OBS: Detta är utgåva 2021.6. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag har rätt till omställningsstöd för särskilt drabbade företag om det uppfyller de grundläggande förutsättningarna i 5 och 6 §§ FOM-S.

Förutsättningar för att omställningsstöd ska kunna lämnas

I 5 och 6 §§ FOM-S anges de grundläggande förutsättningar, utöver de krav som följer av 1-3 §§ LOM, som måste vara uppfyllda för att omställningsstöd ska beviljas:

Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 50 procent under juni och juli 2020.

Omsättningsminskningen ska bero på corona.

En viss andel av nedgången ska bero på restriktionerna.

Företaget måste ha en nettoomsättning på minst 250 000 kr.

Stödet ska vara på minst 5 000 kr.

Företaget får inte göra vissa värdeöverföringar, såsom vinstutdelning.

Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter.

Försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning måste sökas först.

Företaget får inte vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag.

Ansökan måste göras senast den 17 maj 2021.

Särskilda regler gäller också för vissa ombildningar av enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Minskad nettoomsättning med mer än 50 procent

För att ett företag ska kvalificera sig för omställningsstöd för stödperioden juni och juli 2020 ska företagets sammanlagda nettoomsättning för juni och juli 2020 ha minskat med mer än 50 procent i jämförelse med motsvarande period 2019 (5 § första stycket 1 FOM-S).

Läs mer om vad som menas med stödperiod, referensperiod, fasta kostnader och nettoomsättning i detta sammanhang.

Detta innebär att ett nystartat företag som inte har haft någon omsättning under juni och juli 2019 inte kommer att kunna kvalificera sig för stödet. Detsamma gäller säsongsföretag som inte har någon omsättning under juni och juli 2019. Om en omstrukturering har skett t.ex. genom att en verksamhet har överförts till ett annat aktiebolag, räknas endast den omsättning som skett hos det sökande företaget. Särskilda regler gäller dock för vissa ombildningar när en enskild näringsidkare nyligen har överfört hela verksamheten till ett nybildat aktiebolag (10 § FOM-S).

Omsättningsminskningen ska bero på corona

Den minskade nettoomsättningen för stödperioden juni och juli 2020 jämfört med samma referensperiod 2019 ska så gott som uteslutande bero på effekterna av spridningen av corona (5 § första stycket 2 FOM-S). Det är ett krav som även följer av statsstödsregelverket. Avsikten är att omsättningsstödet inte ska ges till företag där omsättningstappet har andra orsaker än spridningen av corona.

Det kan vara svårt för många företag som drabbats av minskad omsättning att visa exakt vad omsättningstappet i det enskilda fallet beror på. Vissa antaganden kommer därför att behöva göras utifrån främst vilken bransch företaget verkar inom.

För företag inom exempelvis turism-, rese- och evenemangsindustrin, som statistiskt sett drabbats mycket hårt, får det i princip antas att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande beror på effekterna av corona om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet talar för något annat. En sådan omständighet skulle kunna vara att företaget helt eller delvis har sålt eller avvecklat verksamheten.

För företag som är verksamma inom branscher som typiskt sett inte påverkats i större utsträckning av corona, exempelvis dagligvaruhandeln, kommer det däremot i praktiken att krävas mer långtgående bevisning om ett orsakssamband i det enskilda fallet.

En ytterligare omständighet som kan beaktas är vilken omsättning företaget hade månaderna före stödperioderna. Om företagets nettoomsättning har varit stadig eller uppåtgående under lång tid kan en plötslig nedgång under stödperioderna i många fall antas bero på effekterna av corona. På motsatt vis kan en nedåtgående försäljningstrend som har visat sig redan före utbrottet av corona i normalfallet vara ett tecken på att nedgången under stödperioderna 2020 har andra orsaker (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 8).

En viss andel av nedgången ska bero på restriktionerna

Omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag skiljer sig från tidigare omställningsstöd. En viktig skillnad är att den nedgång i nettoomsättningen som beror på restriktionerna minst ska motsvara 25 procent av referensperiodens nettoomsättning.

Det krävs inte att en restriktion ensamt orsakat en nedgång i nettoomsättningen som motsvarar minst 25 procent av referensperiodens totala nettoomsättning, utan det är tillräckligt att flera av restriktionerna tillsammans har haft en sådan påverkan (se motivuttalande till 5 § FOM-S i Fm 2021:2 s. 9). Hur beräkningen av detta krav ska gå till kan du läsa mer om på sidan Hur ska stödet beräknas?

Här redogörs för de omständigheter som är av betydelse för bedömningen om restriktionerna enligt 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllda eller inte.

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

De företag som omfattas av denna restriktion är sådana företag som begränsat sin verksamhet med hänsyn till förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Restriktionen omfattar även sådana företag som inte har bedrivit någon verksamhet alls på grund av att det varit olönsamt att bedriva verksamhet med anledning av förbudet. Även företag som drabbats genom restriktionen på så vis att en väsentlig kundkategori uteslutits kan uppfylla kravet. Detta gäller sådana företag som under normala förhållanden säljer en betydande del av sina varor och tjänster till företag som på grund av förbudet inte bedrivit verksamhet under stödperioden. En sådan påverkan kan i normalfallet anses visad om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg försäljning av varor och tjänster till sådana företag. Det krävs också att det är fråga om varor och tjänster av sådant slag som inte efterfrågas av köparen även när denne håller stängt, vilket kan vara fallet om företaget säljer tjänster i form av underhåll och liknande (se motivuttalande till 5 § första punkten FOM-S Fm 2021:2 s 9).

Tillfälligt inreseförbud till Sverige

Denna restriktion gäller företag som påverkats av förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Det gäller företag där det föreligger ett tillräckligt orsakssamband mellan nedgången i nettoomsättningen och att kundkretsen till betydande del tidigare har utgjorts av personer från länder utanför EES-området och Schweiz. En sådan påverkan kan i normalfallet anses visad om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg varor och tjänster till personer från länder som under stödperioden omfattats av det tillfälliga inreseförbudet. Distansförsäljning av varor kan dock typiskt sett inte anses ha påverkats av inreseförbudet på sådant sätt att kravet på kausalitet är uppfyllt (se motivuttalande till 5 § andra punkten FOM-S Fm 2021:2 s 9).

Utrikesdepartementets avrådan från resor

Denna restriktion gäller företag som under stödperioden har drabbats av en nedgång i nettoomsättningen på grund av Utrikesdepartementet avrådan från alla icke nödvändiga utrikes resor, med vissa uttryckliga undantag med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Tillräcklig påverkan kan i normalfallet anses visad om minst 25 procent av försäljningen under referensperioden avsåg resor till destinationer som Utrikesdepartementet avrått från att resa till under stödperioden. Om reseavrådan bara har gällt under en del av stödperioden ska detta beaktas (se motivuttalande till 5 § tredje punkten FOM-S Fm 2021:2 s 9).

Nettoomsättning på minst 250 000 kr

Företagets nettoomsättning ska under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020 ha uppgått till minst 250 000 kr. Det innebär att för företag som har bokslut den 30 april 2020 ska nettoomsättningen ha varit minst 250 000 kr (6 § första stycket 1 FOM-S).

Om det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020 är längre eller kortare än 12 månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån (6 § andra stycket FOM-S).

För att justera för ett kortare eller längre räkenskapsår ska företaget dividera antal dagar i räkenskapsåret med 365.

Stödet ska vara på minst 5 000 kr

Stödet som företaget ansöker om ska vara på minst 5 000 kr, beräknat enligt 11-17 §§ FOM-S (6 § första stycket 2 FOM-S). Se Beräkning av stödet.

Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar

Under perioden april 2020 till juni 2021 får inte företaget göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar, eller fatta sådana beslut. Läs mer på sidan Särskilt om vinstutdelning och andra värdeöverföringar.

Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter

Omställningsstöd får enligt 9 § FOM-S inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Läs om hur man gör bedömningen på sidan Särskilt om ekonomiska svårigheter.

Företaget måste ha försökt få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först

För att ett företag ska kunna få omställningsstöd måste företaget ha gjort vad som skäligen kan krävas för att få försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning men också annat statligt stöd för förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på (6 § första stycket 4 FOM-S).

Bestämmelsen tydliggör att omställningsstödet är sekundärt i förhållande till annan motsvarande ersättning och att företaget måste försöka ta del av sådan ersättning innan de kan beviljas omställningsstöd (se motivuttalande till 4 § FOM i Fm 2020:8 s. 8).

Vad som anges om annat statligt stöd i 6 § första stycket 4 FOM-S gäller inte stöd enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 eller förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020 (6 § fjärde stycket FOM-S).

Företaget får inte vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag

För att omställningsstöd ska få lämnas krävs att företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på eller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial (6 § första stycket 5 FOM-S).

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag (1 kap. 1 § första stycket). Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökan senast den 17 maj 2021

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 17 maj 2021 (6 § första stycket 6 FOM-S). Läs mer om ansökan om omställningsstöd.

Stödperiod respektive referensperiod

Med stödperiod menas de månader som företaget kan söka omställningsstöd för. Stödperioden är juni och juli 2020 (4 § FOM-S).

Med referensperiod menas stödperiodens motsvarande månader 2019. För stödperioden juni och juli 2020 utgör juni och juli 2019 referensperiod (4 § FOM-S).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]
  • Förordningsmotiv Fm 2021:2 Förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2] [3] [4]