OBS: Detta är utgåva 2021.4. Sidan är avslutad 2023.

Omsättning av investeringsguld undantas från mervärdesskatt. Säljaren kan dock välja att bli frivilligt skattskyldig.

Vad omfattar undantaget?

Handel med investeringsguld undantas från mervärdesskatt. Bestämmelsen finns i 3 kap. 10 a § ML och baseras på de bestämmelser som finns i artiklarna 346–347 i mervärdesskattedirektivet.

Undantaget omfattar (3 kap. 10 a § första stycket ML)

 • omsättning av investeringsguld
 • omsättning av investeringsguld representerat av värdepapper, om omsättningen medför en äganderätt till eller en fordran på guldet.

Även förmedling av investeringsguld som görs för någon annans räkning i dennes namn undantas från mervärdesskatt (3 kap. 10 a § andra stycket ML).

Syftet med bestämmelserna är att beskatta handel med investeringsguld på samma sätt som finansiella tjänster. Syftet är också att komma tillrätta med den konkurrenssnedvridning som tidigare rådde mellan medlemsländerna och att förhindra mervärdesskattebedrägerier vid handel med guld.

Säljaren kan i vissa fall välja att bli frivilligt skattskyldig för handel med investeringsguld.

Vid försäljning av investeringsguld ska säljaren dokumentera köparens identifikationsuppgifter.

Definition av investeringsguld

Investeringsguld är (1 kap. 18 § första stycket ML):

 1. guld i form av tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar, oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte
 2. guldmynt.

Guldmynt som omfattas av definitionen är de som

 • har en finhalt av minst 900 tusendelar
 • är präglade efter år 1800
 • är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet
 • normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet med mer än 80 procent.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte av punkten 1 ovan (1 kap. 18 § andra stycket ML). I mervärdesskattedirektivet finns definitionen av investeringsguld i artikel 344.

Begreppet godtagen vikt

Begreppet ”godtagen vikt” ska åtminstone innefatta de omsatta enheter och vikter som anges i bilaga III i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 (artikel 56 i samma förordning).

Tabell: En av guldmarknaderna godtagen vikt

Av tabellen framgår de enheter och vikter som är godtagna enligt bilaga III i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Enhet

Omsatta vikter

Kg

12,5/1

Gram

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Uns (1 uns=31,1035 gram)

100/10/5/1/½/¼

Tael (1 tael=1,193 uns)

10/5/1

Tola (10 tola=3,75 uns)

10

En guldmyntsförteckning fastställs varje år

De guldmynt som uppfyller kriterierna för att vara investeringsguld ska offentliggöras varje år i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (artikel 345 i mervärdesskattedirektivet). En fullständig förteckning över vilka mynt som räknas som investeringsguld under år 2021 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning C 381 den 12 november 2020. De guldmynt som omfattas av den förteckningen anses uppfylla kriterierna för att räknas som investeringsguld under hela det år förteckningen gäller (1 kap. 18 § tredje stycket ML). Det framgår vidare att guldmynt som är investeringsguld inte ska anses omsatta på grund av det numismatiska värdet (1 kap. 18 § fjärde stycket ML). Genom att myntet inte anses omsatt på grund av sitt numismatiska värde är det inget samlarföremål vilket innebär att reglerna om vinstmarginalbeskattning inte kan tillämpas.

Förteckningen i Europeiska unionens officiella tidning påverkar dock inte möjligheten att från fall till fall bevilja skattebefrielse för omsättning av nypräglade eller andra guldmynt som inte omfattas av förteckningen, men som uppfyller mervärdesskattedirektivets kriterier för investeringsguld (prop. 1998/99:69 s. 19).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld [1]