OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund kan välja att använda olika normgivning när de ska upprätta sitt årsbokslut eller sin årsredovisning. Vad föreningen får använda beror på dess storlek samt om den frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna. Ideella föreningar och registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund benämns på denna sida som ”föreningar”.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild. Läs först om när en förening ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning respektive ett årsbokslut.

Vilken normgivning kan föreningar använda?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund benämns på denna sida alla som ”föreningar”. En förening som är bokföringsskyldig enligt 2 kap. 2 § BFL ska antingen avsluta sin löpande bokföring för räkenskapsåret med ett årsbokslut eller med en årsredovisning. Årsbokslutet kan även upprättas i förenklad form. På vilket sätt en förening ska avsluta sin löpande bokföring beror på föreningens storlek (6 kap. 1 § och 6 kap. 3 § BFL). Vilken normgivning föreningen kan använda beror på om en årsredovisning eller ett årsbokslut ska upprättas vid räkenskapsårets utgång.

Översikt av normgivningen

Bilden nedan visar schematiskt vilken normgivning som en förening kan använda.

Förenklat årsbokslut upprättat enligt BFNAR 2010:1 (K1)

Årsbokslut upprättat enligt BFNAR 2017:3 (K2/K3)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2016:10 (K2)

Årsredov-isning upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3)

Årsredo-visning upprättad enligt BFNAR 2012:3 (RFR 2) (K4)

Mindre företag

 • Omsättning < 3 miljoner kr

x

x

X

X

 • Omsättning > 3 miljoner kr

x

X

X

Större företag

X

Företag som med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL tillämpar internationell normgivning

X

När föreningar är mindre företag

En förening som är ett mindre företag ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med ett årsbokslut. Om nettoomsättningen normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor kan den löpande bokföringen för räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut i förenklad form (6 kap. 3 BFL). Om föreningen är moderföretag i en koncern kan föreningen även använda de internationella redovisningsreglerna.

När omsättningen överstiger tre miljoner kronor

En förening som är ett mindre företag och vars omsättning överstiger 3 miljoner kronor ska upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets utgång (6 kap. 3 § BFL).

Föreningen ska tillämpa BFNAR 2017:3 Årsbokslut när årsbokslutet upprättas (BFNAR 2017:3 punkt 1.4). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2017:3 punkt 1.5).

Valfritt att upprätta en årsredovisning

En förening kan frivilligt välja att upprätta en årsredovisning trots att BFL bara kräver att föreningen ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Föreningen kan välja mellan följande två regelverk när årsredovisningen upprättas. Föreningen kan antingen välja att tillämpa reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller i BFNAR 2016:1 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Årsredovisning enligt K3

Huvudregelverket vid upprättande av årsredovisning är det allmänna rådet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (BFNAR 2012:1 punkt 1.3). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1 punkt 1.4). Det allmänna rådet utgår från regler för koncernredovisning men har i vissa fall med särskilda regler för den juridiska personen.

Årsredovisning enligt K2

Det är endast föreningar som är mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL som får tillämpa BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) när de ska upprätta sin årsredovisning. För att få använda det allmänna rådet får föreningen inte vara moderföretag i en större koncern. Föreningen får inte heller vara ett moderföretag i en mindre koncern som upprättar koncernredovisning (BFNAR 2016:10 punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse (BFNAR 2016:10 punkt 1.4).

När omsättningen normalt är högst tre miljoner kronor

En förening som är ett mindre företag och vars omsättning högst uppgår till 3 miljoner kronor kan upprätta ett årsbokslut i förenklad form vid räkenskapsårets utgång (6 kap. 3 § BFL). När föreningen upprättar ett förenklat årsbokslut kan endast det allmänna rådet BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) användas . Det allmänna rådet får inte användas om föreningen är moderföretag i en koncern (BFNAR 2010:1 punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet.

Valfritt att upprätta ett årsbokslut

En förening med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan frivilligt välja att upprätta ett årsbokslut trots att BFL bara kräver att föreningen ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Föreningen ska då tillämpa BFNAR 2017:3 Årsbokslut vid upprättandet (BFNAR 2017:3 punkt 1.4). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2017:3 punkt 1.5).

Valfritt att upprätta en årsredovisning

En förening som har en omsättning som uppgår till högst 3 miljoner kronor kan även frivilligt välja att upprätta en årsredovisning trots att BFL bara kräver att föreningen ska avsluta sin löpande bokföring med ett förenklat årsbokslut. Föreningen antingen välja att tillämpa reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller i BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Årsredovisning enligt K3

Huvudregelverket vid upprättande av årsredovisning är det allmänna rådet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1 punkt 1.4). Det allmänna rådet utgår från regler för koncernredovisning men har i vissa fall med särskilda regler för den juridiska personen.

Årsredovisning enligt K2

Det är endast föreningar som är mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL som får tillämpa BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) när de ska upprätta sin årsredovisning. För att få använda det allmänna rådet får föreningen inter vara moderföretag i en större koncern. Föreningen får inte heller vara ett moderföretag i en mindre koncern som upprättar koncernredovisning (BFNAR 2016:10 punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse (BFNAR 2016:10 punkt 1.4).

När föreningar är större företag

En förening ska tillämpa det allmänna rådet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) när årsredovisningen upprättas (BFNAR 2012:1 punkt 1.3). Regeln gäller föreningar som uppfyller ett av nedanstående kriterier:

 • föreningen är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL
 • föreningen är ett moderföretag i en större koncern.

Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1 punkt 1.4). Det allmänna rådet är huvudregelverk för företag som ska upprätta sin årsredovisning. Det allmänna rådet utgår från regler för koncernredovisning men har i vissa fall med särskilda regler för den juridiska personen.

Om föreningen är ett moderföretag i en koncern kan också internationella redovisningsregler användas, se nedan.

När föreningar använder internationella redovisningsregler

En förening omfattas inte av IAS-förordningen. Om föreningen är ett större företag och därmed ska upprätta en årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL och föreningen dessutom är ett moderföretag i en koncern, så kan föreningen – med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL – frivilligt välja att tillämpa de internationella redovisningsreglerna (IFRS/IAS) när koncernredovisningen upprättas.

En förening som valt att upprätta en koncernredovisning genom att tillämpa de internationella redovisningsreglerna ska även upprätta en årsredovisning i den juridiska personen i enlighet med internationella redovisningsregler, så länge detta inte begränsas av ÅRL (BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering). Föreningen ska i så fall tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer (BFNAR 2012:3 punkt 2).

Offentliggöra årsredovisningen

En förening som enligt 6 kap. 1 § BFL är skyldig att upprätta en årsredovisning, d.v.s. som räknas som ett större företag, offentliggör årsredovisningen genom att skicka in den till Bolagsverket inom 6 månader från räkenskapsårets utgång. Föreningen ska skicka in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret. Andra föreningar offentliggör sin årsredovisning genom att hålla handlingarna tillgängliga för alla som är intresserade senast från 6 månader efter räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL).

Riktlinjer från branschorganisationer

För den ideella sektorn finns flera branschorganisationer som ger ut riktlinjer för årsredovisning respektive årsbokslut.

Svenska kyrkan

I kyrkoordningen för Svenska kyrkan står det att samtliga församlingar och stift, oavsett storlek, ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning med kassaflödesanalys (47 kap. 9 § respektive 49 kap. 8 § kyrkoordningen). Svenska kyrkans Redovisningskommitté (KRED) ger årligen ut en branschanpassad årsredovisningsmall för att stötta samtliga församlingar och kyrkliga samfälligheter inom Svenska kyrkan när de upprättar sina årsredovisningar.

Idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram Idrottens BAS-kontoplan som är godkänd som branschkontoplan av BAS-kontogruppen. Kontoplanen har tagits fram för att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete med bokföring och upprättande av årsbokslut och årsredovisningar. ”Idrottens redovisning” är därutöver ett dokument som innehåller förslag på hur man ställer upp ett förenklat årsbokslut, årsbokslut och årsredovisning.

Insamlingsorganisationer

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) ger ut Styrande riktlinjer för årsredovisning. Riktlinjerna har till syfte att skapa enhetlighet i årsredovisningar upprättade av olika insamlingsorganisationer. Riktlinjerna publiceras på FRII:s webbplats.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • BFNAR 2002:9 Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund [1]
 • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5]
 • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering [1]
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3] [4]
 • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2] [3] [4]
 • Frivilligorganisationernas insamlingsråd [1]