OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Vad krävs för att få föra över en expansionsfond?

En enskild näringsidkare som vill driva sin näringsverksamhet vidare i ett aktiebolag får föra över en expansionsfond under förutsättning att han eller hon

  • överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebolag som han eller hon äger aktier i, eller genom överlåtelsen kommer att äga aktier i
  • begär att expansionsfonden inte ska återföras
  • gör ett tillskott till bolaget som motsvarar minst 79,4 procent av expansionsfonden.

Detta framgår av 34 kap. 20 § IL. Om man överför expansionsfonden till ett aktiebolag så upphör expansionsfonden vilket innebär att bestämmelserna om återföring av avdragen i 34 kap. 14–16 §§ IL inte kan tillämpas.

Samtliga realtillgångar måste överlåtas till eget aktiebolag

En av förutsättningarna för överlåtelsen är att samtliga realtillgångar i näringsverksamheten överlåts till aktiebolaget. Med verksamheten avses hela näringsverksamheten, inte bara exempelvis ett hyreshus av flera, se prop. 1993/94:50 s. 319.

En annan förutsättning är att överlåtaren äger, eller genom överlåtelsen kommer att äga, aktier i bolaget. Expansionsfonden kan således inte överföras till ett aktiebolag där överlåtaren inte är eller blir delägare. Det finns å andra sidan inget krav på hur stor andel av aktiebolaget överlåtaren måste äga, utan det räcker i princip att överlåtaren har en andel i bolaget.

Man måste begära att expansionsfonden inte ska återföras

En av förutsättningarna är att överlåtaren måste begära att expansionsfonden inte ska återföras till beskattning i den enskilda näringsverksamheten.

Innebörden av begäran ska vara att överlåtaren önskar att expansionsfonden ska ersättas av beskattat kapital i aktiebolaget. Aktiebolaget kan ju inte ha någon expansionsfond.

Eftersom posten expansionsfond inkluderar den inbetalda expansionsfondsskatten på 20,6 procent, kommer 79,4 procent av expansionsfonden att tas upp som beskattat kapital i bolaget efter överlåtelsen.

Man måste göra ett tillskott till aktiebolaget som motsvarar minst 79,4 procent av expansionsfonden

En av förutsättningarna för att expansionsfonden ska få föras över, och således inte återföras, är att överlåtaren skjutit till kapital till bolaget motsvarande den post av beskattat kapital som aktiebolaget ska redovisa. Det som återstår efter tillskottet, d.v.s. 20,6 procent av expansionsfonden, har betalats i expansionsfondsskatt och kommer efter överföringen att motsvara bolagsskatten på det överförda beskattade kapitalet.

Om tillskottet inte är tillräckligt stort måste en del av expansionsfonden återföras till beskattning i den enskilda näringsverksamheten.

Ingen återbetalning av expansionsfondsskatt

Eftersom expansionsfonder inte kan förekomma i ett aktiebolag kommer någon expansionsfondsskatt inte att återbetalas, varken till aktiebolaget eller till den enskilda näringsidkaren. Återbetalning sker endast när expansionsfonden återförs, och i detta fall återförs fonden inte utan den upphör.

Omkostnadsbeloppet för aktierna påverkas inte

Det tillskott som görs i samband med att tillgångar överlåts till aktiebolaget, och som är en förutsättning för att bestämmelserna om upphörande av expansionsfond ska tillämpas, ska inte räknas med när man beräknar omkostnadsbeloppet för aktierna (48 kap. 12 § IL).

Undantag: apportemissioner t.o.m. den 29 januari 2004

För apportemissioner gjorda t.o.m. den 29 januari 2004 gällde att anskaffningsutgiften för aktierna skulle minskas med ett belopp motsvarande 72 procent av den överförda expansionsfonden (48 kap. 12 § IL). För apportemissioner som gjorts efter den 29 januari 2004 gäller reglerna som vanligt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen [1]