OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Certifikatförlustförsäkring medför olika beskattningskonsekvenser beroende på vem som betalar premien och om försäkringen är en sjukpensionsförsäkring eller en sjukförsäkring.

Vem kan en certifikatförlustförsäkring tecknas för?

En certifikatförlustförsäkring kan tecknas för flygplansförare, sjöbefäl och lokförare. Försäkringen kan även kallas för Loss of licence eller behörighetsförlustförsäkring.

När kan utbetalningen av försäkringsbeloppet ske?

En förutsättning för utbetalning av försäkringsbelopp är att arbetstagaren av medicinska skäl varaktigt har förlorat sitt certifikat.

En utbetalning från en certifikatförlustförsäkring ersätter förlorad arbetsinkomst och kan ske som en engångsutbetalning eller som löpande betalningar under en viss tid.

Är försäkringen en sjukpensionsförsäkring eller en sjukförsäkring?

En certifikatförlustförsäkring är antingen en sjukpensionsförsäkring eller en sjukförsäkring. Premierna kan betalas av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren.

Om arbetstagaren betalar premien och försäkringen är en pensionsförsäkring

En premie för försäkring som uppfyller kraven i 58 kap. IL hänförs till pensionsförsäkring. Premien är avdragsgill inom de ramar som gäller för sådana försäkringar. Ersättningsbelopp tas upp till inkomstbeskattning när det faller ut.

Om arbetstagaren betalar premien och försäkringen är en sjukförsäkring

En försäkring som inte uppfyller villkoren för pensionsförsäkring är en sjukförsäkring. Premier för egen sjukförsäkring är inte avdragsgilla och utfallande försäkringsbelopp är skattefritt med stöd av 8 kap. 15 § IL, dock med den begränsning av skattefriheten som kan följa av regleringen i 11 kap. 37 § IL om utbetalning sker i form av livränta.

Om arbetsgivaren betalar premien och försäkringen är en pensionsförsäkring

Arbetsgivarens premiebetalning medför ingen beskattning för den anställda.

Om försäkringen är en sjukpensionsförsäkring är ersättningen från försäkringen skattepliktig som sjukpension.

Om arbetsgivaren betalar premien och försäkringen är en sjukförsäkring

Skattereglerna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas bort från den 1 juli 2018 (prop. 2017/18:131). Den premiebetalning som arbetsgivaren gör kan därför inte längre bli en skattefri förmån.

Det innebär att premien är en skattepliktig förmån och utfallande försäkringsbelopp är skattefritt med stöd av 8 kap. 15 § IL, dock med den begränsning av skattefriheten som kan följa av regleringen i 11 kap. 37 § IL om utbetalning sker i form av livränta.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård [1]