OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Ett äktenskap kan upplösas genom den ena makens dödsfall. Skatteverket registrerar en efterlevande make som är folkbokförd med civilståndet änka eller änkling i folkbokföringsdatabasen.

Ett äktenskap kan även upplösas genom äktenskapsskillnad, se Skild.

Nytt: 2022-02-03

Sidan har tillkommit med anledning av att hela området Civilstånd har omarbetats.

Äktenskapet blir upplöst genom den ena makens död

När en av makarna avlider blir äktenskapet upplöst från och med tidpunkten för dödsfallet (1 kap. 5 § ÄktB). Ett partnerskap som har registrerats enligt PskL blir på samma sätt upplöst när en av parterna avlider (2 kap. 1 § PskL och 2 § lagen [2009:260] om upphävande av PskL).

Det saknar betydelse för äktenskapets eller partnerskapets upplösning om dödsfallet sker i Sverige eller utomlands. När en person har avlidit i Sverige ska en läkare underrätta Skatteverket om dödsfallet med ett dödsbevis (4 kap. 2 och 3 §§ BegrL). Att ett dödsfall har inträffat utomlands kan i regel visas med ett utländskt dödsbevis eller motsvarande dokument. Läs mer på sidan Dödsfall.

Beslut om dödförklaring av en make

Skatteverket kan besluta att dödförklara en person som är försvunnen och som befaras vara död. Ett beslut om att förklara att den försvunna är att anse som död gäller från den dag beslutet fick laga kraft. Personen anses som död från och med den dödsdag som anges i Skatteverkets beslut. Om den dödförklarade personen var gift anses äktenskapet upplöst på dödsdagen (8 § DFL). Läs mer på sidan Dödförklaring av försvunna personer.

Skatteverket registreringsåtgärder när ett äktenskap har upplösts genom dödsfall

När ett äktenskap har upplösts genom den ena makens död registrerar Skatteverket den efterlevande maken, om hen är folkbokförd, med civilståndet änka eller änkling beroende på personens könstillhörighet. Skatteverket registrerar även att äktenskapet upplöstes det datum som dödfallet inträffade (1 § första stycket FOL och 2 kap. 3 § första stycket 9–10 FdbL). Den make som avlidit avregistreras från folkbokföringen (19 § FOL).

För att Skatteverket ska registrera en person som änka eller änkling behöver det av utredningen klart framgå att personens make har avlidit.

När ett registrerat partnerskap enligt PskL har upplösts genom den ena partnerns död registrerar Skatteverket den andra partnern, om hen är folkbokförd, med civilståndet efterlevande partner (1 § första stycket FOL och 2 kap. 3 § första stycket 9–10 FdbL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Begravningslag (1990:1144) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]
  • Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap [1] [2] [3]
  • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1] [2]
  • Lag (2005:130) om dödförklaring [1]
  • Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]