OBS: Detta är utgåva 2022.13. Sidan är avslutad 2023.

Ansökningsförfarandet beskrivs för beskattningsbara personer som ska lämna sin ansökan om återbetalning av mervärdesskatt via Skatteverkets elektroniska portal.

Etablering i Sverige

Beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige ska ansöka elektroniskt om de vill ha återbetalning av mervärdesskatt i ett EU-land där de inte är etablerade. Ansökan ska lämnas in till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats i Sverige (19 kap. 31 § ML).

Återbetalning i ett annat EU-land

Den som är etablerad i Sverige ska lämna ansökan till Skatteverket via den elektroniska portalen för återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land för förvärv eller import som är hänförlig till omsättningar enligt unionsordningen eller importordningen. Den som inte är etablerad inom EU men är identifierad här i landet för unionsordningen enligt 4 c § 1 b eller 4 d § 1 b lagen om särskilda ordningar kan också ansöka via den elektroniska portalen om återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land för förvärv eller import som är hänförlig till omsättningar enligt unionsordningen (19 kap. 31 a § första stycket ML).

Etablerad i Sverige men identifierad för unionsordningen eller importordningen i ett annat EU-land

Den som är etablerad i Sverige men identifierad för unionsordningen eller importordningen i ett annat EU-land kan lämna in sin ansökan via den elektroniska portalen till Skatteverket för återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land (19 kap. 31 a § första stycket sista meningen ML). Jämför prop. 2019/20:122 s. 121 f.

Etablerad i Sverige men bara identifierad för unionsordningen

Den som är etablerad i Sverige och bara har identifieringsbeslut för unionsordningen, d.v.s. inte är registrerad till mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), kan ansöka om återbetalning av svensk mervärdesskatt via den elektroniska portalen i Sverige. Detsamma gäller den som är etablerad utanför EU och är identifierad enligt unionsordningen. Jämför prop. 2019/20:122 s. 83, 117 och 122.

Praktisk hantering för sökanden

Den sökande gör den elektroniska ansökan på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se/e-tjänster) genom att klicka på ”Momsåterbetalning inom EU” vid fliken företag. För att kunna använda tjänsten måste juridiska personer göra en anmälan om firmatecknare eller ombud. Anmälan görs på blanketten ”Anmälan e-tjänster – Momsåterbetalning inom EU” (SKV 4852). Den som ska lämna in ansökan måste normalt ha en svensk e-legitimation. För att få en svensk e-legitimation måste firmatecknaren eller ombudet i normalfallet ha ett svenskt personnummer och vara mantalsskriven i Sverige.

Utländska ombud, som inte har ett svenskt personnummer och därför inte kan få en e-legitimation, kan i stället tilldelas ett särskilt elektroniskt certifikat av Skatteverket. Om ett företag vill representeras av ett utländskt ombud som saknar e-legitimation, ska anmälan därför i stället lämnas på blankett SKV 4862. Denna blankett skickas till utlandsenheten i Malmö.

Företaget kan när som helst avregistrera en företrädare på blanketten ”Anmälan e-tjänster avregistrering/återkallelse av behörigheter” (SKV 4804).

Skatteverkets hantering

En ansökan om återbetalning måste ha kommit in till Skatteverket senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden (19 kap. 32 § ML). Frågan om en ansökan har kommit in i rätt tid avgörs dock av myndigheten i den återbetalande medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna i det medlemslandet. Skatteverket kommer därför att skicka vidare ansökningar som kommer in efter detta datum, till den återbetalande medlemsstaten.

Om en ansökan inte ska avvisas i enlighet med vad som framgår nedan är Skatteverket skyldigt att skicka vidare ansökan till den återbetalande medlemsstaten inom 15 kalenderdagar efter det att ansökan inkommit (artikel 48.1 i rådets förordning [EU] nr 904/2010).

Skatteverket ska besluta att inte skicka vidare en ansökan om sökanden under den aktuella återbetalningsperioden inte är skattskyldig i egenskap av säljare i Sverige eller har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 c−11 e eller 12 § ML. Sökanden ska underrättas om ett sådant avvisningsbeslut på elektronisk väg (19 kap. 33 § ML).

Storbritannien och brexit

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Från och med den 1 februari 2020 är landet inte längre ett EU-land och en övergångsperiod inleddes, som avslutades den 31 december 2020. För mer information om brexit och vad som händer under övergångsperioden läs Storbritannien och brexit.

Nordirland

Ansökningar som avser återbetalning av mervärdesskatt hänförlig till varuhandel mellan Nordirland och EU ska göras genom den elektroniska portalen. Men mervärdesskatt som avser tjänstehandel kan inte ingå i en sådan elektronisk ansökan, se Särskilt om Nordirland.

Svensk mervärdesskattegrupp

Om en mervärdesskattegrupp enligt 6 a kap. ML ansöker om återbetalning i en annan medlemsstat, ska Skatteverket skicka vidare ansökan till den återbetalande medlemsstaten. Detta gäller under förutsättning att mervärdesskattegruppen under återbetalningsperioden är skattskyldig i egenskap av säljare eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 c-11 e eller 12 § ML.

Skatteverket ska däremot inte skicka vidare en eventuell ansökan från ett företag som ingår i en mervärdesskattegrupp och som inte självt är skattskyldigt i egenskap av säljare eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 c-11 e eller 12 § ML (Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 440202-10/111).

Frågan om en sökande har rätt till återbetalning av mervärdesskatt i en annan medlemsstat avgörs av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna där.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster [1] [2]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter [1] [2]

Ställningstaganden

  • Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper [1]