OBS: Detta är utgåva 2021.6. Visa senaste utgåvan.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete (”gruppering”) kan under vissa förutsättningar vara bokföringsskyldig i Sverige. Hur bokföringsskyldigheten ska fullgöras beror på om grupperingen har sitt säte i Sverige eller inte.

Läs om vad en gruppering är och om hur den ska beskattas under Europeiska företagsformer.

Bokföringsskyldighet för europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) är en juridisk person med syfte att underlätta och främja gränsöverskridande transnationella och interregionala samarbeten mellan EU:s medlemsstater i syfte att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Gruppering med säte i Sverige

En gruppering som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (2 kap. 1 § BFL). Detta även om grupperingen bedriver en stor del av sin verksamhet utomlands. Det finns inga begränsningar i bokföringsskyldigheten för grupperingar, utan bokföringslagens bestämmelser gäller fullt ut. Läs om vad bokföringsskyldigheten innebär.

Gruppering utan säte i Sverige

En gruppering som inte har sitt säte i Sverige, men som bedriver näringsverksamhet här i landet genom en filial i Sverige är bokföringsskyldig (2 kap. 7 § och 1 kap. 2 § första stycket 5 BFL). Bokföringsskyldigheten för en filial är densamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska ha en egen bokföring för den verksamheten, skild för den övriga bokföring (4 kap. 7 § BFL). Läs om bokföringsskyldigheten för filialer på sidan Utländska juridiska personers verksamhet i Sverige.

Avsluta den löpande bokföringen

En gruppering som är bokföringsskyldig ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen genom att upprätta en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 3a BFL). När en gruppering upprättar sin årsredovisning ska bestämmelserna i årsredovisningslagen följas (6 kap. 2 § BFL och 1 kap. 1 § ÅRL).

Årsredovisningen ska offentliggöras genom att grupperingen ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom sex månader från räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § ÅRL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete [1]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]