OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Utdelning på en näringsbetingad andel är som huvudregel skattefri.

Här kan du läsa om när andel i en utländsk juridisk person är näringsbetingad.

Skattefri utdelning

Huvudregeln är att utdelning på en näringsbetingad andel är skattefri (24 kap. 35 § IL). Läs mer om när en andel i en utländsk juridisk person kan vara näringsbetingad.

Det finns vissa undantag från huvudregeln att utdelning på näringsbetingade andelar inte ska beskattas. Om ett företag erhåller en rätt till utdelning på aktier som företaget inte äger kan utdelningen inte blir skattefri (HFD 2012 not. 32, må l nr 939-12).

Utdelning på en näringsbetingad andel som är marknadsnoterad

Utdelning på en näringsbetingad andel som är marknadsnoterad ska tas upp till beskattning om det s.k. innehavstidsvillkoret inte är uppfyllt. Villkoret innebär i huvudsak att utdelningen blir skattepliktig om andelen inte innehafts under en sammanhängande tid av minst ett år (24 kap. 40 § IL).

Utdelningen ska tas upp om den lämnas av ett investmentföretag

Utdelningen ska tas upp om den lämnas av ett investmentföretag som, direkt eller genom förmedling av ett eller flera andra investmentföretag, äger mer än enstaka andelar och utdelningen skulle ha tagits upp om andelarna hade ägts av ägarföretaget direkt (24 kap. 38 § IL).

Utdelning från ett utländskt företag ska tas upp om den får dras av som ränta eller liknande av det företag som lämnar utdelningen

Utdelning från ett utländskt företag ska tas upp till beskattning till den del utdelningen får dras av som ränta eller liknande i det företag som lämnar utdelningen (24 kap. 39 § IL). Läs mer om när mottagen utdelning på näringsbetingade andelar är skattepliktig om utdelande företag medgetts avdrag som för ränta.

Begränsningen har införts eftersom det finns vissa finansiella instrument som är hybrider och därmed har karaktär både av skuld och eget kapital. Detta kan resultera i att avdrag medges i det ena landet såsom för ränta medan betalningen anses utgöra skattefri utdelning hos mottagaren i ett annat land. Övriga regler för att motverka hybrida missmatchningar finns i 24 b kap. IL. Läs mer på sidorna om Hybrida missmatchningar.

Utdelning på andelar i kooperativa föreningar

Utdelning på andelar i kooperativa föreningar ska tas upp när den har lämnats i form av rabatt och pristillägg som den utdelande föreningen ska dra av enligt 39 kap 22 §§ IL. Detta gäller även för utdelning från en kooperativ förening på förlagsinsatser eller utdelning till en medlemsfrämjande förening, om den kooperativa föreningen ska dra av utdelningen enligt 39 kap 23 § (24 kap 31 § IL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012 not. 32, mål nr 939-12 [1]

Lagar & förordningar