OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Ett avtal om tjänstepension är ett avtal som ska vara jämförbart med en pensionsförsäkring och uppfylla en rad kvalitativa villkor.

Läs också om ett avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som likställs med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen.

Ett avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut

Ett avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som är jämförbart med en pensionsförsäkring är inget försäkringsavtal enligt svensk rätt. Men ett sådant avtal kan vara ett försäkringsavtal enligt hemlandets regler. I inkomstskattelagen finns särskilda bestämmelser som gäller för avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som ska säkerställa att de svenska reglerna om tryggande av utfäst pension till anställda är förenliga med EU rätten (prop. 2005/06:22 s. 37). Lagstiftningen innebär att om ett avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut är jämförbart med en pensionsförsäkring och uppfyller motsvarande kvalitativa villkor som gäller för en pensionsförsäkring ska en arbetsgivare kunna trygga utfäst pension även genom en premiebetalning till ett sådant avtal (28 kap. 2 § andra stycket IL).

Inkomstskattelagen har inga bestämmelser som reglerar avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som inte uppfyller villkoren i 28 kap. 2 § andra stycket IL.

Läs också om ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som likställs med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen.

Avtalet ska vara jämförbart med en pensionsförsäkring

Ett avtal om tjänstepension är ingen försäkring enligt inkomstskattelagen men avtalet ska vara jämförbart med en pensionsförsäkring. Vad som avses med jämförbart med en pensionsförsäkring anges inte i bestämmelsen (28 kap. 2 § andra stycket IL). Det är inte de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring som avses eftersom det regleras särskilt vilka kvalitativ villkor som avtalet ska uppfylla (58 kap. 1 a § IL), utan det är avtalets karaktär som ska vara jämförbart med en försäkring. Viss ledning till vilka avtal om tjänstepension som kan anses jämförbara med en försäkring går det att få av förarbetena (prop. 2005/06:22 s. 53):

När det gäller vilka avtal som kan anses vara jämförbara med försäkring kan ledning sökas, förutom i denna lag, i reglerna i försäkringsrörelselagstiftningen och försäkringsrätten.

En allmän utgångspunkt för bedömningen bör vara att om avtalet om tjänstepension varit en försäkring om avtalet hade ingåtts med en svensk försäkringsgivare, så bör också tjänstepensionsavtalet anses vara jämförbart med en försäkring.

Oftast bör också ett tjänstepensionsavtal anses jämförbart med en försäkring, om avtalet anses vara en försäkring enligt lagstiftningen i institutets hemland.

Från praxis kan två fall nämnas. Begreppet utländsk livförsäkring prövades i förhandsbeskedet RÅ 1989 not. 373. Regeringsrätten har vidare i RÅ 1994 not. 20 tagit ställning till en försäkringsprodukt med lågt riskinnehåll.

Mot bakgrund av rättsfallen bör man kunna utgå från att ett avtal om tjänstepension bör kunna likställas med försäkring, om avtalet anses som livförsäkring i institutets hemland och det finns något moment av risktagande från institutets sida.

Avtalet ska uppfylla de kvalitativa villkoren

Ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring måste, liksom en pensionsförsäkring, uppfylla en rad kvalitativa villkor. De kvalitativa villkoren för ett avtal om tjänstepension överensstämmer i princip med de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring (58 kap. 1 a och 1 b §§ IL). Ett avtal om tjänstepension ska dock träffas med ett utländskt tjänstepensionsinstitut, och inte med ett försäkringsföretag. Ett avtal om tjänstepension är ett avtal i ett anställningsförhållande och kan inte vara ett privat avtal. Det innebär också att arbetsgivaren måste åta sig att göra samtliga (premie)betalningar i ett avtal om tjänstepension. En (premie)betalning som sker genom ett bruttolöneavstående är att se som en betalning av arbetsgivaren, jämför Skatteverkets ställningstagande Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring. Ett avtal om tjänstepension kan sägas vara jämförbart med en tjänstepensionsförsäkring.

Hänvisning till de villkor som ska vara uppfyllda för en pensionsförsäkring i 58 kap. 1 a § IL görs till 58 kap. 5–7, 8, 9 första och andra styckena, 10–16 b §§ IL. Skatteverket gör bedömningen att även villkoren om överlåtelse, återköp, flytt och avskattning gäller för avtal om tjänstepension genom hänvisningen från 58 kap. 16 § IL.

Det är särskilt reglerat att ett avtal om tjänstepension som avskattats anses som en kapitalförsäkring (58 kap. 2 § tredje stycket IL).

Läs mer om de kvalitativa villkoren under Pensionsförsäkring.

Avtal om tjänstepension som inte uppfyller villkoren

Ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som inte uppfyller villkoren i 28 kap. 2 § andra stycket IL omfattas inte av de särskilda reglerna i inkomstskattelagen som gäller för avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som uppfyller villkoren. Det innebär att en arbetsgivare inte kan trygga utfäst pension till anställd personal genom betalning enligt ett sådant avtal. Det innebär också att pension som betalas ut enligt ett sådant avtal som har sin grund i en anställning är pension på grund av tidigare tjänst och inte pension enligt ett avtal om tjänstepension.

Läs mer om hur tjänstepension beskattas.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1989 not. 373 [1]
  • RÅ 1994 not. 20 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet [1] [2]

Ställningstaganden

  • Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring [1]