OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan besluta att en utbetalning som avser skattereduktion för rot- och rutarbete ska betalas tillbaka. Skatteverket får under vissa förutsättningar bevilja anstånd med återbetalningen.

Anstånd med återbetalning av utbetald skattereduktion för hushållsarbete

Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska verket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska återbetalas (14 § första stycket HUSFL). Återbetalningen ska göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket fattade beslutet om återbetalning (16 § HUSFL). Om återbetalning inte görs i rätt tid ska fordran lämnas för indrivning (23 b § första stycket HUSFL).

Skatteverket får under vissa förutsättningar bevilja anstånd med återbetalning (23 a § HUSFL). Enligt bestämmelsen ska då vissa bestämmelser om anstånd i SFL tillämpas.

Det rör sig om bestämmelserna i SFL om

När ska anstånd beviljas?

I vilka fall anstånd ska beviljas skiljer sig åt beroende på grunden för anståndet. Ett ändringsanstånd ska, efter ansökan, beviljas om det är tveksamt hur stort belopp som kommer behöva betalas.

Om ett återbetalningsbeslut har överklagats eller är under omprövning ska en ansökan om anstånd beviljas för att undvika betydande skada.

Anstånd kan även beviljas vid tillfälliga betalningsproblem eller om det är till fördel för det allmänna, genom ett borgenärsanstånd eller ett handläggningsanstånd.

Anståndstiden

Hur lång anståndstiden kan vara skiljer sig åt beroende på grunden för anståndet. Av 63 kap. 6 § SFL framgår att anståndstiden för ändringsanstånd enligt 4 § och anstånd för att undvika betydande skada enligt 5 § ska bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som var anledningen till anståndet.

För anstånd enligt 63 kap. 15 och 23 §§ SFL bestäms anståndstiden inte i förhållande till en kommande sakprövning av den materiella frågan utan i stället av andra omständigheter som betalningsförmåga och de villkor som i det enskilda fallet ger störst möjlighet för staten att få betalt för fordran (prop. 2020/21:1 s. 274).

Kostnadsränta tas inte ut under anståndstiden

Kostnadsränta ska tas ut från den dag beloppet betalades ut t.o.m. dagen för Skatteverkets beslut om återbetalning (22 § HUSFL). Detta innebär att det inte kommer att tas ut någon kostnadsränta under den tid som anståndet löper.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1]