OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska meddela ett beslut om att ta ut dokumentationsavgift senast sex år efter det kalenderår då den kontrolluppgift som dokumentationen avser ska lämnas eller skulle ha lämnats om det finansiella kontot hade varit rapporteringspliktigt (52 kap. 8 c § SFL).

De kontrolluppgifter som avses i bestämmelsen är kontrolluppgifter enligt 22 a kap. eller 22 b kap. SFL.

Skatteverket ska ta ut en dokumentationsavgift av ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut som ska lämna kontrolluppgifter enligt 22 a eller 22 b kap. SFL och som inte har samlat in och bevarat underlag om rapporteringspliktiga finansiella konton eller underlag för bedömning av om ett konto är rapporteringspliktigt eller inte. Dokumentationsavgiften är kopplad till den dokumentation som ligger till grund för en kontrolluppgift. En kontrolluppgift ska lämnas för ett visst kalenderår. Anledningen till att tidpunkten för att senast meddela ett beslut om dokumentationsavgift har kopplats till kontrolluppgiftsskyldigheten är att tidsfristen då blir densamma i alla situationer (prop. 2018/18:9 s 98-99).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2018/19:9 Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor [1]