OBS: Detta är utgåva 2022.11. Visa senaste utgåvan.

En arvinge kan före eller efter dödsfallet avsäga sig sin rätt till arv genom en arvsavsägelse.

Avsägelse av arv efter dödsfallet

En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv.

Om en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är hen inte längre dödsbodelägare. Den del av av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de övriga arvingarna (Skatteverkets ställningstagande Överlåtelse av och avsägelse från arv). Det innebär alltså att det bara är de arvingarna som är dödsbodelägare.

Om avsägelsen skett före förrättningen ska den som avsagt sig arvet inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen.

Hur man avsäger sig sin rätt till arv efter arvlåtarens död är inte reglerat i lag. Avsägelser m.m. som sker före arvlåtarens död är däremot reglerade i 17 kap. ÄB.

Avsägelse av arv före dödsfallet

En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv medan arvlåtaren är i livet. En sådan avsägelse ska göras i ett skriftligt avtal med arvlåtaren (17 kap. 2 § ÄB). En arvinge som på detta sätt avsagt sig sin rätt till arv är inte längre en arvinge.

Arvingen kan inte bestämma vem som ska gå in i hens ställe. Den del av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de övriga arvingarna. Det innebär alltså att de bara är de arvingarna som är dödsbodelägare. En avsägelse av detta slag gäller även arvingens avkomlingar, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna i övrigt (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Om en bröstarvinge avsäger sig ett arv

Om en bröstarvinge avsäger sig ett arv före dödsfallet, är avsägelsen av den del som avser laglotten bara giltig om bröstarvingen har fått en skälig ersättning. Storleken på ersättningen ska bedömas med hänsyn till förhållandena då avsägelsen görs (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

I bestämmelsen finns ett undantag från kravet på ersättning. Om bröstarvingens make, maka eller avkomlingar får egendom motsvarande laglotten krävs ingen ersättning för att avsägelsen ska vara giltig. Maken eller makan ska ha fått egendomen genom testamente och avkomlingarna ska ha fått egendomen i arv eller genom testamente (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Avsägelsen i ett bouppteckningsärende

För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till en avsägelse i ett bouppteckningsärende ska avsägelsen framställas senast vid bouppteckningsförrättningen. Detta ska framgå av bouppteckningen genom att en handling bifogas eller att den som avsäger sig arvet i bouppteckningen intygar att avsägelsen har skett. Har avsägelsen skett före eller senast vid förrättningen kan dödsbodelägarkretsen förändras och vem som ska kallas till förrättningen påverkas.

Kompletterande information

  • För en utförligare redogörelse om arvsavtal, se. Walin & Lind, Ärvdabalken Del I (JUNO, version 7Å) kommentaren till 17 kap. ÄB.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Överlåtelse av och avsägelse från arv [1]

Övrigt

  • Walin & Lind, Ärvdabalken Del I (JUNO, version 7Å) kommentaren till 17 kap. ÄB [1]