OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Om fordonsskatt inte betalas i rätt tid får ett fordon inte användas innan skatten blir betald. Undantag från användningsförbud ska medges för ett visst fordon om det finns särskilda skäl.

Fordon med obetald fordonsskatt får inte användas

Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om fordonsskatten inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt VSL. Användningsförbudet gäller till dess skatten har betalats. (6 kap. 1 § första stycket VSL)

Från denna huvudregel finns några undantag. Fordon får ändå användas om det är fråga om

  1. skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret,
  2. skatt som en tidgare ägare av fordonet är skyldig att betala och som har fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 4 kap. 6 § VSL eller avser ytterligare skatt som beslutats efter ägarebytet, eller
  3. skatt för vilken anstånd med betalningen gäller (6 kap. 1 § andra stycket VSL).

Dessutom får ett fordon som sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo, användas av den nya ägaren även om fordonsskatt, som en tidigare ägare är skattskyldig för, inte har betalats. Detsamma gäller för fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för (6 kap. 2 § VSL).

Särskilda skäl för undantag från ett användningsförbud

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket medge att ett visst fordon får användas trots att ett användningsförbud gäller för fordonet (6 kap. 1 § tredje stycket VSL).

Företagsrekonstruktion

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud när ett beslut om företagsrekonstruktion har fattats (Skatteverkets ställningstagande Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord). Den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet måste ha uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion. Den skattskyldige måste kunna visa att fordonet behöver användas för att driva näringsverksamheten vidare eller för resor till och från arbetet.

Ackord

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud om den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av en ansökan om ackord (Skatteverkets ställningstagande Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord). En förutsättning är att den skattskyldige kan visa att fordonet behöver användas för att driva näringsverksamheten vidare eller för resor till och från arbetet.

Detta gäller både vid offentligt ackord och vid underhandsackord.

Skuldsanering

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud om ett beslut om inledande av skuldsanering har fattats och den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen (Skatteverkets ställningstagande Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran). Den skattskyldiga måste kunna visa att fordonet behöver användas för att hen ska få intäkter till att betala skatteskulden.

Ett exempel på när ett fordon kan behöva användas är då den skattskyldiga behöver fordonet för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller för att driva den egna näringsverksamheten.

Genom en skuldsanering befrias gäldenären från ansvaret att betala skulderna i den utsträckning som skulderna sätts ned. Om fordonsskatten omfattas av ett beslut om skuldsanering utan betalningsplan ska inte skatten betalas, eftersom det innebär att gäldenären helt befrias från betalning av skatten. Fordonet omfattas därmed inte av något användningsförbud, och det finns därför inget behov av att medge undantag från detta.

Nedsättning av fordran

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud om ett beslut om nedsättning av fordran har fattats och den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av detta beslut (Skatteverkets ställningstagande Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran). En förutsättning är att den skattskyldiga kan visa att fordonet behöver användas för att hen ska få intäkter till att betala skatteskulden.

Ett exempel på när ett fordon kan behöva användas är då den skattskyldiga behöver fordonet för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller för att driva den egna näringsverksamheten.

Ägarbyte är inte ett särskilt skäl

Det anses inte vara särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud enbart därför att en ny ägare inte känt till att det fordon hen har köpt har användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt. Detta gäller oavsett skatteskuldens storlek och oberoende av förhållandena kring försäljningen i övrigt. Se dock fordon som sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo.

Återtagande vid leasing är inte ett särskilt skäl

När det gäller det generella undantaget från användningsförbud i 6 kap. 2 § VSL så anses det inte som försäljning om ett fordon som sålts på avbetalning med förbehåll om äganderätt återtas av säljaren eller om ett leasat fordon återgår till uthyraren. Dessa omständigheter anses inte heller vara särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud (jmf. prop. 1985/86:92 s. 31).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord [1] [2]
  • Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran [1] [2]