OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Större företag ska lämna en kassaflödesanalys. Här kan du läsa om hur den ska utformas. Du får här en redogörelse av de viktigaste principerna i respektive regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Större företag ska upprätta en kassaflödesanalys

I årsredovisningen för ett större företag ska det ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § andra stycket ÅRL). I en koncernredovisning ska det alltid ingå en kassaflödesanalys (7 kap. 4 § ÅRL).

Vad består en kassaflödesanalys av?

I kassaflödesanalysen ska företaget redovisa sin finansering och sina kapitalinvesteringar under räkenskapsåret, d.v.s. företagets in- och utbetalningar (6 kap. 5 § ÅRL).

In- och utbetalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Att dela upp kassaflödet i kategorier ger information som gör att man kan bedöma respektive kassaflödes relativa betydelse för företagets finansiella ställning och likviditetssituation, samt kassaflödenas inbördes samband.

K2: årsredovisning i mindre företag

Det är endast för ett större företag som en kassaflödesanalys måste ingå i årsredovisningen (2 kap. 1 § ÅRL). Ett mindre företag, som tillämpar K2, får dock frivilligt upprätta en kassaflödesanalys. I kapitel 21 i BFNAR 2016:10 årsredovisning i mindre företag finns regler kring vilken information som ska finnas i en frivilligt upprättad kassaflödesanalys och hur informationen ska presenteras, samt även ett exempel på utformningen.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

I årsredovisningen för ett större företag ska en kassaflödesanalys ingå (2 kap. 1 § ÅRL). I årsredovisningen för ett mindre företag som tillämpar K3 behöver någon kassaflödesanalys inte ingå i årsredovisningen (BFNAR 2012:1 punkt 3.10). I en koncernredovisning måste dock alltid en kassaflödesanalys ingå för ett företag som tillämpar K3 (BFNAR 2012:1 punkt 3.3).

En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet (BFNAR 2012:1 punkt 7.2). Stiftelser m.fl. respektive ideella föreningar m.fl. får även hänföra räkenskapsårets kassaflöden till kategorin bidragsverksamhet (BFNAR 2012:1 punkt 36.4 och 37.5).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska utan undantag och tillägg tillämpa IAS 7 Kassaflödesanalys (RFR 2 IAS 7 punkt 1).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

För kreditinstitut och värdepappersbolag finns bestämmelser om kassaflödesanalys i 6 kap. 5 § ÅRL (6 kap. 1 § ÅRKL). Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2] [3] [4] [5]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]