OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Kännetecknet konfidentialitetsvillkor omfattar situationer där en användare eller en deltagare har förbundit sig att inte röja för t.ex. andra rådgivare eller Skatteverket hur en skatteförmån uppnås med arrangemanget. Skatteförmånen måste vara den huvudsakliga fördelen för att arrangemanget ska vara rapporteringspliktigt.

Konfidentialitetsvillkor

Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt om användaren eller deltagaren i arrangemanget har förbundit sig att inte röja för andra rådgivare, Skatteverket eller en utländsk skattemyndighet hur en skatteförmån uppnås genom arrangemanget (16 § RAL).

I de fall en rådgivare inte är en deltagare i arrangemanget har rådgivarens hemvist ingen betydelse vid bedömningen av om arrangemanget är gränsöverskridande.

Kännetecknet tar sikte på utformningen av avtalet mellan rådgivare och användare där användaren har åtagit sig att inte föra information om arrangemanget vidare till någon annan rådgivare eller till någon skattemyndighet. Anledningen till att en rådgivare kan vilja säkerställa att informationen om arrangemanget inte förs vidare kan vara att arrangemanget innehåller nya och innovativa moment som rådgivaren inte vill röja. Ett arrangemang som är villkorat på det sättet är troligtvis av stort intresse för skattemyndigheterna eftersom det antagligen innehåller nya skatteplaneringsstrukturer (prop. 2019/20:74 s. 94).

Kännetecknet konfidentialitetsvillkor får framförallt betydelse för arrangemang som inte omfattas av något av de övriga kännetecknen, men där skatteförmånen är den huvudsakliga eller en av de huvudsakliga fördelarna med arrangemanget. Ett konfidentialitetsvillkor som ålägger deltagarna att inte röja hur ett sådant arrangemang säkerställer skatteförmånen innebär alltså att arrangemanget blir rapporteringspliktigt.

Rapporteringsplikt bara om det uppkommer en skatteförmån

För detta kännetecken krävs att skatteförmånen är den huvudsakliga eller en av de huvudsakliga fördelarna med arrangemanget (12 § andra stycket RAL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang [1]