OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Om Skatteverket inte begär in någon säkerhet för skalbolagets skatt får säljaren i stället ett subsidiärt betalningsansvar för bolagets skatteskuld, d.v.s. säljaren blir betalningsansvarig om bolaget inte betalar sin slutliga skatt.

Vad innebär det subsidiära betalningsansvaret?

Om Skatte­verket inte har begärt in en sådan säkerhet som avses i 58 kap. 1 och 2 §§ SFL, är den som avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten i före­taget, tillsammans med det avyttrade företaget, skyldig att betala företagets slutliga skatt. Detta kallas subsidiärt betalnings­ansvar (59 kap. 24 § SFL). Om det avyttrade företaget innehåller ett intresseföretag som är skalbolag blir intresseföretaget, tillsammans med säljaren, betalningsansvariga för intresseföretagets skatter. Betalningsansvaret för skalbolagets skatt kan dock inte omfatta ett högre belopp än Skatteverket hade begärt säkerhet på, om verket fattat beslutet att en säkerhet skulle ställas.

Det är först om företaget inte betalar skatten som det subsidiära betalningsansvaret kommer att utnyttjas av Skatteverket.

Det normala är att Skatteverket inte begär in någon säkerhet, åtminstone inte i de fall då Skatteverket anser att säljaren har förmåga att betala företagets skatt. De allra flesta skalbolagsdeklarationer avser dessutom seriösa transaktioner där företaget kommer att betala in skatten.

Om det är ett handelsbolag som avyttrats

Om den avyttrade andelen avser ett handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, är den som avyttrat andelen, tillsammans med den som förvärvat andelen, skyldig att betala förvärvarens slutliga skatt (59 kap. 24 § SFL). Även här är ansvaret för den som har avyttrat andelen begränsat till högst det belopp för vilket en säkerhet skulle ha ställts, om en säkerhet hade begärts.

Först ska eventuella säkerheter utnyttjas

Om en säkerhet har ställts så ska den utnyttjas för företagets slutliga skatt innan Skatteverket kan ställa krav på något subsidiärt betalningsansvar.

Om det finns flera betalningsansvariga

Om det finns flera subsidiärt betalningsansvariga är det upp till Skatte­verket att avgöra vem man ska rikta kravet mot. Kravet kan riktas mot en eller flera, allt i syfte att säkerställa att skatten betalas.

Skalbolagsdeklarationen är en förutsättning för subsidiärt betalningsansvar

Det subsidiära betalningsansvaret kan bara uppkomma om en skalbolagsdeklaration har lämnats och Skatte­verket inte fattat beslut om att någon säker­het ska ställas.

Är ventilen tillämplig?

Om någon skalbolags­deklaration inte har lämnats har säljaren inget subsidiärt betal­nings­ansvar för det sålda bolagets skatt, oavsett om ventilen är tillämplig eller inte. Om ventilen inte är tillämplig kan ersättningen i stället komma att tas upp som kapitalvinst.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar