OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Större företag ska lämna en kassaflödesanalys. En kassaflödesanalys visar företagets in- och utbetalningar.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Större företag ska upprätta en kassaflödesanalys

I årsredovisningen för ett större företag ska det ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § andra stycket ÅRL). I en koncernredovisning ska det alltid ingå en kassaflödesanalys (7 kap. 4 § ÅRL).

Vad består en kassaflödesanalys av?

I kassaflödesanalysen ska företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas (6 kap. 5 § ÅRL).

In- och utbetalningarna ska hänföras till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Att dela upp kassaflödet i kategorier ger information som gör att man kan bedöma respektive kassaflödes relativa betydelse för företagets finansiella ställning och likviditetssituation, samt kassaflödenas inbördes samband.

K2: årsredovisning i mindre företag

Det är endast för ett större företag som en kassaflödesanalys måste ingå i årsredovisningen (2 kap. 1 § ÅRL). Ett mindre företag, som tillämpar K2, får frivilligt upprätta en kassaflödesanalys. I BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag kapitel 21 finns regler kring vilken information som ska finnas i en frivilligt upprättad kassaflödesanalys och hur informationen ska presenteras, samt även ett exempel på utformningen.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

I årsredovisningen för ett större företag ska en kassaflödesanalys ingå (2 kap. 1 § ÅRL). I årsredovisningen för ett mindre företag som tillämpar K3 behöver någon kassaflödesanalys inte ingå i årsredovisningen (BFNAR 2012:1 punkt 3.10). I en koncernredovisning måste dock alltid en kassaflödesanalys ingå för ett företag som tillämpar K3 (BFNAR 2012:1 punkt 3.3).

En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet (BFNAR 2012:1 punkt 7.2). Stiftelser m.fl. respektive ideella föreningar m.fl. får även hänföra räkenskapsårets kassaflöden till kategorin bidragsverksamhet (BFNAR 2012:1 punkterna 36.4 och 37.5).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska utan undantag och tillägg tillämpa IAS 7 Kassaflödesanalys (RFR 2 IAS 7 punkt 1).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

För kreditinstitut och värdepappersbolag finns bestämmelser om kassaflödesanalys i 6 kap. 5 § ÅRL (6 kap. 1 § ÅRKL). Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2] [3] [4] [5]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]