OBS: Detta är utgåva 2022.3. Sidan är avslutad 2023.

Ansökan ska göras elektroniskt på ett särskilt formulär

En ansökan om evenemangsstöd prövas av Skatteverket och ska göras elektroniskt, på ett fastställt ansökningsformulär. Skatteverket bestämmer formulärets utformning (12 § och 14 § första stycket 1 FSPE).

Skatteverket har fastställt att ansökan om evenemangsstöd ska göras i ett ansökningsformulär på Mina sidor.

Om ansökan kommer in på något annat sätt än det fastställda, ska Skatteverket i första hand tala om för sökanden att ansökan ska göras via Mina sidor och då på fastställt formulär. Det följer av Skatteverkets serviceskyldighet (20 § första stycket FL). Om ansökan ändå inte kommer in på fastställt sätt får Skatteverket förelägga sökanden att senast ett visst datum att komplettera ärendet med en ansökan elektroniskt på det fastställda formuläret, med följden att Skatteverket annars kan komma att avvisa ansökan som skett på felaktigt sätt (jfr 20 § andra stycket FL). Om en ansökan inte kommer in på korrekt sätt senast det datum Skatteverket angett i föreläggandet får den ansökan som kommit in på felaktigt sätt avvisas, vilket innebär att Skatteverket inte prövar den.

Uppgifter i ansökan lämnas på heder och samvete (14 § första stycket 2 FSPE). Det innebär att straffansvar kan bli aktuellt.

Evenemang som ansökan om stöd gäller ska registreras

Den arrangör eller underleverantör som söker evenemangsstöd ska registrera det evenemang som ansökan avser. Registreringen sker elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär (13 § FSPE).

Skatteverket har fastställt att registreringen av aktuellt evenemang sker i samma formulär som själva ansökan om stödet.

Ansökan om stöd efter positivt förhandsbesked

En arrangör eller en underleverantör som har fått ett positivt förhandsbesked enligt 19 § och fattat beslut att ställa in eller väsentligen begränsa evenemanget kan ansöka om stöd (23 § första meningen FSPE).

Ett positivt förhandsbesked är inte en förutsättning för en arrangör eller en underleverantör som vill söka och få beviljat ett evenemangsstöd. För sena ansökningar om stöd förutsätts emellertid att det finns ett positivt förhandsbesked.

Bestämmelsen i 23 § FSPE innebär att alla formella krav på sådan ansökan om evenemangsstöd måste iakttas, d.v.s. ansökan ska göras bl.a. elektroniskt och på fastställt formulär enligt 14 § första stycket 1 FSPE. Även de materiella kraven för evenemangsstöd måste till fullo vara uppfyllda.

Vem får lämna in ansökan?

Ansökan från fysiska personer ska signeras av sökanden. Ansökan från juridiska personer ska signeras av behörig företrädare för den juridiska personen. Enligt Skatteverket kan en vd i ett aktiebolag lämna in en ansökan som ett led i den löpande förvaltningen.

Ansökan kan även ske genom ett ombud med fullmakt. Ombudet ska befullmäktigas och anmälas av den eller de som kan lämna ansökan enligt ovan.

Om det är flera arrangörer av ett evenemang så måste anmälan om ombud göras för varje arrangör som anlitar ombud. Det kan vara olika ombud för olika arrangörer.

En sökande per ansökan

Om det är flera arrangörer till ett evenemang som vill få stöd ska ansökan göras av var och en på fastställt formulär. Ansökan prövas då utifrån förutsättningar för var och en av arrangörerna. Till exempel ska för evenemanget direkta nödvändiga kostnader redovisas efter var och ens andel av kostnaderna. Även då ansökan görs genom ombud ska det vara en ansökan per sökande.

Komplettering av ansökan

Det är reglerat vad en ansökan ska innehålla och ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär. En ansökan kan ändå behöva kompletteras på sökandens eget initiativ eller på Skatteverkets begäran. För att underlätta för Skatteverket och inte fördröja handläggningen bör sökanden följa verkets anvisningar för hur en ansökan ska kompletteras.

Skatteverket bestämmer handläggningens form, men om sökanden vill lämna uppgifter muntligt ska Skatteverket ge denna rätt till det, om det inte framstår som obehövligt (24 § FL). Muntliga uppgifter ska snarast dokumenteras i en tjänsteanteckning (27 § FL).

Omfattande och komplicerade uppgifter kan Skatteverket begära att få skriftligen (prop. 2016/17:180 s. 153). Bevisföringen är fri, men uppgifter som är svåra att styrka muntligen måste i många fall tas in skriftligen, antingen genom uppvisande av originalhandling eller genom att Skatteverket får in en kopia.

När ska ansökan senast ha kommit in till Skatteverket?

En ansökan om evenemangsstöd ska enligt huvudregeln ha kommit in till Skatteverket senast den 16 maj 2022 (14 § andra stycket FSPE).

I de fall arrangören eller underleverantören senast den 16 maj 2022 ansökt om förhandsbesked samt fått positivt förhandsbesked senast den 30 juni 2022, får ansökan om stöd komma in till Skatteverket till och med den 31 augusti 2022 (14 § tredje stycket FSPE samt 22 § andra stycket FSPE).

Ny ansökan ska komma in i rätt tid

Om en arrangör eller underleverantör har fått avslag på sin ansökan om evenemangsstöd för ett evenemang finns möjlighet att ansöka på nytt för samma evenemang, förutsatt att den nya ansökan kommer in till Skatteverket inom ansökningstiden. Detsamma gäller om ansökan avvisas eller skrivs av för att sökanden t.ex. ångrar sig och tar tillbaka sin ansökan.

Om sökanden lämnar in en ny ansökan innan en tidigare inlämnad ansökan för samma evenemang har behandlats färdigt av Skatteverket, bör de nya uppgifterna behandlas tillsammans med den redan inlämnade ansökan.

Ansöka om ytterligare stöd för samma evenemang i rätt tid

Om arrangören eller underleverantören lämnar in en ny ansökan inom ansökningstiden men efter att Skatteverket har fattat beslut om evenemangsstöd för ett evenemang, och ansöker om stöd för ytterligare kostnader för samma evenemang, kan Skatteverket komma att ändra sitt tidigare beslut om reglerna om ändring till fördel i förvaltningslagen är tillämpliga.

Vad ansökan ska innehålla

Ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 5­­–11 §§ FSPE (15 § första och andra stycket FSPE). Det innebär att ansökan ska innehålla uppgifter om sökanden

Ansökan ska även innehålla uppgifter om

  • vilka intäkter och kostnader som sökanden haft för det inställda evenemanget eller för att hålla det i begränsad omfattning
  • vilka föreskrifter enligt 7 eller 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som har medfört att evenemanget begränsats i väsentlig utsträckning eller ställts in
  • vilka åtgärder som sökanden vidtagit för begränsa sina kostnader med anledning av att evenemanget begränsats i väsentlig utsträckning eller ställts in
  • vilka andra statliga stöd och andra ersättningar som sökanden fått eller kommer att få för kostnader som avser evenemanget.

I ansökan ska sökanden även ange om den beviljats vissa andra stöd eller lån.

Nytt: 2021-10-01

Vilka intäkter och kostnader som sökanden haft för det inställda evenemanget eller för att hålla det i begränsad omfattning ska bestämmas i enlighet med god redovisningssed. Omfattningen av intäkter från ett begränsat evenemang kan därmed normalt bestämmas först när all försäljning till och under evenemanget har upphört eller när evenemanget har genomförts.

Särskilt för koncerner

Om det sökande bolaget ingår i en koncern ska ansökan även innehålla uppgifter om vissa andra stöd eller lån som andra bolag i koncernen beviljats. Sökanden ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen i sin ansökan.

Särskilt om ansökan om stöd efter positivt förhandsbesked

Ansökan om stöd efter ett positivt förhandsbesked ska innehålla de uppgifter som krävs enligt 15 § FSPE (23 § första meningen FSPE). Uppgifter som lämnats tidigare i samband med ansökan om förhandsbesked behöver inte lämnas igen.

Ansökan ska även innehålla uppgift om ärendenummer för förhandsbeskedet (jfr 23 § andra meningen FSPE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]