OBS: Detta är utgåva 2022.13. Sidan är avslutad 2023.

Rätt till återbetalning av ingående skatt finns i vissa fall.

Avdragsrätt eller återbetalning?

Den som inte är skattskyldig till mervärdesskatt saknar rätt till avdrag för ingående skatt i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. ML. I stället kan den som bedriver en verksamhet i vilken omsättningen inte medför skattskyldighet i vissa fall ha rätt till återbetalning av ingående skatt. Det gäller bl.a. exportföretag och företag som har omsättning som är s.k. kvalificerat undantagen från skatteplikt.

Särskilda ordningar

Utländska beskattningsbara personer som redovisar mervärdesskatt enligt lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster, har återbetalningsrätt i stället för rätt till avdrag för ingående skatt (8 kap. 1 a § första stycket och 10 kap. 4 a § första stycket ML).

Utländska beskattningsbara personer som redovisar mervärdesskatt enligt motsvarande bestämmelser om särskilda ordningar i ett annat EU-land, har återbetalningsrätt i stället för rätt till avdrag för ingående skatt (8 kap. 1 a § andra stycket och 10 kap 4 a § andra stycket ML). En beskattningsbar person etablerad i Sverige, men som inte är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, omfattas normalt också av dessa bestämmelser (prop. 2019/20:122 sidan 83 och 88).

Återbetalningsrätt enligt ovanstående gäller dock inte den som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige enligt SFL för annan verksamhet än den som omfattas den särskilda ordningen (8 kap. 1 a § tredje stycket och 10 kap. 4 a § tredje stycket ML).

Uppbyggnadsskede

Skatteverket kan även besluta att den som påbörjat en verksamhet ska ha rätt till återbetalning av ingående skatt i verksamheten innan omsättning förekommit, s.k. uppbyggnadsskede (10 kap. 9 § ML). Normalt krävs det inte något särskilt beslut enligt ML för att sådan återbetalningsrätt ska föreligga. Däremot krävs det att avsikten att bedriva ekonomisk verksamhet som medför skattskyldighet eller återbetalningsrätt, måste kunna styrkas med objektiva omständigheter. Även ekonomisk verksamhet som avslutas kan medföra att ingående skatt kan återbetalas.

Skattebefrielse

Den som omfattas av skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning har inte rätt till återbetalning av ingående skatt för omsättning som omfattas av skattebefrielsen (prop. 2016/17:1 sid. 406).

Unionsinterna förvärv m.m.

Den som beskattas i Sverige för ett unionsinternt förvärv har också rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt på förvärvet i den omfattning som framgår av 8 kap. ML. Den ingående skatten uppgår i detta fall till ett belopp motsvarande den utgående skatt som ska redovisas med anledning av förvärvet (8 kap. 2 § andra stycket ML). Motsvarigheten till ML:s bestämmelser om rätt till avdrag eller återbetalning vid unionsinterna förvärv finns i artikel 168 c i mervärdesskattedirektivet.

I artiklarna 169−171 finns mervärdesskattedirektivets övriga bestämmelser om återbetalning.

Utländska beskattningsbara personer och organisationer m.fl.

Rätt till återbetalning av ingående skatt kan under vissa förutsättningar finnas även för utländska beskattningsbara personer, hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl.

EU:s bestämmelser om återbetalning i dessa fall finns i rådets direktiv 2008/9/EG och rådets trettonde direktiv (86/560/EEG) samt i artikel 146.1c, 146.2, 151.1a, 151.1aa, 151.1b, 151.2, 170 och 171 i mervärdesskattedirektivet.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]
  • RÅDETS DIREKTIV 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat [1]
  • Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter – Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]
  • Proposition 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter [1]