OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Vad krävs för att få föra över en expansionsfond?

En expansionsfond får föras över om

  • en delägares andel i ett svenskt handelsbolag övergår till en obegränsat skattskyldig fysisk person genom arv, testamente, gåva eller bodelning, och
  • mottagaren vid arv eller testamente skriftligen förklarar att han eller hon tar över expansionsfonden, eller
  • parterna vid gåva eller bodelning träffar skriftligt avtal om övertagandet.

Om expansionsfonden tas över anses den delägare som tar över fonden vara den som har gjort avsättningarna och avdragen för dem (34 kap. 21 § IL).

Överlåtelse kan bara ske till en fysisk person

Överlåtelsen ska enligt 34 kap. 21 § IL göras till en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige. Det är även möjligt att överlåta en expansionsfond till ett dödsbo. Slutligen kan ett dödsbo överlåta sin expansionsfond till en fysisk person.

Överlåtelsen ska vara benefik. Om man säljer andelen kan expansionsfonden inte övertas av köparen. Då ska fonden i stället återföras till beskattning hos säljaren.

Hela andelen måste överlåtas

Hela andelen ska överlåtas (prop. 1993/94:50 s. 320).

Ett skriftligt avtal eller förklaring krävs

Vid gåva och bodelning ska parterna skriftligen avtala att expansionsfonden ska övertas av förvärvaren. Vid arv och testamente ska den som övertar expansionsfonden lämna en skriftlig förklaring om detta.

Bodelning sker ofta på grund av att en make dött. Om den efterlevande maken är ensam dödsbodelägare räcker det, enligt Skatteverkets mening, med en skriftlig förklaring om att expansionsfonden övertas. Det finns ju inte någon annan person att träffa avtal med.

Hur stor expansionsfond får tas över?

Expansionsfonden får inte tas över till den del den överstiger den justerade anskaffningsutgiften, enligt 50 kap. IL. Det finns även en spärregel som säger att expansionsfonden inte heller får tas över till den del den överstiger den justerade anskaffningsutgiften vid utgången av det tredje beskattningsåret före det aktuella beskattningsåret, ökad med en tredjedel.

Spärregeln har införts för att förhindra att egendom av skatteskäl läggs in i verksamheten kort före överlåtelsen.

Om andelen i handelsbolaget är en lagertillgång

Om andelen i handelsbolaget är en lagertillgång får expansionsfonden inte tas över till den del fonden överstiger andelens skattemässiga värde. Fonden får inte heller tas över till den del den överstiger motsvarande värde vid utgången av det tredje beskattningsåret före det aktuella året, ökad med en tredjedel.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen [1]