OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2022.

Ändring av beslut sker med stöd av förvaltnings­lagen och särskilda bestämmelser om återkrav i lagen om stöd vid korttids­arbete. Beslut om korttidsstöd och återkrav är överklagbara och överklagandetiden är tre veckor.

Ändring och rättelse av beslut

Lagen om stöd vid korttidsarbete har inte några bestämmelser om omprövning eller ändring av felaktiga beslut om korttidsstöd. Utgångspunkten är i stället att det är förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut som ska gälla (prop. 2013/14:1 s. 372).

Ändring av beslut till nackdel

Skatteverket får inte ändra ett felaktigt beslut om korttidsstöd till nackdel för arbetsgivaren som beviljats stöd (jfr 37 och 38 §§ FL). I stället får Skatteverket besluta om återkrav (33 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete och jfr 4 § FL).

Ändring av beslut till fördel

Skatteverket får ändra ett felaktigt beslut till fördel för en arbetsgivare i ett ärende om korttidsstöd (37 § första stycket FL) och Skatteverket är i vissa fall skyldigt att ändra ett felaktigt beslut (38 § FL), förutsatt att det bl.a. inte blir till nackdel för någon enskild part. Ändring av beslut med stöd av förvaltningslagen kan ske i princip utan begränsning i tiden.

Skatteverket behöver inte tillsammans med ett beslut om korttidsstöd informera om möjligheten till ändring av felaktiga beslut enligt bestämmelserna i förvaltningslagen.

Rättelse av skrivfel och liknande

Skatteverket får rätta sina egna beslut som innehåller skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende (36 § FL). Rättelse med stöd av denna bestämmelse får dock inte innebära någon saklig ändring av det tidigare beslutet, utan det är fråga om rent formella rättelser (prop. 2016/17:180 s. 227).

Överklagande

Skatteverkets beslut med stöd av lagen om stöd vid korttidsarbete överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats (38 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete och 14 § andra stycket LAFD). Det gäller alltså t.ex. beslut där Skatteverket helt eller delvis avslår en ansökan om korttidsstöd och beslut om återbetalning.

I övrigt gäller förvaltningslagens bestämmelser om överklagande (prop. 2013/14:1 s. 374).

Vissa beslut får inte överklagas

Skatteverkets beslut om kontrollbesök (36 a § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete) samt beslut om sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 § SFL får dock inte överklagas (38 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Överklagandetid och överklagandehänvisning

När Skatteverket fattar beslut med stöd av lagen om stöd vid korttidsarbete eller förvaltningslagen är överklagande­tiden tre veckor (44 § FL).

Vid handläggning av ärenden om korttidsstöd kan bara beslut som går någon enskild emot överklagas (42 § FL). Det är alltså endast sådana beslut som behöver ha med en överklagandehänvisning (33 § andra stycket FL).

Skatteverkets åtgärder efter ett överklagande

Efter ett överklagande ska Skatteverket vidta de åtgärder som följer av 45–46 §§ FL. Notera t.ex. att lagen om stöd vid korttidsarbete har inte någon bestämmelse om att Skatteverket efter ett överklagande ska fatta något obligatoriskt omprövningsbeslut.

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (38 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1] [2]
  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]