OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Värdering – huvudregel

Värdet av ersättningar och förmåner som har getts ut i annat än pengar ska beräknas enligt bestämmelserna i 61 kap. IL (15 kap. 11 § första stycket SFL). Enligt huvudregeln gäller marknadsvärdet, det vill säga det pris som den skattskyldiga skulle fått betala på orten om hen själv skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller förmåner kontant.

Värdering – undantag

För vissa förmåner gäller en schabloniserad värdering (61 kap. 3–17 §§ IL).

Bilförmån och drivmedelsförmån

Från beskattningsår 2019 görs ingen avrundning ned till helt hundratal kronor av värdet av bilförmån.

Justering av bilförmånsvärdet får endast göras av arbetsgivaren efter beslut av Skatteverket (2 kap. 10 b § SAL).

Den anställda anses ha fått förmån av drivmedel månaden efter det att hen använt drivmedel som arbetsgivaren betalat (10 kap. 10 § första stycket IL). Det innebär att den som får bensin i januari blir skattskyldig i februari.

Vid inkomstbeskattningen beräknas drivmedelsförmån till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2 (61 kap. 10 § IL). Detta uppräknade värde ska redovisas per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration eller på kontrolluppgift.

Trängselskatt och infrastrukturavgifter ingår inte i bilförmånsvärdet. Redovisning av sådan förmån ska ske till marknadsvärdet och räknas till två månader efter den månad då förmånen kom den anställda till del (10 kap. 10 § andra stycket IL). Det innebär att den som får trängselskatten eller infrastrukturavgiften betald för privata resor i januari, blir skattskyldig för denna i mars.

Bostadsförmån

Värdet av förmån av bostad i Sverige, som inte är semesterbostad eller bostad i utgivarens hushåll, ska i kontrolluppgiften värderas enligt värdetabeller eller justeringsbeslut från Skatteverket. Detta innebär att det värde som arbetsgivaren ska ta upp i kontrolluppgiften som regel avviker från det skattepliktiga värdet som gäller vid den anställdes beskattning.

Om förmånen avser en bostad som är belägen på en småhusenhet ska detta anges med kryss på kontrolluppgiften (5 kap. 3 § SFF). Detta gäller inte vid förmån av semesterbostad.

Sjöinkomst

Om en sjöman får kontant kostersättning från arbetsgivaren som kompensation för utebliven kostförmån under en ledighet ska beloppet redovisas som kontant bruttolön och inte som förmån.

Förmån av fria resor till eller från fartyg eller kostnadsersättning för sådana resor ska inte redovisas på kontrolluppgiften om förmånen eller ersättningen är skattefri.

Förmån av fritt logi (kojplats) ombord beskattas inte och behöver därför inte heller redovisas på kontrolluppgiften.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Ställningstaganden

  • Bilförmån – slopad avrundning av förmånsvärde [1]