OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som har samband med en anställning.

Läs också om hur utbetald tjänstepension ska beskattas och om arbetsgivarens avdragsrätt för premier för en tjänstepensionsförsäkring.

Villkor för en tjänstepensionsförsäkring

En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som har samband med tjänst (58 kap. 7 § IL). Den försäkrades arbetsgivare ska ha åtagit sig att betala samtliga premier för försäkringen. Den anställda ska vara försäkrad och förmånstagare. Det finns inget krav att arbetsgivaren är försäkringstagare i en tjänstepensionsförsäkring utan den anställda kan själv vara försäkringstagare och försäkrad. Det är dock vanligt att arbetsgivaren tecknar försäkringen och därmed är försäkringstagare.

Avtalsrättsligt skiljer man mellan kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. Arbetsgivaren är alltid försäkringstagare i en kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring.

Det finns inget skattemässigt hinder mot att en tjänstepensionsförsäkring byter karaktär till en privat pensionsförsäkring eller vice versa i samband med en överlåtelse.

Det finns inte heller något skattemässigt hinder mot att värdet i en tjänstepensionsförsäkring förs över till en privat pensionsförsäkring eller vice versa om villkoren för en flytt är uppfyllda.

Kan en enskild näringsidkare teckna en tjänstepensionsförsäkring?

En näringsidkare är skattemässigt inte att se som arbetstagare eller anställd i sin egen näringsverksamhet och kan därför inte teckna en tjänstepensionsförsäkring för egen räkning. En enskild näringsidkare kan däremot teckna tjänstepensionsförsäkringar för sina anställda. Det förekommer att försäkringsgivare felaktigt klassificerar en pensionsförsäkring för den enskilda näringsidkaren som en tjänstepensionsförsäkring trots att den enskilda näringsidkaren inte är anställd i sin egen näringsverksamhet. En sådan försäkring uppfyller dock villkoret att den försäkrade (näringsidkaren) ska vara försäkringstagare i en pensionsförsäkring. Detta i och med att det är näringsidkaren själv som tecknat försäkringen. En sådan pensionsförsäkring är en privat pensionsförsäkring och inte en tjänstepensionsförsäkring.

För en tjänstepensionsförsäkring ska försäkringsgivaren inte lämna någon kontrolluppgift på betalda premier, vilket försäkringsgivaren ska göra för en privat pensionsförsäkring (22 kap. 8 § SFL). Om en försäkringsgivare felaktigt klassificerar en pensionsförsäkring för en enskild näringsidkare som en tjänstepensionsförsäkring kan en avskattningssituation uppkomma om försäkringsgivaren inte lämnar de kontrolluppgifter som ska lämnas för en privat pensionsförsäkring, se exempel om avskattning. Det är därför viktigt att försäkringsgivaren gör en rättelse om en pensionsförsäkring felaktigt har klassificerats som en tjänstepensionsförsäkring.

Kan en handelsbolagsdelägare teckna en tjänstepensionsförsäkring?

En handelsbolagsdelägare är inte skatterättsligt att se som arbetstagare eller anställd i sitt handelsbolag. Om ett handelsbolag tecknar en ”tjänstepensionsförsäkring” med en handelsbolagsdelägare som försäkrad, uppfyller en sådan försäkring alltså inte villkoret för en tjänstepensionsförsäkring eftersom handelsbolagsdelägaren inte är att se som anställd i sitt handelsbolag. Om handelsbolaget tecknat försäkringen uppfyller den inte heller villkoren för en privat pensionsförsäkring eftersom den försäkrade (handelsbolagsdelägaren) inte är försäkringstagare. För en privat pensionsförsäkring måste den försäkrade och försäkringstagaren vara samma person (58 kap. 9 § första stycket IL). En sådan felaktigt tecknad ”tjänstepensionsförsäkring” är då en kapitalförsäkring och inte en privat pensionsförsäkring. Om ägandet omregistreras hos försäkringsgivaren så att den försäkrade (handelsbolagsdelägaren) också blir ägare till försäkringen, anser Skatteverket att försäkringen efter omregistreringen uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring. Läs vidare i Skatteverkets ställningstagande Felaktigt tecknade ”tjänstepensionsförsäkringar” för delägare i handelsbolag.

Läs också om en enskild näringsidkares och handelsbolagsdelägares avdrag för eget pensionssparande – pensionssparavdrag.

Kan en tjänstepensionsförsäkring tecknas efter att den anställda avlidit?

En försäkring till förmån för en anställds efterlevande som tecknats av arbetsgivaren efter det att den anställda avlidit är en tjänstepensionsförsäkring om arbetsgivaren har åtagit sig att betala samtliga premier för försäkringen (58 kap. 7 § andra stycket IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag [1]