OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Vissa beslut inom mervärdesskatteområdet fattas med stöd av mervärdesskattelagen, andra med stöd av skatteförfarandelagen.

Beslut som rör mervärdesskatt som förfarandemässigt fattas med stöd av mervärdesskattelagen

Det finns beslut som fattas enligt mervärdesskattelagen (12 kap. 1 § ML) och där skatteförfarandelagen inte träder in för att reglera beslutsförfarandet (se prop. 1996/97:100 s. 668). Utgångspunkten är att skatteförfarandelagen ska reglera uttaget och kontrollen av alla skatter och avgifter och det kopplas i förarbetena till förfarandemomenten bestämmande, debitering, redovisning och betalning av bl.a. mervärdesskatt (prop. 2010/11:165 s. 292 jfr med s. 270 f.). De materiella bestämmelserna om mervärdesskatt finns i mervärdesskattelagen.

Uppdelningen är inte konsekvent. Registreringsbeslut och vissa andra beslut finns både i mervärdesskattelagen och i skatteförfarandelagen.

De beslut som fattas med stöd av förfarandebestämmelser i mervärdesskattelagen är typiskt sett beslut som rör mervärdesskatt men som inte handlar om uttag av själva skatten, bl.a.

Beslut om mervärdesskatt och vissa registreringsbeslut m.m. som fattas med stöd av skatteförfarandelagen

Beslut som rör mervärdesskatt som fattas med stöd av skatteförfarandelagen är bl.a.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 30 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]