OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Revisorn kan använda sig av föreläggande inom revisionen för att se till att den reviderade fullgör sina skyldigheter.

Om föreläggandet inte följs kan Skatteverket behöva använda tvångsåtgärder.

När föreläggande kan användas

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldig­heter enligt 8–11 §§ SFL att fullgöra dem (41 kap. 12 § SFL). Det innebär att ett föreläggande inom revisionen kan användas om den reviderade

Ett föreläggande inom revisionen kommer normalt ifråga när den reviderade inte fullgör någon av sina skyldigheter (prop. 2010/11:165 s. 874). Likaså om den reviderade är passiv eller inte hörs av. En fördröjning när det gäller att fullgöra skyldigheterna eller ett tillvägagångssätt som försvårar revisionen innebär att Skatteverket kan förelägga den reviderade. Skatteverket ska inte acceptera passivitet eller orimliga krav på skriftliga frågor och inte heller att den reviderade inte låter revisorerna tillämpa normala arbetsmetoder som t.ex. kopiering av handlingar. Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter så kan föreläggandet behöva förenas med vite.

Tidigare:

Föreläggande kan inte användas för att kräva fritt tillträde till arkiv eller besiktiga arkivutrymmen i avsikt att få en uppfattning om vilka handlingar som finns. I stället kan en arkivförteckning begäras om det finns någon.

Föreläggande kan inte användas för att påskynda den reviderades svar på exempelvis skattemässiga bedömningar och analyser.

Nytt: 2022-03-28

Revisorn får bl.a. granska räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten (41 kap. 7 § 1 SFL). Vid en revision får revisorn förutsätta att alla handlingar som finns i en verksamhetslokal tillhör verksamheten. Om revisorn vid en revision i en verksamhetslokal noterar att det finns handlingar i ett arkivutrymme (eller liknande utrymme) så får revisorn förutsätta att dessa handlingar rör verksamheten och de får då granskas. Om den reviderade inte låter revisorn granska de handlingar som finns i arkivutrymmet så kan revisorn förelägga den reviderade att fullföra sina skyldigheter i revisionen med stöd av 41 kap. 12 § SFL och överlämna handlingarna för granskning. Grunden för föreläggandet är då den reviderades skyldighet enligt 41 kap. 9 § första meningen SFL att tillhandahålla revisorn de handlingar som behövs för revisionen.

Skatteverket får förelägga den reviderade att ställa terminal eller annat tekniskt hjälpmedel till förfogande för granskning av upptagning som bara kan uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Verket kan däremot inte förelägga den reviderade att lämna en kopia av material på datamedia.

Det finns formkrav för hur ett föreläggande ska utformas.

I sammanhanget ska också nämnas att om den reviderade inte följer ett föreläggande inom revisionen så finns det möjlighet att tillämpa bestämmelserna om bevissäkring.

Vitesföreläggande i revisionen

Ett föreläggande enligt 41 kap. 12 § SFL kan förenas med vite enligt 44 kap. 1 § SFL. Något krav på att Skatteverket ska ha skickat ut ett vanligt föreläggande innan ett vitesföreläggande sänds ut finns inte utan det räcker att förutsättningarna för vanligt föreläggande är för handen. Ett vitesföreläggandet ska följa vissa formkrav.

För att vitesföreläggande ska få användas krävs att den reviderade genom sitt förhållningssätt redan har visat sin ovilja eller passivitet att fullgöra sina förpliktelser under revisionen.

Vitesföreläggande inom revisionen kan t.ex. komma att användas för att få den reviderade att tillhandahålla ändamålsenlig arbetsplats (i de fall där det bedöms finnas sådana möjligheter), vitesföreläggande kan också komma att användas om den reviderade inte medverkar till att revisorn ska få del av räkenskapsmaterialet. Det finns i vissa situationer ett förbud mot att förena ett föreläggande med vite, ett s.k. vitesförbud (44 kap. 3 § SFL). Om förutsättning för vitesföreläggande finns ska avgöras i varje enskilt fall.

Undantag från granskning

När Skatteverket genom föreläggande inom revisionen begär in handlingar finns det möjlighet för den reviderade att begära undantag av handlingar från granskning för dessa.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]