OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

Vad omfattar undantaget?

Handel med investeringsguld undantas från mervärdesskatt. Bestämmelsen finns i 3 kap. 10 a § ML och baseras på de bestämmelser som finns i artiklarna 346-347 i mervärdesskattedirektivet.

Undantaget omfattar (3 kap. 10 a § första stycket ML)

 • omsättning av investeringsguld
 • omsättning av investeringsguld representerat av värdepapper, om omsättningen medför en äganderätt till eller en fordran på guldet.

Även förmedling av ett sådant slag som görs för någon annans räkning i dennes namn undantas (3 kap. 10 a § andra stycket ML).

Syftet med bestämmelserna är att beskatta handel med investeringsguld på samma sätt som finansiella tjänster. Syftet är också att komma tillrätta med den konkurrenssnedvridning som tidigare rådde mellan medlemsländerna och att förhindra mervärdesskattebedrägerier vid handel med guld.

Säljaren kan i vissa fall välja att bli frivillig skattskyldig för handel med investeringsguld.

Vid försäljning av investeringsguld ska säljaren dokumentera köparens identifikationsuppgifter.

Definition av investeringsguld

Investeringsguld är (1 kap. 18 § första stycket ML):

 1. guld i form av tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar, oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte
 2. guldmynt.

Guldmynt som omfattas av definitionen är de som

 • har en finhalt av minst 900 tusendelar
 • är präglade efter år 1800
 • är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet
 • normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet med mer än 80 %.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte av punkten 1 ovan (1 kap. 18 § andra stycket ML). I mervärdesskattedirektivet finns definitionen av investeringsguld i artikel 344.

En guldmyntsförteckning fastställs varje år

De guldmynt som uppfyller kriterierna för att vara investeringsguld ska offentliggöras varje år i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (artikel 345 i mervärdesskattedirektivet). En fullständig förteckning över vilka mynt som räknas som investeringsguld under år 2014 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning C 138 den 8 maj 2014. De guldmynt som omfattas av den förteckningen anses uppfylla kriterierna för att räknas som investeringsguld under hela det år förteckningen gäller (1 kap. 18 § tredje stycket ML). Det framgår vidare att guldmynt som är investeringsguld inte ska anses omsatta på grund av det numismatiska värdet (1 kap. 18 § fjärde stycket ML).

Förteckningen påverkar dock inte möjligheten att från fall till fall bevilja skattebefrielse för omsättning av nypräglade eller andra guldmynt som inte omfattas av förteckningen, men som uppfyller mervärdesskattedirektivets kriterier för investeringsguld (prop. 1998/99:69 s. 19). Skatteverket har i SKVFS 2004:19 lämnat föreskrifter om vilka svenska guldmynt som ska anses som investeringsguld.

Begreppet godtagen vikt

Begreppet ”en av guldmarknaderna godtagen vikt”, som finns i mervärdesskattedirektivet i artikel 344.1 1, ska åtminstone innefatta de omsatta enheter och vikter som anges i bilaga III i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 (artikel 56 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Vid upprättandet av förteckningen över guldmynt ska begreppen ”pris” och ”marknadsvärde” i artikel 344.1 2 i mervärdesskattedirektivet avse priset respektive marknadsvärdet den 1 april varje år (artikel 57 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Krav på vad fakturan ska innehålla för uppgifter

När en beskattningsbar person omsätter investeringsguld till en annan beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är beskattningsbar person ska det framgå av fakturan att omsättningen är undantagen från skatteplikt. Hänvisning ska göras till något av nedanstående (11 kap. 8 § 12 ML):

 • den relevanta bestämmelsen i ML
 • mervärdesskattedirektivet
 • annan uppgift.

Skatteverket anser att någon av följande hänvisningar kan göras i det fall omsättningen är undantagen från skatteplikt:

 • 3 kap. 10 a § ML
 • artiklarna 346–347 i mervärdesskattedirektivet
 • undantag från skatteplikt.

Rätt till återbetalning vid skattefri omsättning

Trots att omsättningen av investeringsguld är skattefri finns rätt till återbetalning av ingående skatt för vissa kostnader. Rätten till återbetalning förutsätter att guldet faktiskt säljs vidare som investeringsguld, d.v.s. att det sker en efterföljande skattefri omsättning av investeringsguld. Läs mer i Rättslig vägledning, Mervärdesskatt, sidan Vid omsättning av investeringsguld.

Registrering och deklaration

Beskattningsbara personer som inte är skattskyldiga vid omsättning av investeringsguld men som har återbetalningsrätt enligt 10 kap. 11 c och 11 d §§ ML ska vara registrerade till mervärdesskatt (7 kap. 1 § första stycket 4 SFL).

Den skattefria omsättningen av investeringsguld ska redovisas i ruta 42 i mervärdesskattedeklarationen. Det gäller även när en svensk beskattningsbar person, som inte valt att bli skattskyldig för transaktionen, säljer investeringsguld till någon i ett annat EU-land och guldet ska transporteras till köparen.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4] [5]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1] [2]

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om vilka guldmynt som är att anse som investeringsguld; [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld [1]