OBS: Detta är utgåva 2022.5. Visa senaste utgåvan.

En person kan förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen, genom adoption eller genom ett myndighetsbeslut. Skatteverket ska registrera uppgifter om personens svenska medborgarskap i folkbokföringsdatabasen.

Nytt: 2022-02-03

Sidan har bytt namn från Svenskt medborgarskap till Förvärv av svenskt medborgarskap. Hela sidan har skrivits om för att bli tydligare. Redogörelsen har kortats ned något för att lyfta fram det som är viktigt för Skatteverkets verksamhet. Nytt avsnitt om Skatteverkets beslut om registrering när en person har förvärvat svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap vid födelsen

Ett barn förvärvar enligt 2 § MedbL svenskt medborgarskap vid födelsen om

 • en förälder är svensk medborgare när barnet föds
 • en förälder, som är avliden när barnet föds, var svensk medborgare vid sin död.

Detta gäller oavsett om barnet har fötts i Sverige eller utomlands. Föräldern kan vara mor, far eller förälder enligt 1 kap. 9 § FB. I de fall rättsförhållandet har fastställts i utlandet krävs att kraven för erkännande i Sverige är uppfyllda. Läs mer om fastställande av föräldraskap på sidan Föräldraskap.

Nuvarande bestämmelser om förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen trädde i kraft den 1 april 2015. Läs mer om vad som gällde tidigare på sidan Äldre bestämmelser om svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap för hittebarn

Ett hittebarn som anträffas i Sverige anses som svensk medborgare till dess något annat om barnets medborgarskap blir känt (3 § MedbL).

Äldre bestämmelser om svenskt medborgarskap för barn genom föräldrarnas äktenskap

Ett barn under arton, som inte har förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen, kan under vissa förutsättningar förvärva svenskt medborgarskap enligt äldre bestämmelser om fadern är svensk medborgare och föräldrarna ingår äktenskap. Läs mer under Svenskt medborgarskap genom föräldrarnas äktenskap på sidan om Äldre bestämmelser om svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap genom adoption

Ett barn som inte har fyllt 12 år och som adopteras av en svensk medborgare blir enligt 4 § MedbL svensk medborgare vid adoptionen, om

 • barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge
 • barnet adopteras genom ett annat utländskt beslut som enligt lag gäller i Sverige.

Adoptionen kan alltså ha skett i Sverige eller utomlands. För att ett barn ska få svenskt medborgarskap genom ett utländskt adoptionsbeslut krävs att adoptionen kan erkännas i Sverige.

Barnet får svenskt medborgarskap i och med att ett svenskt adoptionsbeslut har fått laga kraft (prop. 1991/92:90 s. 13). Det krävs att adoptivföräldern har förvärvat svenskt medborgarskap vid adoptionsbeslutet.

Bestämmelserna om förvärv av svenskt medborgarskap vid adoption i sin nuvarande lydelse trädde i kraft den 1 september 2018.

Svenskt medborgarskap genom anmälan

En person kan under vissa förutsättningar förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan till en svensk myndighet (6–9 §§ MedbL och 18–19 §§ MedbL).

Migrationsverket beslutar om svenskt medborgarskap genom anmälan (22 § första stycket MedbL). Länsstyrelsen beslutar om svenskt medborgarskap genom anmälan för personer som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge (22 § andra stycket MedbL). Migrationsverket och länsstyrelsen ska underrätta Skatteverket om beslut att en person har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan (9 § första stycket MedbF).

Barn till en person som förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan

När en person förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 6–9 §§ MedbL eller 18–19 §§ MedbL kan även personens barn förvärva svenskt medborgarskap. För det krävs enligt 10 § första stycket MedbL

 • att barnet är ogift
 • att barnet har hemvist i Sverige
 • att barnet inte har fyllt arton år.

Föräldern som har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan ska enligt 10 § första stycket 1–2 MedbL

 • ha ensam vårdnad om barnet, eller
 • ha gemensam vårdnad med den andra föräldern och att den andra föräldern redan är svensk medborgare.

När föräldrarna samtidigt förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 6–9 § MedbL eller 18–19 §§ MedbL förvärvar även barnet svenskt medborgarskap om föräldrarna har gemensam vårdnad, förutsatt att barnet uppfyller kraven ovan (10 § andra stycket MedbL).

Myndigheten som har beslutat om att föräldern har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan ska underrätta Skatteverket om de barn som myndigheten bedömer har förvärvat svenskt medborgarskap enligt 10 § MedbL (9 § andra stycket MedbF).

Svenskt medborgarskap efter ansökan

En person kan under vissa förutsättningar förvärva svenskt medborgarskap efter ansökan (11–13 §§ MedbL) vilket också brukar kallas för naturalisation. Migrationsverket beslutar om svenskt medborgarskap efter ansökan (22 § första stycket MedbL). Migrationsverket underrättar Skatteverket om beslut att en person har förvärvat svenskt medborgarskap efter ansökan (9 § första stycket MedbF).

Förklaring om svenskt medborgarskap

När det råder ovisshet om en person är svensk medborgare kan hen ansöka om medborgarskapsförklaring hos Migrationsverket (21–22 §§ MedbL). Migrationsverket underrättar Skatteverket om beslutet att en person har förklarats som svensk medborgare (9 § första stycket MedbF).

Skatteverkets beslut om registrering när en person har förvärvat svenskt medborgarskap

När Skatteverket får en underrättelse eller annan information om att en person har förvärvat svenskt medborgarskap ska verket pröva om någon registreringsåtgärd ska vidtas för personen i folkbokföringsdatabasen (34 § FOL). Skatteverket registrerar att personen är svensk medborgare med stöd av 1 § FOL och 2 kap. 3 § första stycket 8 FdbL. För att Skatteverket ska besluta om en sådan registrering behöver det av utredningen klart framgå att personen har förvärvat svenskt medborgarskap.

Beslut om registrering av svenskt medborgarskap för barn

När Skatteverket får en anmälan att ett barn har fötts eller att ett föräldraskap har fastställts ska verket pröva om barnet har förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen.

Ett förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen sker automatiskt, i kraft av själva lagen (ipso jure). Något särskilt beslut om förvärvet från Skatteverket eller någon annan myndighet behövs alltså inte. Barnet förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett om Skatteverket registrerar uppgiften i folkbokföringsdatabasen eller inte (prop. 2013/14:143 s. 34).

Om Skatteverket i sin utredning finner att det klart framgår att barnet har förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen ska verket registrera uppgiften i folkbokföringsdatabasen.

Samma sak gäller när ett barn har adopterats. Skatteverket ska göra en självständig bedömning av om barnet har förvärvat svenskt medborgarskap vid adoptionen. Skatteverket registrerar det svenska medborgarskapet från och med det datum som adoptionen beslutades under förutsättning att beslutet har fått laga kraft.

Svenskt medborgarskap efter beslut från en annan myndighet

När Migrationsverket eller länsstyrelsen underrättar Skatteverket om ett beslut att en person har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan eller efter ansökan ska Skatteverket registrera uppgiften om personens svenska medborgarskap i folkbokföringsdatabasen. Detta förutsätter att den berörda personen är registrerad i folkbokföringsdatabasen.

Barn till den som förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan

När en myndighet underrättar Skatteverket om att personen som har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan har barn som enligt myndighetens bedömning har förvärvat svenskt medborgarskap enligt 10 § MedbL ska Skatteverket bedöma om uppgifterna stämmer. Om Skatteverket finner att barnet har fått svenskt medborgarskap enligt 10 § MedbL ska verket registrera barnet som svensk medborgare, under förutsättning att barnet är registrerat i folkbokföringsdatabasen.

Uppgift om utländskt medborgarskap för en person som är svensk medborgare

En person som är svensk medborgare kan även ha medborgarskap i andra länder. Skatteverket ska dock inte registrera uppgifter om personens utländska medborgarskap i folkbokföringsdatabasen (RÅ 2002 ref. 93). Läs mer på sidan Utländskt medborgarskap och statslöshet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2002 ref. 93 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1991/92:90 om svenskt medborgarskap för adoptivbarn och förbättrad rätt till föräldrarledighet vid adoption [1]
 • Proposition 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet [1]