OBS: Detta är utgåva 2021.5. Sidan är avslutad 2022.

Barn födda i utlandet ska i vissa undantagsfall folkbokföras från födelsen.

Födelseanmälan

När ett barn har fötts levande i utlandet ska en födelseanmälan göras till Skatteverket om barnet ska folkbokföras med stöd av undantagsregeln i 2 § andra stycket FOL (24 § första stycket FOL).

Nyfödda barn som ska folkbokföras

Från den 1 januari 2014 gäller att barn som föds utomlands inte ska folkbokföras från födelsen annat än i vissa undantagsfall som anges i 2 § andra stycket FOL. De undantagsfall som avses är barn som föds utomlands och där någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Modern är folkbokförd med stöd av bestämmelsen i 14 § FOL för utsända i svenska statens tjänst.
  • Fadern är folkbokförd med stöd av bestämmelsen i 14 § FOL för utsända i svenska statens tjänst och är vårdnadshavare.
  • Det finns synnerliga skäl för att barnet ska folkbokföras.

Även ett barn som har vistats i utlandet sedan födelsen utan att vara folkbokförd ska folkbokföras om barnets far eller förälder enligt 1 kap. 9 § FB vid tidpunkten för barnets födelse var folkbokförd med stöd av bestämmelsen i 14 FOL och barnets far eller förälder senare blir vårdnadshavare för barnet (2 a § första stycket FOL). För att folkbokföra ett sådant barn måste vårdnadshavarna göra en anmälan till Skatteverket (26 § andra stycket FOL).

Ett barn som folkbokförs vid födelsen trots att det är fött utomlands kan, utöver födelsehemort, även ha en uppgift om födelseort i folkbokföringen, d.v.s. den faktiska födelseorten i utlandet. Läs mer om födelsehemort under Nyfödda barn som ska folkbokföras.

Utsända statsanställda

Skatteverket folkbokför barn till utsända statsanställda på samma fastighet eller kommun som den utsände och medföljande familj är folkbokförda på.

Synnerliga skäl

Bestämmelsen om synnerliga skäl ska tillämpas som en ventil för att ge möjlighet till folkbokföring i vissa speciella undantagsfall (prop. 2012/13:120 s. 146). Det kan exempelvis handla om en folkbokförd kvinna som av svensk sjukvård har blivit anvisad att föda barn utomlands på grund av att det inte finns plats på förlossningen i Sverige. I dessa situationer kan barnet folkbokföras vid födelsen trots att det är fött utomlands.

Barn födda före den 1 januari 2014

För barn som är födda före den 1 januari 2014 gäller fortfarande den äldre bestämmelsen av 2 § FOL. Detta gäller även om anmälan kommer in till Skatteverket efter den 1 januari 2014. Den äldre lydelsen av 2 § FOL innebär att om modern var folkbokförd vid barnets födelse ska barnet folkbokföras från födelsen även om det är fött utomlands.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden [1]