OBS: Detta är utgåva 2021.6. Sidan är avslutad 2023.

Om ett företag varit övertagande företag i en fusion ska det i vissa fall räkna med även nettoomsättningen och fasta kostnader i överlåtande företag.

Omsättning i företaget

Ett av kraven för att ha rätt till omställningsstöd är att företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden juni och juli 2020 understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för juni och juli 2019 (5 § FOM-S).

Beräkningen av nettoomsättningen ska göras i den legala person som söker stödet. Om en omstrukturering har ägt rum, till exempel genom att verksamheten har överförts till ett nytt aktiebolag, räknas endast den omsättning som har skett hos det företag som ansöker om stödet (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 7). Om omstruktureringen har skett genom en fusion ska omsättningen däremot beräknas på den totala omsättningen hos det övertagande företaget, d.v.s. inklusive det överlåtande bolagets omsättning (Fi2020/02322/S2 s.36).

Redovisningsrekommendationer

Bokföringsnämnden har gett ut två vägledningar avseende fusioner. En om fusion av helägt dotterbolag, BFNAR 1999:1 fusion av helägt aktiebolag och en om vissa övriga fusioner, BFNAR 2003:2 redovisning av fusion. Utöver dessa har även FAR gett ut en rekommendation om nedströmsfusioner, RedR 9 redovisning vid nedströmsfusioner.

Ett nytt allmänt råd om fusion (BFNAR 2020:5) ersätter de två tidigare allmänna råden om redovisning av fusion av helägt aktiebolag (BFNAR 1999:1) och redovisning av fusion (BFNAR 2003:2).

Det nya allmänna rådet om fusion (BFNAR 2020:5) ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. Det allmänna rådet får frivilligt tillämpas tidigare än så och då på fusioner med fusionsdag efter den 15 oktober 2020.

Redovisning av fusion med helägt dotterbolag

Vid en fusion av ett helägt dotterbolag ska det överlåtande företagets resultat för det räkenskapsår som avslutas i och med fusionen ingå i det övertagande företagets resultaträkning (BFNAR 1999:1 punkt 14). Om en del av det överlåtande företagets årsresultat avser tid före det att koncernförhållandet mellan företagen uppstått, ska denna del inte tas med i det övertagande företagets resultaträkning (BFNAR 1999:1 punkt 15).

Om fusionen skett efter den 15 oktober 2020 kan företaget välja att tillämpa BFNAR 2020:5. Det överlåtande företagets resultat ska ingå i det övertagande företagets resultat, på samma sätt som enligt BFNAR 1999:1 punkt 14 och 15, också enligt det nya allmänna rådet (punkt 2.14).

Beräkning av nettoomsättning och fasta kostnader vid fusion med helägt dotterbolag

Beräkningen av nettoomsättning samt fasta kostnader ska göras i förhållande till den juridiska person som ansöker om stöd. Efter en fusion finns bara det övertagande företaget kvar, det är därför bara det övertagande företaget som kan ansöka om stöd.

Eftersom övertagande företag i en fusion enligt god redovisningssed i vissa fall ska ta med även överlåtande företags resultat i sin resultaträkning bör även nettoomsättning och fasta kostnader i överlåtande företag i dessa fall behandlas som nettoomsättning och fasta kostnader hos den som ansöker om stöd.

Exempel: fusion under 2019, bolagen har kalenderår som räkenskapsår

Ett moderbolag har ägt hela dotterbolaget sedan före 2019. Bolagen fusioneras den 1 oktober 2019. Eftersom dotterbolaget varit helägt hela räkenskapsåret fram till fusionen ska moderbolaget redovisa hela dotterbolagets resultat för 2019 i sin resultaträkning.

Efter fusionen i oktober 2019 finns bara moderbolaget kvar, det är därför bara moderbolaget som kan ansöka om omställningsstöd. För att beräkna hur stor nedgången i nettoomsättning varit ska moderbolagets nettoomsättning under juni och juli 2020 jämföras med den totala nettoomsättningen hos moderbolaget och det fusionerade dotterbolaget under juni och juli 2019.

Exempel: fusion under 2020, bolagen har kalenderår som räkenskapsår

Ett moderbolag har ägt hela dotterbolaget sedan före 2019. Bolagen fusionerades den 1 oktober 2020. Eftersom dotterbolaget varit helägt hela räkenskapsåret fram till fusionen ska moderbolaget redovisa hela dotterbolagets resultat för 2020 i sin resultaträkning.

Efter fusionen i oktober 2020 finns bara moderbolaget kvar, det är därför bara moderbolaget som kan ansöka om omställningsstöd. Under 2019 bedrevs verksamheten i två separata juridiska personer. För att beräkna hur stor nedgången i nettoomsättning varit ska den totala nettoomsättningen hos moderbolaget och det fusionerade dotterbolaget under juni och juli 2020 jämföras med moderbolagets nettoomsättning under juni och juli 2019. I de fasta kostnaderna för juni och juli 2020 ska både moderbolagets och det fusionerade dotterbolagets fasta kostnader ingå.

Exempel: fusion under 2019, bolagen har brutet räkenskapsår

Ett moderbolag har ägt hela dotterbolaget sedan 2017. Bolagen har brutet räkenskapsår den 1/9-31/8. Bolagen fusionerades den 1 oktober 2019.

Eftersom dotterbolaget varit helägt hela det räkenskapsår som avslutas genom fusionen ska moderbolaget redovisa hela dotterbolagets resultat för räkenskapsåret 1/9 2019-31/8 2020 i sin resultaträkning.

Efter fusionen i oktober 2019 finns bara moderbolaget kvar, det är därför bara moderbolaget som kan ansöka om omställningsstöd. Räkenskapsåret 1/9 2018-31/8 2019 har verksamheten bedrivits i två separata juridiska personer.

För att beräkna hur stor nedgången i nettoomsättning har varit i moderbolaget ska moderbolaget i det här fallet jämföra den totala nettoomsättningen hos moderbolaget och det fusionerade dotterbolaget under juni och juli 2020 med moderbolagets nettoomsättning under juni och juli 2019. I de fasta kostnaderna för juni och juli 2020 ska både moderbolagets och det fusionerade dotterbolagets fasta kostnader ingå.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]