Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2020-02-24 Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2021-12-06 Tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats
2010-04-22 Beskattning och PGI för socialförsäkringsersättning från EES-land – i detta fall foreldrepenger vid födsel (födselpeng) från Norge
2018-03-02 Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap 12 § IL
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2022-02-28 Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2019-12-20 Bedömningen om en utländsk stiftelse eller en liknande företeelse motsvarar en svensk stiftelse ska ske vid varje beskattningstidpunkt
2017-11-08 Beskattning av tillfällig varuförsäljning
2018-10-30 Förmån av hälso- och sjukvård
2017-11-06 Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz
2005-07-04 Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle
2013-04-08 Fråga och svar om hur utlandstraktamentet för år 2013 fastställts
2018-04-20 Bilförmån – slopad avrundning av förmånsvärde
2022-10-28 Bilförmån – komplettering av nybilspriser och jämförbar bil
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2015-08-11 Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet
2018-03-02 Vem kan anses ha anställning ombord enligt den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL?
2015-03-20 Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete
2017-11-23 Förmån av trängselskatt
2007-10-01 Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2020-09-04 Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkrings­pension eller tjänstepension
2018-02-15 Betalning för trängselskatteförmån
2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10
2015-12-11 Skattefrihet för privata resor för statligt anställda som är stationerade utomlands
2008-05-29 Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal
2009-09-21 Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden
2009-09-07 Tjänsteresor och beskattning enligt SINK
2010-01-27 Permitteringsersättning från Norge, jobbskatteavdrag och avdrag för norska trygdeavgifter
2015-03-26 Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare)
2014-04-07 Beskattningen av en ersättning för skattekostnader, s.k. skattekompensation
2012-06-29 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2012
2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2005-09-05 Ökade levnadskostnader vid nattarbete
2013-09-11 Studerande med tillfälliga arbeten
2017-01-23 Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland
2004-11-26 Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter
2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete
2014-11-11 Avräkning utländsk skatt – grundavdrag vid spärrbeloppsberäkningen för förvärvsinkomster när EU-rätten ska tillämpas och utländsk skatt dragits av
2010-12-15 Skattefri träningsutrustning
2007-01-24 Rullat underskott i inkomstslaget tjänst
2011-04-12 Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning
2017-04-07 Tolkning av artikel 1 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor.
2009-06-17 Pension från annat nordiskt land
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
2012-02-29 Ansvar för arbetsgivaravgifter - mottagare omfattas inte längre av A-SINK - ändrade regler
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2020-07-10 Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag?
2006-11-14 Avdrag för tjänsteresor med husbil
2011-08-10 Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning
2005-05-30 Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader
2006-01-31 Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten
2006-11-02 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2022-10-12 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2022
2008-04-24 Tjänsteställe för idrottsdomare
2016-05-27 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2014-04-03 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar
2019-02-15 Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas
2008-10-27 Tjänsteställe för frilansande musiker
2020-11-02 Skattefria ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands
2009-02-18 Avdrag under tjänst för trängselskatt
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2008-03-05 Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit
2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal
2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelse av skatteavdrag vid dödsfall
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2016-11-24 Kostnadsavdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker
2016-09-05 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion
2008-06-04 Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2015-06-23 Utbetalning från vinstandelsstiftelse – intern rätt och tillämplig artikel i skatteavtal
2016-05-25 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81
2017-08-28 Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare
2009-09-21 Beskattning av lönegaranti till begränsat skattskyldig person
2019-02-15 Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet
2009-06-16 Vad krävs för att man ska anses ha flyttat till arbetsorten vid dubbel bosättning?
2010-12-06 Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar
2011-10-03 Beskattning av finsk arbetspension
2017-03-29 Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2010-03-22 Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § IL
2015-02-24 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen
2017-04-06 Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare
2018-06-19 Omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs?
2015-08-26 Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2005-12-08 Hemresor eller arbetsresor?
2011-01-12 Kontantstøtte til småbarnsforeldre från Norge
2018-12-18 Vad är ett dödsbo enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen och hur ska det beskattas?
2007-05-21 Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld
2017-09-15 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – återbetalning av skatteavdrag
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2020-06-04 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2020
2014-06-25 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2014
2011-05-31 Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar
2009-04-09 Beskattning av medlem i bytesring
2008-04-14 Tillämpning av sexmånadersregeln vid flera anställningar
2005-03-03 Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige
2012-04-10 Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön
2019-06-10 Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån
2009-06-15 Skattefria arbetskläder
2018-07-03 Geografisk avgränsning av oceanfartsområdet i 3 kap. 12 § IL
2004-12-17 Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal
2019-07-02 Kostnadsersättning för måltider i bostaden i samband med assistans
2010-04-19 Skattefrihet för flyttningsersättningar
2016-12-07 Idrottsutövares pension – SINK eller A-SINK och skatteavtal
2017-03-21 Personalvårdsförmån – förtäring under tjänsteresa
2008-11-12 Avdrag för utgifter för att söka arbete
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2014-09-10 Allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige
2013-07-02 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013
2016-11-25 Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter
2013-10-02 Avdrag för underskott av tjänsteinkomst
2007-03-06 Avdrag vid vissa skattefria ersättningar
2011-10-18 Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal
2018-11-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – information till betalningsmottagare
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2018-11-21 Bilförmån – korrigering av bilkoder för 2018
2020-04-02 Betydelsen av reservationer, anmärkningar och ståndpunkter i OECD:s modellavtal
2008-09-22 Avdrag för arbetsresor vid samåkning
2021-06-21 Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar
2010-05-24 Innebär kunnat dras av i 42 kap. 1 § tredje stycket IL att det finns en valfrihet när begränsat skattskyldig ska dra av ränteutgifter?
2013-08-09 Landstingens utbetalningar av läkarvårdsersättning och sjukgymnastikersättning
2021-05-31 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2021
2011-05-05 Beskattning vid återkrav från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa
2020-11-04 Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil
2016-12-07 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
2005-01-31 Skattemässig behandling av habiliteringsersättning
2009-06-24 Beskattning vid utbetalning av danskt SP-bidrag
2021-10-28 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2021
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2020-06-17 Förmån av taxiresor under en pandemi
2018-06-21 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2016-11-21 Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2015-02-24 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”
2018-06-18 Förmån av hälso- och sjukvård vid lokalanställning utomlands
2022-10-24 Upphävande av ställningstagandet ”Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid”, dnr 131 145503-17/111
2009-03-13 Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil
2014-02-20 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt
2018-06-07 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift
2006-01-24 TV-avgift som arbetsredskap
2017-04-12 Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2019-05-23 Pensionssparavdrag – pensionsrätt i anställning saknas
2010-03-23 Skattekonsekvenser om arbetsgivaren betalar skadestånd, rättegångskostnader och böter för en anställd
2007-01-17 Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost
2013-02-19 Skattelättnader vid förskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2018-10-29 Värdering av skattepliktig förmån av onoterade optioner och fastställande av volatiliteten
2013-05-23 Tupperwareförsäljares kostnader vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2011-07-08 Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor
2018-11-12 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätt lastbil
2015-06-17 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015
2009-11-18 Ska danska studiemedel beskattas i Sverige?
2021-04-26 Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering
2005-05-02 Tidningsförmån för anställda vid tidningsföretag
2015-12-29 Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2018-12-10 Hur ska skatteavtal tillämpas på utbetalning från pensionsförsäkring då försäkringen innehåller både tjänstepension och privat sparande?
2014-01-23 Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
2016-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2016
2005-10-05 Avdrag för hemresor med flyg eller tåg
2017-01-23 Tillämpning av artikel 13 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet vid överlåtelse av andelar i svenska bolag som förvärvats benefikt efter det att personen fått hemvist i annan stat
2019-05-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2019
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2009-06-15 Förlängning av tremånadersperioden vid uppehåll i tjänsteresa för arbete på annan ort
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda
2016-03-21 Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare
2016-04-05 Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016
2008-09-10 Hur ska man, enligt intern rätt och skatteavtal, se på ersättning från arbetsgivare för arbetsbefriad tid?
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2015-08-07 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund
2009-11-05 Aktiesparprogram - förvärv av värdepapper eller personaloptioner?
2020-02-12 Motion och annan friskvård i olika former
2015-11-03 Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser
2020-10-02 Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2019-06-26 Avräkning utländsk skatt – vilken valutakurs ska användas när tidigare medgiven avräkning ska omprövas p.g.a. att utländsk skatt satts ned?
2018-12-13 Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration
2020-06-25 Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster
2015-12-22 Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige
2021-02-01 Avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2006-05-18 Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2022-10-24 Proportionering av friskvårdsbidrag samt utgivande av naturaförmån på olika orter
2004-09-23 Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad?
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2019-09-10 Kostnadsersättning för bilresor till begränsat skattskyldig styrelseledamot
2008-05-19 Hur ska inkomst fördelas vid tillämpning av SINK och skatteavtal?
2016-01-21 Skattefri ersättning enligt SINK för logi och resa vid tillfällig anställning
2017-01-23 Avräkning utländsk skatt – vilka utländska inkomster krävs för att carry forward-belopp ska få avräknas?
2013-04-05 Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet
2008-08-21 Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet
2011-02-17 Beskattning av finsk folkpension
2020-06-03 Förebyggande behandling som är skattefri – samhällsfarliga sjukdomar
2009-03-10 Förmån av fri kost vid intern representation i form av informationsmöten och planeringskonferenser
2017-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2017
2011-11-23 Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt
2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2015-04-07 Valutakurs vid inkomstbeskattningen – tjänsteinkomster i utländsk valuta
2016-05-06 Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna
2010-11-04 Avdrag för logiutgifter vid vistelse i hemmet
2019-02-06 Avdrag för arbetsresor – vad är regelmässig tidsvinst?
2018-05-09 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätta lastbilar andra halvåret 2018
2012-03-08 Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare
2012-03-19 Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m.
2017-10-31 Lön under uppsägningstiden eller motsvarande är inte sjöinkomst om arbete inte utförs på fartyg i trafik
2020-01-31 Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter respektive när resultatberäkningen för ett fast driftställe i utlandet skiljer sig åt mellan Sverige och det andra landet
2018-11-26 Tillämplig artikel i det nordiska skatteavtalet vid beskattning av ombordanställda när fartyget saknar kontrakt och under ledighetsperioder
2009-06-30 Sponsorersättning under inkomst av tjänst
2013-05-14 Avdrag för hemresor till familj
2019-10-17 Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital
2021-12-06 Avräkning av utländsk skatt - fördelning av skattereduktioner vid spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer