OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

För att göra det möjligt att kontrollera värderingen av ett lager finns särskilda regler för inventering i lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen (inventeringslagen).

Ett företag som är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen ska upprätta en förteckning som för varje post av tillgångar i lagret anger det värde som posten tagits upp till enligt 17 kap. IL. De lagertillgångar som ligger kvar i lager vid beskattningsårets utgång anses som de senast anskaffade eller tillverkade. Om företaget yrkar att lagret ska värderas enligt alternativregeln i 17 kap. 4 § IL ska anskaffningsvärdet för varje post av tillgångar i lagret redovisas i förteckningen.

Inventeringslagen medger att lagret värderas före balansdagen, om värdet på ett tillfredsställande sätt kan korrigeras med hänsyn till lagerutvecklingen fram till balansdagen (1 § inventeringslagen).

Företaget ska på förteckningen skriva en försäkran om att ingen lagertillgång undantagits vid inventeringen (2 § inventeringslagen).

Om företaget inte har följt reglerna i inventeringslagen ska uppgifterna om varulagrets värde inte godtas vid inkomstbeskattningen.

Om det skulle innebära avsevärda svårigheter för företaget att följa inventeringslagens regler med hänsyn till verksamhetens art, ska företagets uppgifter om lagervärdet godtas om det inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat (3 § inventeringslagen).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen [1] [2] [3] [4]