplig. Ofta framgår det av adoptionsbeslutet vilket efternamn som barnet ska bära.

Förvärv efter ansökan till Skatteverket

Om adoptivbarnet är under 18 år ska vårdnadshavaren lämna in en ansökan om nytt efternamn till Skatteverket (prop. 2015/16:180 s. 95). Om adoptivbarnet är över 18 år ska hen själv göra ansökan. Ansökan ska göras inom tre månader från adoptionsbeslutet. Ansökan om efternamn vid adoption är avgiftsfri.

Om det inte görs någon ansökan inom tremånadersfristen förvärvar barnet det efternamn som den äldre av adoptivföräldrarna bär. Om den föräldern har avlidit förvärvar barnet det efternamn som den föräldern bar vid sin död (prop. 2015/16:180 s. 96). Om barnet adopterats av en person ensam och om ingen ansökan görs inom tidsfristen förvärvar barnet det efternamn som den föräldern bär (7 § andra stycket PNL).

Vilket efternamn kan barnet byta till?

Valmöjligheterna för efternamn vid adoption är i princip desamma som de som gäller för förvärv av efternamn genom födelsen. Det är förhållandena vid Skatteverkets beslut, inte vid adoptionsbeslutet, som är avgörande för bedömningen av om ett visst namn får förvärvas eller inte (7 § första stycket PNL).

Barn som adopteras av makar eller sambor gemensamt

När makar eller sambor adopterar gemensamt får adoptivbarnets efternamn vara något av följande (6 § andra stycket PNL).

 • ett efternamn som är adoptivföräldrarna gemensamma efternamn eller ett efternamn som någon av dem bär
 • ett efternamn som någon av adoptivföräldrarna har burit tidigare (som inte förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en adoptivförälder som avlidit bar namnet vid sin död)
 • ett dubbelt efternamn som består av adoptivföräldrarnas efternamn
 • ett efternamn som består av något av adoptivföräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt
 • ett efternamn som något av adoptivföräldrarnas gemensamma barn bär.

Exempel: dubbelt efternamn vid svensk adoption

Makarna Hans Zetterberg och Maria Lönn adopterar gemensamt ett barn (5 år) genom beslut av en svensk tingsrätt. Domstolen beslutar inte om barnets efternamn i adoptionsärendet. Makarna ska därför lämna in en ansökan om barnets efternamn till Skatteverket. Hans och Maria vill att barnet ska bära ett dubbelt efternamn. Barnet kan förvärva något av följande alternativ:

 • Zetterberg Lönn

  Lönn Zetterberg.

För båda namnkombinationerna gäller att namnen kan förvärvas med eller utan bindestreck.

Exempel: dubbelt efternamn vid utländsk adoption

Makarna Johan Almgren-Edin och Frida Gren-Svantesson har gemensamt adopterat ett barn (2 år) genom ett utländskt adoptionsbeslut som är giltigt i Sverige. Barnet har blivit svensk medborgare genom adoptionsbeslutet.

Johan och Frida ska ansöka om barnets efternamn hos Skatteverket. De vill att barnet ska bära ett dubbelt efternamn. Barnet kan förvärva något av adoptivföräldrarnas dubbla efternamn. Barnet kan även förvärva ett dubbelt efternamn som är bildat av respektive adoptivförälders efternamn. Barnet kan förvärva något av följande alternativ:

 • Almgren-Edin

  Gren-Svantesson

  Almgren-Gren

  Almgren-Svantesson

  Edin-Gren

  Edin-Svantesson

  Gren-Almgren

  Gren-Edin

  Svantesson-Almgren

  Svantesson-Edin.

För samtliga namnkombinationer gäller att namnen kan förvärvas med eller utan bindestreck.

Barn som adopteras av en ensam adoptivförälder

När ett barn adopteras av någon som blir ensam förälder till barnet får barnets efternamn vara något av följande (6 § fjärde stycket PNL):

 • det efternamn som adoptivföräldern bär

  ett efternamn som adoptivföräldern har burit tidigare (som inte förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en adoptivförälder som avlidit bar namnet vid sin död)

  ett efternamn som är bildat av något av adoptivförälderns förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt.

När börjar ändringen gälla?

Efternamnet för ett adopterat barn är förvärvat från och med dagen för adoptionsbeslutet (35 § tredje stycket PNL). Om domstol har beslutat att adoptivbarnet ska behålla sitt efternamn ska detta inte registreras av Skatteverket eftersom barnet inte har bytt efternamn.

Byte till ett dubbelt efternamn efter adoptionen

Ett adoptivbarn som har förvärvat sitt efternamn genom adoption kan, genom ansökan hos Skatteverket, när som helst senare byta sitt efternamn till ett dubbelt efternamn som består av nuvarande efternamn och det efternamn som hen hade före adoptionen (10 § PNL).

Kompletterande information

Ansökan och avgifter

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn [1] [2] [3]