OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Föräldrar som inte är gifta med varandra vid barnets födelse kan få gemensam vårdnad genom att anmäla att vårdnaden ska vara gemensam till socialnämnden eller direkt till Skatteverket.

Anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden

Barnets föräldrar kan göra en anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden i samband med att de bekräftar

Anmälan ska vara skriftlig och måste göras av båda föräldrarna.

När socialnämnden har godkänt en faderskaps-, moderskaps eller föräldraskapsbekräftelse skickar nämnden anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket för prövning och registrering. Även om anmälan lämnas in till socialnämnden är det Skatteverket som är beslutande myndighet i dessa situationer (6 kap. 4 § andra stycket 1 och 6 kap. 16 § första stycket FB). Föräldrarna blir gemensamt vårdnadshavare från och med Skatteverkets beslut i ärendet, d.v.s. i samband med att uppgift om gemensam vårdnad registreras i folkbokföringen (6 kap. 4 § andra stycket 1 FB).

En anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden förutsätter att barnet är folkbokfört i Sverige (6 kap. 4 § andra stycket FB). Om barnet inte är folkbokfört ska Skatteverket avslå anmälan om gemensam vårdnad. Det finns dock inte något krav på att föräldrarna måste vara folkbokförda, eller att barnet och föräldrarna måste ha svenskt eller annat visst medborgarskap.

Anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket

Föräldrar som inte har gjort någon anmälan till socialnämnden kan i stället anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket. Det får då inte finnas något tidigare meddelat beslut om vårdnad genom anmälan, avtal, dom eller beslut (6 kap. 4 § andra stycket 2 FB). Med beslut avses samtliga vårdnadsbeslut som rör barnet och de föräldrar som anmäler gemensam vårdnad, dvs. både bifallsbeslut (där vårdnaden ändrades) och avslagsbeslut (där vårdnaden inte ändrades). Vidare avses både svenska beslut och utländska beslut som kan erkännas i Sverige.

Det kan förekomma att ett tidigare fastställt faderskap hävs och att en ny man därefter fastställs som far för barnet. Den omständigheten att det har meddelats ett vårdnadsbeslut för barnet i förhållande till den tidigare fadern utgör inte något hinder mot att modern och den nya fadern anmäler gemensam vårdnad till Skatteverket.

Anmälan ska vara skriftlig, undertecknad av båda föräldrarna. Den person som har fött barnet måste redan vara fastställd och vårdnadshavare för barnet. Faderskapet, moderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § FB för den förälder som inte fött barnet måste vara fastställt.

Den gemensamma vårdnaden gäller från och med den dag Skatteverket beslutar i ärendet genom att registrera uppgiften om gemensam vårdnad i folkbokföringen (6 kap. 4 § andra stycket 2 FB och 6 kap. 16 § FB).

Barnet måste vara folkbokfört i Sverige för att Skatteverket ska registrera vårdnaden (6 kap. 4 § andra stycket FB). Om barnet inte är folkbokfört avslår Skatteverket anmälan om gemensam vårdnad. Det finns dock inte något krav på att föräldrarna måste vara folkbokförda, eller att barnet och föräldrarna måste ha svenskt eller något annat visst medborgarskap. Om barnet senare folkbokförs i Sverige kan föräldrarna göra en ny anmälan om gemensam vårdnad. Att Skatteverket tidigare har avslagit en anmälan påverkar inte bedömningen av den nya anmälan då vårdnaden aldrig har reglerats genom den tidigare anmälan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar