OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Även vissa andra delägarrätter än aktier, t.ex. teckningsrätter, som erhållits till följd av innehav av näringsbetingade aktier kan behandlas som näringsbetingade.

Vad är en aktiebaserade delägarrätt?

En av anledningarna till att näringsbetingade andelar inte beskattas är att för att underlätta omstruktureringar inom näringslivet genom avyttringar av företag. Det saknas därför skäl att generellt utsträcka skattefriheten till alla delägarrätter och tillgångar som ska behandlas som delägarrätter enligt 48 kap. 2 § IL (prop. 2002/03:96 s 107).

Vissa delägarrätter, t.ex. teckningsrätter, har dock en särställning genom att de endast utgör ett mellanled mellan ursprungsaktierna och de nya aktierna. De nya aktierna är helt eller delvis ett utflöde av ursprungsaktierna. Om sådana delägarrätter grundas på innehav av aktier i det företag som rätten hänför sig till, har det ansetts motiverat att behandla dem på samma sätt som ursprungsaktien. Därför har särskilda regler om aktiebaserade delägarrätter införts (prop. 2002/03:96 s 107). Om ursprungsaktien är näringsbetingad kan även den aktiebaserade delägarrätten vara det, vilket medför att en kapitalvinst vid avyttring av den aktiebaserade delägarrätten kan bli skattefri (25 a kap. 4 § IL).

Med en aktiebaserad delägarrätt avses, en teckningsrätt, en fondaktierätt, en inlösenrätt eller säljrätt som avser aktier samt en rätt på grund av teckning av aktier. De sälj- och inlösenrätter som avses är de som aktieägarna kan erhålla i samband med att ett aktiebolag förvärvar egna aktier eller löser in aktier genom nedsättning av aktiekapitalet. En förutsättning är dock att de aktiebaserade delägarrätterna har förvärvats på grund av ett befintligt innehav av aktier. Delägarrätter som har förvärvats på marknaden räknas alltså inte som aktiebaserade.

När är en aktiebaserad delägarrätt näringsbetingad?

Med en näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt avses en aktiebaserad delägarrätt, om förvärvet av rätten grundas på näringsbetingade aktier i det företag som rätten hänför sig. Den krets av företag som kan inneha näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter sammanfaller med den krets av företag som kan inneha näringsbetingade andelar (25 a kap. 3 § ILägarkravet).

Hur behandlas näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter?

För kapitalvinster och kapitalförluster på näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter gäller i huvudsak samma regler som för näringsbetingade andelar.

Även bestämmelser om karaktärsbyten tillämpas för näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter (25 kap. 6 § IL).

Förlust på en näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt som uppkommer vid avyttring inom intressegemenskap är inte avdragsgill (25 kap. 8 § punkt 1 IL).

För aktiebaserade delägarrätter som inte är näringsbetingade har inga särregler införts. Det innebär att kapitalvinster på sådana delägarrätter är skattepliktiga och att förluster kan vara avdragsgilla i aktiefållan. Det finns också regler om uppskjuten beskattning vid avyttring med kapitalförlust inom intressegemenskap som måste beaktas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar