OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En begäran om omprövning som kommer in till en allmän förvaltningsdomstol ska skyndsamt sändas till Skatteverket. Begäran ska inte avvisas om den kommit in till domstolen i rätt tid.

Domstolen ska överlämna begäran om omprövning till Skatteverket

En begäran om omprövning som kommer in till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket ska sändas till Skatteverket. Samtidigt ska domstolen upplysa om vilken dag begäran om omprövning kom in till domstolen (66 kap. 18 § första stycket SFL).

Det är en grundprincip att mål och ärenden ska handläggas utan onödiga dröjsmål och avgöras så snart som möjligt. En domstol som får in en sådan begäran om omprövning ska därför skyndsamt skicka över den till Skatteverket (prop 2010/11:165 s. 1095).

För sent inkommen

Om en begäran om omprövning kommer in för sent till Skatteverket ska Skatteverket inte avvisa begäran om den har kommit in till en allmän förvaltningsdomstol i rätt tid (66 kap. 18 § andra stycket SFL). Med allmän förvaltningsdomstol avses förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Tänk på att bestämmelsen inte är tillämplig när en begäran om omprövning av Skatteverkets beslut kommer in till en allmän domstol (tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]